Szybkie i swoiste wykrywanie infekcji Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae u drobiu przy użyciu jedno- i dupleksowych testów PCR

Mykoplazmoza ptasia, wywoływana głównie przez Mycoplasma gallisepticum (MG) i Mycoplasma synoviae (MS), jest ważną ekonomicznie chorobą przemysłu drobiowego. Niniejsze badanie miało na celu opracowanie duplex PCR jako szybkiej, specyficznej i ekonomicznej metody dokładnego wykrywania MG i MS u drobiu oraz jej porównania z pojedynczym (monoplex) MG/MS PCR. Podczas obecnego badania przebadano łącznie 146 stad drobiu z historią kliniczną chorób układu oddechowego. Połączone próbki tkanek (tchawicy, płuc i worków powietrznych) od 3 do 4 ptaków z każdego stada pobrano podczas sekcji zwłok w laboratoriach badania chorób, Hisar, Haryana, Indie. Pojedyncze i dupleksowe testy PCR zostały wystandaryzowane przy użyciu starterów międzygenowychregion odstępnika (IGSR; 16S-23S rRNA) dla genu MG i hemaglutyniny vlhA dla MS, z oczekiwaną wielkością amplikonu odpowiednio 812 pz i 1200 pz .
W pojedynczej reakcji PCR próbki tkanek 6,85%, 2,74% i 2,74% były dodatnie odpowiednio dla MG, MS oraz zarówno MG, jak i MS. Jednak duplex PCR wykazał 7,53%, 2,74% i 1,37% pozytywny wynik odpowiednio dla MG, MS i zarówno MG, jak i MS. Przyjmując wyniki PCR monoplex jako złoty standard, czułość i swoistość opracowanego PCR dupleksowego wyniosła odpowiednio 94,44% i 100%. Co więcej, statystyka kappa Cohena (k = 0,97) zmierzyła „doskonałą” zgodność między monopleksowymi i dupleksowymi testami PCR. Stwierdzono, że dodatnie i ujemne wartości predykcyjne duplex PCR wynosiły odpowiednio 1,0 i 0,9922 przy 95% przedziale ufności (CI), w porównaniu z monoplex PCR. Jednoczesne użycie dwóch genów w dupleksowej reakcji PCR było szybsze i bardziej ekonomiczne niż dwie oddzielne pojedyncze reakcje PCR.

Wykrywanie przez multipleks  PCR  gatunków  Mycoplasma  związanych z bydłem mlecznym w Argentynie

Niewiele jest informacji na temat częstości występowania oraz cech epidemiologicznych i klinicznych związanych z obecnością Mycoplasma spp. w argentyńskich stadach mlecznych. Celem tego badania było opracowanie multipleksowego PCR do identyfikacji M.bovis i M.canadense oraz opisanie częstości występowania Mycoplasma spp. wyizolowane z próbek klinicznych przekazanych do laboratorium diagnostycznego. Z łącznej liczby 1548 próbek z infekcji wymienia, mleka ze zbiorników zbiorczych i płynów biologicznych, otrzymano 38 izolatów mykoplazm. M. bovis, M. canadense, M.californicum i M.leachii wykryto za pomocą dwóch multipleksowych reakcji PCR, potwierdzając ich obecność w warunkach klinicznych u bydła mlecznego. Techniki zastosowane w niniejszym badaniu mogą być przydatne do poszerzenia wiedzy na temat zakażeń Mycoplasma u bydła, ponieważ poszukiwania tych organizmów zwykle nie są uwzględnione w rutynowych diagnozach.

Przydatność Q-probe  PCR  u dzieci z  zakażeniem Mycoplasma  pneumniae

Aby zbadać przydatność reakcji łańcuchowej polimerazy wygaszania sondy (Q-probe PCR) do wykrywania opornych na makrolidy Mycoplasma pneumoniae (MP), przeanalizowaliśmy retrospektywnie przebieg kliniczny 21 dzieci z zakażeniem MP. Odsetek MP opornych na makrolidy wyniósł 66,7%. Czas trwania gorączki po początkowym leczeniu antybiotykami był dłuższy u pacjentów z zakażeniem MP opornym na makrolidy niż u pacjentów z zakażeniem MP wrażliwym na makrolidy. Czas trwania gorączki po Q-probe PCR nie różnił się istotnie między pacjentami z zakażeniem MP opornym na makrolidy a pacjentami z zakażeniem MP wrażliwym na makrolidy. Wyniki te sugerują, że stosowanie antybiotyków w oparciu o Q-probe PCR skróci czas trwania gorączki. Q-probe PCR przyczynia się do określenia odpowiednich antybiotyków i poprawy przebiegu klinicznego infekcji MP.

Opracowanie nowego  testu PCR  z SYBR Green I do wykrywania  Mycoplasma , Acholeplasma i  Ureaplasma  sp. w kulturach komórkowych

Mycoplasma ,  Acholeplasma i  Ureaplasma  sp. to nietypowe bakterie odpowiedzialne za zanieczyszczenia kultur komórkowych in vitro, które mogą zniekształcać wyniki. Bakterie te powodują również infekcje u ludzi i zwierząt oraz mogą prowadzić do chorób przewlekłych. W opracowanej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w tym badaniu zastosowano ilościowy PCR z fluorochromem SYBR Green I w celu ułatwienia  Mycoplasma ,  Acholeplasma i  Ureaplasma  sp. Wykrywanie i identyfikacja DNA.
Test przesiewowy-1 v.1 (triplex qPCR) pozwolił na wykrycie 11 gatunków. Test-1 v.2 (trzy pojedyncze qPCR) wstępnie zidentyfikował trzy podgrupy, co pozwala na ograniczenie stosowania pojedynczych qPCR w Teście-2 do identyfikacji gatunku. Zakres obu testów był zgodny z wymaganiami farmakopei dotyczącymi kontroli jakości mikrobiologicznej komórek ssaków i obejmował wykrywanie  M. arginini , M. orale , M. hyorhinis ,  M. fermentans  , M.  genitalium ,  M. hominis  , M.  pneumoniae ,  M . salivarium ,  M. pirum ,  A. laylawii i  U. urealyticum. Granica wykrywalności wahała się od 125-300 do 50-100 liczby kopii na mililitr odpowiednio w teście-1 i teście-2. Test-1 i Test-2 wykazały w pełni zgodne wyniki, co pozwoliło na oszczędność czasu wykrywania i/lub identyfikacji wybranych gatunków  Mycoplasma ,  Acholeplasma i  Ureaplasma  w testowanych hodowlach komórkowych.
PCR Mycoplasma Detection Kit
PCR Mycoplasma Detection Kit

Przewidywanie  Mycoplasma  pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae w pozaszpitalnym zapaleniu płuc (CAP): badanie epidemiologiczne infekcji dróg oddechowych przy użyciu   testów multipleks PCR

Pozaszpitalne zapalenie płuc (CAP) jest powszechną chorobą, która może prowadzić do śmiertelności. β-laktamy są nieskuteczne wobec patogenów atypowych, w tym Mycoplasma pneumoniae. Wykorzystaliśmy badania molekularne do opracowania drzewa decyzyjnego do przewidywania atypowych patogenów z CAP oraz do badania występowania oporności na makrolidy u Mycoplasma pneumoniae. Przeprowadziliśmy prospektywne badanie obserwacyjne pacjentów w wieku ≥ 18 lat z gorączką i objawami ze strony układu oddechowego, u których zdiagnozowano CAP w jednym z dwóch szpitali środowiskowych w okresie od grudnia 2016 r. do października 2018 r. Oceniliśmy kombinacje zmiennych klinicznych, które najlepiej prognozują atypowe patogeny związane z CAP przez analiza drzewa klasyfikacji i regresji (CART). Zapalenie płuc definiowano jako objawy ze strony układu oddechowego i nowy naciek rozpoznany w RTG klatki piersiowej lub tomografii komputerowej klatki piersiowej.
Przeanalizowaliśmy 47 pacjentów (21 kobiet, 44,7%, średni wiek 47,6 lat). Patogeny atypowe wykryto u 15 pacjentów (31,9%; 12 Mycoplasma pneumoniae, 3 Chlamydophila pneumoniae). Dziesięciu pacjentów miało Mycoplasma pneumoniae oporne na makrolidy (odsetek oporności na makrolidy 83,3%). Analiza CART sugerowała, że ​​czynnikami związanymi z obecnością atypowych patogenów był brak trzeszczenia, wiek < 45 lat i LD ≥ 183 U/L (czułość 86,7% [59,5, 98,3], swoistość 96,9% [83,8, 99,9]). Nasze proste zasady podejmowania decyzji klinicznych można wykorzystać do identyfikacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z CAP, którzy są narażeni na ryzyko atypowych patogenów. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić jego przydatność w różnych populacjach.Rejestracja badania Badanie kliniczne (identyfikator badania UMIN: UMIN000035346).

Porównanie trzech  metod PCR w czasie rzeczywistym  do wykrywania opornych na makrolidy  Mycoplasma  genitalium w Szwecji

Na całym świecie obserwuje się wzrost oporności na makrolidy szczepów Mycoplasma genitalium, co ma poważny wpływ na leczenie. Celem tego badania było porównanie trzech metod PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania oporności na makrolidy: własnej metody PCR opisanej przez Touati i wsp., ResistancePlus MG (SpeeDx) oraz S-DiaMGRes™ (Diagenode Diagnostics). Przeanalizowano sto próbek od pacjentów z dodatnim wynikiem testu M. genitalium pobranych w Szwecji oraz ilościową kontrolę DNA M. genitalium.
Oporność na makrolidy wykryto w 18, 15 i 16 próbkach odpowiednimi metodami. Sekwencjonowanie genu 23S rRNA potwierdziło oporność w 16 (16%) ze 100 próbek, w których wykryto ją dowolną z trzech metod. ResistancePlus® MG i S-DiaMGRes™ fałszywie określiły jedną próbkę jako wrażliwą na makrolidy, ale ta próbka została uznana za oporną podczas ponownego badania. Czułość metod była porównywalna, choć należy mieć świadomość możliwości nieprawidłowego określenia oporności na makrolidy, zwłaszcza próbek słabo dodatnich.

Skuteczność nowej  metody PCR z sondą gaszącą  w wykrywaniu mutacji 23S rRNA u dzieci z  zakażeniem Mycoplasma  pneumoniae

Zautomatyzowany zestaw do szybkiej diagnostyki molekularnej (Smart Gene Myco) został niedawno opracowany do indywidualnego wykrywania genów Mycoplasma pneumoniae (MP). To nowe podejście do testowania nie wymaga specjalnego sprzętu ani umiejętności i można je ukończyć w ciągu 50 minut. Oceniliśmy prospektywnie ten zestaw diagnostyczny, wraz z innymi konwencjonalnymi testami, do diagnozowania zapalenia płuc u dzieci. Próbki od 98 dzieci (50 chłopców i 48 dziewcząt; w wieku 1-14 lat; średnia: 4,7 ± 2,1 roku; mediana: 4 lata) z klinicznym rozpoznaniem zapalenia płuc zbadano pod kątem MP przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) jako metoda referencyjna . Wyniki trzech testów diagnostyki molekularnej, przeciwciał anty-MP w surowicy i hodowli MP porównano z danymi RT-PCR.

PCR Mycoplasma Detection Kit

abx098883-100rxns Abbexa 100 rxns 644.4 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

abx298017-100rxns Abbexa 100 rxns 376.8 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

E36G238 EnoGene 100 Reactions 228.57 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

K2821-100 ApexBio 100T 136 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

K2821-50 ApexBio 50T 92 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

G238 Applied Biological Materials France 100 Reactions 195 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 204.33 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

abx298017-100g Abbexa 100 µg Ask for price

PCR Mycoplasma Detection Kit

abx298017-20g Abbexa 20 µg 437.5 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

abx298017-50g Abbexa 50 µg Ask for price

PCR Mycoplasma Detection Kit

MBS8580111-100Reactions MyBiosource 100Reactions 360 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

MBS8580111-5x100Reactions MyBiosource 5x100Reactions 1525 EUR

Mycoplasma PCR Detection Kit

K1476-100 Biovision 100 Rxns 357.6 EUR

Mycoplasma PCR Detection Kit

BMC1040-1000T Abbkine 1000 T 199 EUR

Mycoplasma PCR Detection Kit

BMC1040-200T Abbkine 200 T 59 EUR

Mycoplasma PCR Detection Kit

BMC1040-each Abbkine each Ask for price

Mycoplasma Real Time PCR Detection kit

TRI-L16M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Mycoplasma Real Time PCR Detection kit

TRI-L16S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Mycoplasma haemofelis Real Time PCR Detection kit

TRI-L17M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Mycoplasma haemofelis Real Time PCR Detection kit

TRI-L17S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma

Z-Path-Mycoplasma Novacyt Group 150 tests 808 EUR

Mycoplasma detection kit

E28XB0087 EnoGene 50T 311.11 EUR

Mycoplasma Detection Kit

PP-401L Jena Bioscience GmbH 50reactions 318.1 EUR

Mycoplasma Detection Kit

PP-401S Jena Bioscience GmbH 10reactions 113.7 EUR

Mycoplasma Detection Kit

MBS670435-50Reactions MyBiosource 50Reactions 320 EUR

Mycoplasma Detection Kit

MBS670435-5x50Reactions MyBiosource 5x50Reactions 1465 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma bovis

Z-Path-M-bovis Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma felis

Z-Path-M-felis Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma orale

Z-Path-M-orale Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma hominis

Z-Path-M-hominis Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma hominis

Z-Path-M-hominis-v1-1 Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit, Mycoplasma hominis

Z-Path-M-hominis-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit, Mycoplasma hominis

Z-Path-M-hominis-v1-1-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

Mycoplasma Pneumoniae Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescent PCR)

TRI-J09M1 TRI Biotech 48T 834.12 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma arginini

Z-Path-M-arginini Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycoplasma synoviae

Z-Path-M-synoviae Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit, Mycoplasma arginini

Z-Path-M-arginini-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

genesig Standard Real-time PCR detection kit for Mycoplasma

Z-Path-Mycoplasma-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit for Mycoplasma bovis

Z-Path-M-bovis-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit for Mycoplasma felis

Z-Path-M-felis-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

Mycoplasma Detection Kit (OKSB00010)

OKSB00010 Aviva Systems Biology 50 Tests 458.4 EUR

Luciferase Mycoplasma Detection Kit

20-abx098882 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 200rxns
 • 25 rxns
 • 50 rxns

Luciferase Mycoplasma Detection Kit

20-abx298016 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 200 rxns
 • 25 rxns
 • 50 rxns

Luciferase Mycoplasma Detection Kit

abx298016-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Luciferase Mycoplasma Detection Kit

abx298016-20g Abbexa 20 µg 912.5 EUR

Luciferase Mycoplasma Detection Kit

abx298016-50g Abbexa 50 µg 1187.5 EUR

Luminescent Mycoplasma Detection Kit

BMC1041-200T Abbkine 200 T 239 EUR

Luminescent Mycoplasma Detection Kit

BMC1041-20T Abbkine 20 T 69 EUR

Luminescent Mycoplasma Detection Kit

BMC1041-each Abbkine each Ask for price

NutriCulture Mycoplasma Detection Kit

MDK50 Ecotech Biotechnology 50 tests 53.9 EUR

Mycoplasma Detection qPCR

TBS42030 Tribioscience 100 tests 239 EUR

Mycoplasma hominis Real-TM Real Time PCR test for detection of Mycoplasma hominis

B3-100FRT Sacace Biotechnologies 100 560.26 EUR

OKSB00010-50T - Mycoplasma Detection Kit

OKSB00010-50T Aviva Systems Biology 50Reactions 289 EUR

MycoAlert Mycoplasma Detection Kit - 100 tests

LOLT07-318 Westburg each 1223.22 EUR

MycoAlert Mycoplasma Detection Kit - 10 tests

LOLT07-118 Westburg each 270.78 EUR

MycoAlert Mycoplasma Detection Kit - 25 tests

LOLT07-218 Westburg each 510.55 EUR

MycoAlert Mycoplasma Detection Kit - 50 tests

LOLT07-418 Westburg each 743.86 EUR

Mycoplasma genitalium Real-TM Real Time PCR test for detection of Mycoplasma genitalium

B4-100FRT Sacace Biotechnologies 100 560.26 EUR

MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 200 rxns

MD200 ALSTEM 1 Kit 273.84 EUR

MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 50 rxns

MD050 ALSTEM 1 Kit 184.8 EUR

MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit - 100 tests

LOLT07-710 Westburg each 1223.22 EUR

MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit - 10 tests

LOLT07-701 Westburg each 270.78 EUR

MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit - 30 tests

LOLT07-703 Westburg each 628.24 EUR

MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit - 50 tests

LOLT07-705 Westburg each 743.86 EUR

Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae Real-TM Real Time PCR test for detection of Chlamydia and Mycoplasma pneumoniae

B42-4-50FRT Sacace Biotechnologies 50 673.62 EUR

Mycoplasma hyopneumoniae Nucleic Acid DetectionKit (Fluorescence PCR)

TRI-L62M1 TRI Biotech 48T 554.4 EUR

Mycoplasma hyopneumoniae Nucleic Acid DetectionKit (Fluorescence PCR)

TRI-L62S1 TRI Biotech 24T 302.4 EUR

PCR-STEC Detection Kit

K1452-96 Biovision each 940.8 EUR

COVID19 PCR detection kit

BSV-qPCR-07 BioServUK 100 reactions 1201 EUR

Salmonella Detection Kit (PCR)

abx092289-100l Abbexa 100 µl 937.5 EUR

Salmonella Detection Kit (PCR)

abx092289-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Salmonella Detection Kit (PCR)

abx092289-200l Abbexa 200 µl 1775 EUR

PCR-Salmonella Detection Kit

K1447-96 Biovision each 744 EUR

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma (Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae) PCR kit

PCR-MPX400-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma (Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae) PCR kit

PCR-MPX400-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

MycoBlue Mycoplasma Detector

D101-01 Vazyme 20 tests 28.89 EUR

MycoBlue Mycoplasma Detector

D101-02 Vazyme 50 tests 65 EUR

MycoBlue Mycoplasma Detector

D101-01-20rxns Vazyme 20 rxns 29.91 EUR

MycoBlue Mycoplasma Detector

D101-02-50rxns Vazyme 50 rxns 67.31 EUR

PCR-Campylobacter Detection Kit

K1453-96 Biovision each 940.8 EUR

CAVⅠReal Time PCR Detection kit

TRI-L05M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CAVⅠReal Time PCR Detection kit

TRI-L05S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

CAVⅡReal Time PCR Detection kit

TRI-L06M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CAVⅡReal Time PCR Detection kit

TRI-L06S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

9600 Instrument PCR Detection kit

TRI-B32M1C TRI Biotech 90T 957.6 EUR

9600 Instrument PCR Detection kit

TRI-B32M1E TRI Biotech 60T 672.84 EUR

9600 Instrument PCR Detection Kit

TRI-B32S1O TRI Biotech 48 453.6 EUR

9600 Instrument PCR Detection Kit

TRI-B32S1P TRI Biotech 60 567 EUR

Peanut Allergen Detection Kit (PCR)

abx092288-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Peanut Allergen Detection Kit (PCR)

abx092288-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Peanut Allergen Detection Kit (PCR)

abx092288-200l Abbexa 200 µl 1437.5 EUR

PCR-Legionella spp Detection Kit

K1450-96 Biovision each 777.6 EUR

CHV Real Time PCR Detection kit

TRI-L09M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CHV Real Time PCR Detection kit

TRI-L09S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

PCVⅡ Real Time PCR Detection kit

TRI-L29M1 TRI Biotech 48T 705.6 EUR

PCVⅡ Real Time PCR Detection kit

TRI-L29S1 TRI Biotech 24T 378 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for M.mycoides clus

Z-Path-M-mycoides-cluster Novacyt Group 150 tests 808 EUR

Mycoplasma PCR Kit

E0448-01 EURx 50reactions 218 EUR

Mycoplasma PCR Kit

E0448-02 EURx 100reactions 386.95 EUR

ASFV Real Time PCR Detection kit

TRI-L04M1C TRI Biotech 48T 554.4 EUR

ASFV Real Time PCR Detection kit

TRI-L04S1C TRI Biotech 24T 302.4 EUR

Babesia Real Time PCR Detection kit

TRI-L20M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Babesia Real Time PCR Detection kit

TRI-L20S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Giardia Real Time PCR Detection kit

TRI-L26M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Giardia Real Time PCR Detection kit

TRI-L26S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

PCR-Salmonella-Listeria Detection Kit

K1448-96 Biovision each 940.8 EUR

Brucella Real Time PCR Detection kit

TRI-L24M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Brucella Real Time PCR Detection kit

TRI-L24S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

PCR-Listeria monocytogenes Detection Kit

K1449-96 Biovision each 777.6 EUR

Mycobacterium bovis Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)

TRI-L60M1 TRI Biotech 48T 554.4 EUR

Mycobacterium bovis Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)

TRI-L60S1 TRI Biotech 24T 302.4 EUR

PCR detection kit for Monkeypox Virus

DA1430 Daan Gene 24 test/kit 129.6 EUR

MALARIA DETECTION KIT-REAL TIME PCR

MBPCR092-10R EWC Diagnostics 1 unit 46.44 EUR

Chlamydia Real Time PCR Detection kit

TRI-L15M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Chlamydia Real Time PCR Detection kit

TRI-L15S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Mycobacterium avium

Z-Path-M-avium Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit, Mycobacterium avium

Z-Path-M-avium-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit for M.mycoides clus

Z-Path-M-mycoides-cluster-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

Leptospira Real Time PCR Detection kit

TRI-L13M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Leptospira Real Time PCR Detection kit

TRI-L13S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Ehrilichia Real Time PCR Detection kit

TRI-L25M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Ehrilichia Real Time PCR Detection kit

TRI-L25S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

PRV (gE) Real Time PCR Detection kit

TRI-L30M1 TRI Biotech 48T 705.6 EUR

PRV (gE) Real Time PCR Detection kit

TRI-L30S1 TRI Biotech 24T 378 EUR

PCR-Legionella spp Plus Detection Kit

K1451-96 Biovision each 966 EUR

FHV-1 Real Time PCR Detection kit

TRI-L01M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

FHV-1 Real Time PCR Detection kit

TRI-L01S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

CMV Detection Kit(FluorescenceQuantitative PCR)

TRI-B18M1 TRI Biotech 48T 604.8 EUR

Edwardsiella Real Time PCR Detection kit

TRI-N14M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Edwardsiella Real Time PCR Detection kit

TRI-N14S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Mycoplasma sp. PCR kit

PCR-M407-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma sp. PCR kit

PCR-M407-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma

PCR-MPX400-PCRMPX40048D Bioingentech PCR-MPX400-48D 230 EUR

MULTIPLEX KIT PCR Mycoplasma

PCR-MPX400-PCRMPX40096D Bioingentech PCR-MPX400-96D 312 EUR

COVID-FLU-RSV RT PCR Detection kit

D-MBK0096 Diatheva 96 TEST 1035.5 EUR

Mycoplasma suis PCR kit

PCR-M409-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma suis PCR kit

PCR-M409-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Mycoplasma bovis PCR kit

PCR-M578-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma bovis PCR kit

PCR-M578-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Mycoplasma Cynos PCR kit

PCR-V739-48D Bioingentech 48T 686.4 EUR

Mycoplasma mycoides PCR kit

PCR-M412-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma mycoides PCR kit

PCR-M412-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

HBV PCR Fluorescence Quantitative Detection Kit

TRI-B01M1B TRI Biotech 48T 403.2 EUR

HBV PCR Fluorescence Quantitative Detection Kit

TRI-B01S1B TRI Biotech 32T 277.2 EUR

HCV PCR Fluorescence Quantitative Detection Kit

TRI-B02M1B TRI Biotech 48T 932.4 EUR

HCV PCR Fluorescence Quantitative Detection Kit

TRI-B02S1B TRI Biotech 32T 630 EUR

HBV、HCV、HIV PCR Fluorescence Detection Kit

TRI-B29S1 TRI Biotech 32T 1847.16 EUR

Vibrio Harveyi Real Time PCR Detection Kit

TRI-N04M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Vibrio Harveyi Real Time PCR Detection Kit

TRI-N04S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Mycoplasma hominis PCR kit

PCR-M403-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma hominis PCR kit

PCR-M403-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

CPV and FPV Real Time PCR Detection kit

TRI-L18M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CPV and FPV Real Time PCR Detection kit

TRI-L18S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Babesia gibsoni Real Time PCR Detection kit

TRI-L21M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Babesia gibsoni Real Time PCR Detection kit

TRI-L21S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Bacteria/Vibrio Real Time PCR Detection Kit

TRI-N06M1 TRI Biotech 32T 529.2 EUR

Bacteria/Vibrio Real Time PCR Detection Kit

TRI-N06S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Koi Herpesvirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N18M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Koi Herpesvirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N18S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Mycoplasma synoviae PCR kit

PCR-M405-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma synoviae PCR kit

PCR-M405-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Mycoplasma pulmonis PCR kit

PCR-M414-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma pulmonis PCR kit

PCR-M414-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Mycoplasma wenyonii PCR kit

PCR-M415-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma wenyonii PCR kit

PCR-M415-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Coronavirus (SARS-CoV-2) PCR Detection Kit

BSV-qPCR-05 BioServUK 100 reactions 1061 EUR

Coronavirus (SARS-CoV-2) PCR Detection Kit

K1460 Biovision 100 Rxns 684 EUR

Coronavirus (SARS-CoV-2) PCR Detection Kit

K1460-100 Biovision 100 Rxns 661.2 EUR

EMS/AHPND & EHP Real Time PCR Detection kit

TRI-N05M1 TRI Biotech 32T 529.2 EUR

EMS/AHPND & EHP Real Time PCR Detection kit

TRI-N05S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Mycoplasma hyorhines PCR kit

PCR-M410-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Mycoplasma hyorhines PCR kit

PCR-M410-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR
Wśród 98 dzieci 38 było pozytywnych na posła. Wszystkie wyniki diagnostyki molekularnej wykazały pełną zgodność z danymi RT-PCR. Czułość hodowli wyniosła 64%, natomiast czułość zestawów ImmunoCard Mycoplasma i SERODIA Myco II była niższa (odpowiednio 39% i 29%). Ponadto stwierdzono istotną dodatnią korelację między liczbą kopii MP a czułością testu hodowli (r = 0,95, p = 0,048). Mutacje oporności na makrolidy w genie 23S rybosomalnego RNA wykryto u 24 z 38 dzieci za pomocą Smart Gene Myco w oparciu o reakcję PCR z sondą wygaszającą, co potwierdzono przez bezpośrednie sekwencjonowanie, ujawniając wszystkie mutacje jako A2063G. Jest to pierwsze badanie oceniające przydatność kliniczną zestawu Smart Gene Myco,

Dodaj komentarz