Przetwarzanie na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA przy użyciu optycznie sterowanych mikronarzędzi na mikroprzepływowym stole warsztatowym

Opracowaliśmy mikronarzędzia z napędem  optycznym  do przetwarzania pojedynczych biomolekuł za pomocą mikroprzepływowego stołu roboczego składającego się z platformy mikroprzepływowej działającej pod mikroskopem optycznym. Optycznie napędzane  mikronarzędzia  mają na swoich powierzchniach unieruchomione enzymy, które katalizują reakcje chemiczne w celu przetwarzania molekularnego w ograniczonej przestrzeni. Optyczna manipulacja  mikronarzędziami  umożliwia ich integrację z urządzeniem mikroprzepływowym do kontroli położenia, orientacji, kształtu docelowej próbki. Tutaj opisujemy unieruchomienie enzymów na powierzchni  mikronarzędzia , stołu mikroprzepływowego, w tym jego  mikronarzędzia funkcje przechowywania i pozycjonowania próbek oraz wykorzystanie tego systemu do wycinania na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA.
Wyprodukowaliśmy mikronarzędzia za   pomocą litografii UV z SU-8 i wybranymi zabiegami ozonowania w celu unieruchomienia enzymów. Mikroprzepływowy stół warsztatowy posiada komory na narzędzia do przechowywania narzędzi oraz mikrofilary do wychwytywania i wydłużania pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA. Enzymy tnące DNA DNaseI i DNaseII unieruchomiono na  mikronarzędziach  , którymi manipulowano za pomocą pęsety optycznej. Narzędzie DNaseI pokazuje niezawodne cięcie do obróbki na miejscu. To precyzyjne przetwarzanie zapewnia podejście do analizy chromosomalnego DNA na poziomie pojedynczej cząsteczki. Elastyczność  konstrukcji mikronarzędzia  pozwala na przetwarzanie różnych próbek, w tym biocząsteczek i pojedynczych komórek.

Pomiar sprężystości pojedynczej komórki za pomocą optycznie uruchamianego mikrorobota

Wprowadzono metodę pomiaru elastyczności komórek, która wykorzystuje polimerowe  mikronarzędzia  uruchamiane holograficzną pęsetą optyczną. Mikronarzędzia  przygotowano metodą  polimeryzacji dwufotonowej. Ich kształt umożliwia zbliżanie się komórek w dowolnym kierunku bocznym. W prezentowanym przypadku komórki śródbłonka wyhodowane na pionowych ściankach polimerowych były sondowane przez narzędzia w kierunku bocznym. Zastosowanie specjalnie ukształtowanych  mikronarzędzi  zapobiega fotouszkodzeniom komórek docelowych, które mogą powstać podczas pułapkowania optycznego.
Pozycję narzędzi rejestrowano w prosty sposób za pomocą wideomikroskopii i analizowano metodami przetwarzania obrazu. Krytycznie porównujemy otrzymane wartości modułu Younga z tymi w literaturze otrzymanymi innymi metodami. Zastosowanie pęsety optycznej rozszerza zakres siły dostępnej do pomiarów wgnieceń komórek aż do reżimu fN. Nasze podejście pokazuje wykonalną alternatywę dla zwykłych eksperymentów z pionowym wcięciem.

Zautomatyzowana analiza algorytmów mikrokrążenia podjęzykowego w międzynarodowej wielocentralnej bazie danych identyfikuje zmiany związane z chorobą i mechanizmem resuscytacji

Niezawodna, zautomatyzowana podręczna analiza sekwencji obrazów życiowych w mikroskopie żywym oraz identyfikacja stanów chorobowych i efektów terapii są warunkami wstępnymi rutynowego stosowania ilościowych pomiarów mikrokrążenia podjęzykowego w przychodni. Niniejsze badanie miało na celu kliniczną walidację niedawno wprowadzonego  oprogramowania MicroTools  w dużej wielocentralnej bazie danych pacjentów w okresie okołooperacyjnym i krytycznie chorych oraz wykorzystanie tego automatycznego algorytmu do eksploracji danych i identyfikacji zmian zmiennych mikrokrążenia podjęzykowego w odpowiedzi na chorobę i terapię.

Retrospektywna analiza obrazów oparta na algorytmach i eksploracja danych w dużej międzynarodowej bazie danych podjęzykowej mikroskopii kapilarnej. Analizę opartą na algorytmie porównano z analizą ręczną w celu walidacji. Następnie  wykorzystano MicroTools  do identyfikacji zmian czynnościowych w mikrokrążeniu związanych ze stanami chorobowymi i zidentyfikowania opcji terapeutycznych w celu rekrutacji funkcjonalnych zmiennych mikrokrążenia.

MicroTools Starter Kit 1
MicroTools Starter Kit 1
  • Dziesięć studiów okołooperacyjnych/OIOM/wolontariuszy w sześciu międzynarodowych szpitalach klinicznych.
  •  Baza danych obejmuje 267 pacjentów dorosłych i pediatrycznych poddawanych zabiegom chirurgicznym, leczeniu sepsy i niewydolności serca na OIT oraz zdrowych ochotników.
  • Standard opieki okołooperacyjnej i na OIT.
  • Przeanalizowano tysiąc pięćset dwadzieścia pięć podręcznych żywotnych sekwencji obrazów mikroskopowych zawierających 149 257 obrazów mikroskopowych. 3,89 × 10 pozycji RBC śledzono przez algorytm w czasie rzeczywistym i przeprowadzono ręczną analizę offline. Stwierdzono dobrą korelację i zdolność do wyznaczania trendów między manualną i automatyczną całkowitą i funkcjonalną gęstością kapilar (r = 0,6-0,8; p < 0,0001).
  • Śledzenie krwinek czerwonych w bazie danych wykazało zmiany w funkcjonalnej gęstości naczyń włosowatych i/lub prędkości krwinek czerwonych we wstrząsie septycznym, niewydolności serca, hipowolemii, wstrząsie obturacyjnym i hemodylucji, a tym samym wykryło obecność stanu chorobowego. Odrębnie zidentyfikowano terapie angażujące zdolność mikrokrążenia do dyfuzji i konwekcji związane z ogólnoustrojowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem pojemności minutowej serca.

Nawigacja sterowana rezonansem magnetycznym mikrochwytów swobodnych

Narzędzia mikrochirurgiczne oferują ścieżkę do mniej inwazyjnych procedur klinicznych z lepszym dostępem, mniejszym urazem i lepszymi wynikami rekonwalescencji. Istnieje wiele sztywnych i elastycznych urządzeń endoskopowych, które mają znacznie zaawansowaną diagnostykę i mikrochirurgię. Opierają się jednak na przewodach lub pętach do prowadzenia i obsługi małych narzędzi efektorowych. Chociaż wcześniej wykazano, że nieuwięzione, reagujące fizjologicznie mikrochwyty wycinają tkankę z głębokich miejsc przewodu pokarmowego w modelach zwierzęcych, istnieją wyzwania związane z prowadzeniem ich wzdłuż ścieżek i przenoszeniem ich do określonych miejsc. W tej komunikacji magnetyczny moment dipolowy nieuwiązanych, reagujących na temperaturę chwytaków jest zoptymalizowany pod kątem wydajnego sprzężenia z zewnętrznymi polami rezonansu magnetycznego (MR).
Kapsułkowanie chwytaka w pastylkę wosku o wielkości milimetra zmniejsza tarcie z otaczającą tkanką, a nawigacja MR (MRN) mikrochwytaka o wielkości 700 µm jest realizowana w wąskich kanałach w fantomach tkankowych oraz w przełyku świni ex vivo. Wyniki pokazują przekonujące dowody potwierdzające słuszność koncepcji, że możliwe jest sekwencyjne obrazowanie, przesuwanie i prowadzenie submilimetrowego funkcjonalnego narzędzia mikrochirurgicznego w przewodach tkankowych przy użyciu komercyjnego przedklinicznego systemu MR, a w połączeniu z wcześniejszymi demonstracjami fizjologicznie wrażliwej biopsji in vivo są ważny krok w kierunku klinicznej translacji  wolnych mikronarzędzi .

Szczypce optyczne: narzędzia w skali mikrometrowej, napędzane światłem, hodowane na światłowodach

Zdolność do chwytania i manipulowania małymi przedmiotami, od submilimetrowych komponentów elektronicznych po jednomikrometrowe żywe komórki, ma kluczowe znaczenie dla wielu stale kurczących się technologii. Chwytaki mechaniczne, zasilane serwomechanizmami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi lub piezoelektrycznymi, dobrze nadają się do pracy na większą skalę, ale ich złożoność i potrzeba przenoszenia siły uniemożliwiają ich miniaturyzację i zdalne sterowanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Wykorzystując mikrostruktury z ciekłokrystalicznego elastomeru, które mogą szybko i odwracalnie zmieniać kształt w odpowiedzi na światło, narzędzie chwytające zasilane światłem — szczypce optyczne — zostało zbudowane przez wyhodowanie dwóch szczęk zginających na końcach włókien światłowodowych.
  • Dostarczając światło ultrafioletowe do zainicjowania polimeryzacji za pośrednictwem rdzenia światłowodowego o rozmiarach mikrometrów, można tworzyć struktury o podobnej wielkości bez uciekania się do jakiejkolwiek technologii mikrowytwarzania, takiej jak fotolitografia laserowa.
  • Narzędzie pracuje przy użyciu energii światła widzialnego dostarczanego przez włókna, bez przenoszenia siły. Technika wzrostu elastomerów z łatwością oferuje zdalnie sterowane struktury funkcjonalne w skali mikrometrowej z różnymi trybami uruchamiania jako elementy składowe zestawu mikronarzędzi.

Zautomatyzowana ocena ilościowa perfuzji krwinek czerwonych w tkankach jako nowy cel resuscytacji.

Identyfikacja niewystarczającej perfuzji tkankowej ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania wstrząsu krążeniowego u pacjentów w stanie krytycznym oraz głównym celem przywrócenia odpowiedniego dostarczania tlenu. Jednak koncepcja perfuzji tkankowej jako celu resuscytacji w miejscu opieki pozostaje słabo zdefiniowana i niedostępna dla klinicystów. Mimo że podręczna mikroskopia życiowa (HVM) zapewnia techniczne warunki do zbierania informacji na temat perfuzji tkanek w mikrokrążeniu podjęzykowym, wyzwania związane z analizą obrazu uniemożliwiają ocenę ilościową perfuzji tkanek, a ręczne etapy analizy uniemożliwiają zastosowanie w przychodni.

MicroTools Holder

MT-HOLDER MiTeGen 1 Grid 6 EUR

MicroTools Starter Kit #2 20 tools on 25mm rods (T2-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T2SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

MicroTools Starter Kit #3 20 tools on 25mm rods (T3-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T3SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

MicroTools Starter Kit #1 Contains: 20 tools on 25mm rods (T1-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T1SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Micro

PIP5229 Scientific Laboratory Supplies EACH 974.4 EUR

Pipetman Starter Kit

F167300 Scientific Laboratory Supplies EACH 915.23 EUR

Precellys 2mL Lysing Kits - Micro-organism Starter box

HOM1062 Scientific Laboratory Supplies PK40 238.8 EUR

Mohs Lab Starter Kit

26417-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 383 EUR

Pipetman L Starter Kit

F167350 Scientific Laboratory Supplies EACH 994.14 EUR

Pipetman G Starter Kit

F167900 Scientific Laboratory Supplies EACH 881.09 EUR

BMP21-LAB starter kit

LAB6029 Scientific Laboratory Supplies EACH 209.76 EUR

Triple-Pure Starter Kit

SLS1420 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

IsoTherm-System Starter Set for micro test tubes 0.5 ml

E3880000011 Scientific Laboratory Supplies EACH 184.8 EUR

HOPE® Fixative Starter Kit

24884-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 438 EUR

ELISA Starter Pack Kit

55R-E101PK Fitzgerald 1 kit 675.6 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 2; 20 durable and flexible tools for crystal manipulation. MicroTip: Two each of 25 and 50 micrometer diameter tips. MicroSpoon: Two small and one large size. MicroChisel: Two small and one large size. MicroLasso: Two s

T2-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

Axygen Axypet Pro Starter Kit

PIP2740 Scientific Laboratory Supplies EACH 1105.2 EUR

Thermal Test Film Starter Kit

PCR0892 Scientific Laboratory Supplies EACH 344.4 EUR

Lambda Plus Pipette Starter Kit

4069 Scientific Laboratory Supplies EACH 934.8 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 1; 20 durable and flexible tools for crystal manipulation. MicroSpoon: One each of small, medium and large sizes. MicroChisel: One each of small, medium and large sizes. MicroLasso: One each of small and large sizes.

T1-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit

4250-050-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

5mL MacroTube Starter Kit. Includes

C2500-SK MTC Bio 1/pack 220.38 EUR

Cryo-EM Vitrification Starter Kit

M-CEM-VK301 MiTeGen 1 Kit 1371 EUR

Multipette M4 dispenser starter kit

E4982000314 Scientific Laboratory Supplies EACH 450 EUR

MicroTools for Measurements: Kit 3; 20 measuring tools with standard tips Horizontal MicroRuler: Five 500 micrometer wide horizontal rulers with 25 micrometer gradations. Vertical MicroRuler: Five 1000 micrometer long vertical rulers with 25 micrometer g

T3-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit

4252-040-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit

4253-096-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA

31075 Biotium 1kit 435.6 EUR

Storage Case for UniPuck Starter Kit

M-CP-UPSK-C1 MiTeGen 1 CASE 300 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxxâ„¢

31075-X Biotium 1kit 435.6 EUR

Kinesis Siltite Thermo MS Starter Kit

CHR1936 Scientific Laboratory Supplies EACH 378 EUR

Cryo-EM Puck Starter Kit Storage Case

M-CEMG2-SC1 MiTeGen 1 CASE 300 EUR

UVT/UVH RPL. STARTER

IB46560 IBI Scientific - 26.27 EUR

Corning Lambda EliteTouch Pipette Starter Kit

6065 Scientific Laboratory Supplies PK25 1183.2 EUR

IsoTherm-System Starter

E3880001018 Scientific Laboratory Supplies EACH 184.8 EUR

Mohs Lab Starter Kit with Diagnostic Stains

26418-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 916 EUR

Spine Puck Starter Kit Protective Storage Case

M-SPSK-Case MiTeGen 1 CASE 300 EUR

Large tissue Starter box

HOM1090 Scientific Laboratory Supplies PK50 320.4 EUR

Protein Crystallization Starter Kit, English Version

M-CS-401EN MiTeGen 1 Kit 156 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.25mm Column

CHR1893 Scientific Laboratory Supplies PK10 148.8 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.32mm column

CHR1894 Scientific Laboratory Supplies PK10 140.4 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.53mm column

CHR1895 Scientific Laboratory Supplies PK10 140.4 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Midi

PIP5230 Scientific Laboratory Supplies EACH 968.4 EUR

Eppendorf 5ml Starter Pack

E0030119380 Scientific Laboratory Supplies EACH 166.8 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9321K Applied StemCell 1 Kit 473.1 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Macro

PIP5232 Scientific Laboratory Supplies EACH 974.4 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA and Enhancer

31076 Biotium 1kit 435.6 EUR

starter uv tube 4w-20w

VLST151 Consort ea 67.2 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9321KF Applied StemCell 1 Kit 473.1 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Standard

PIP5231 Scientific Laboratory Supplies EACH 972 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxxâ„¢ and Enhancer

31076-X Biotium 1kit 435.6 EUR

Kinesis upchurch HPLC Starter Fittings Kit

CHR2409 Scientific Laboratory Supplies EACH 334.23 EUR

Starter Pack Repeater Syringes

6636 Scientific Laboratory Supplies EACH 553.2 EUR

Lambda EliteTouch Starter Pack

PIP0382 Scientific Laboratory Supplies EACH 1050 EUR

Kinesis SILTITE FINGERTITE VARIAN INJ/MS STARTER KIT

CHR1938 Scientific Laboratory Supplies EACH 378 EUR

Kinesis SILTITE FINGERTITE VARIAN INJ / FID STARTER KIT

CHR1937 Scientific Laboratory Supplies EACH 378 EUR

BioMag®Plus Streptavidin / Biotin Binding Starter Kit

86030-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

XT STARTER PCR96 KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK PCR MODULE

432016 CORNING 1/pk 622.8 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Starter Kit Pro

FB10221 Scientific Laboratory Supplies EACH 4501.2 EUR

BioMag®Plus Protein A - Antibody Isolation Starter Kit

86040-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

BioMag®Plus Protein G - Antibody Isolation Starter Kit

86050-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus EU Power Supply

4250-050-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus UK Power Supply

4250-050-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus SZ Power Supply

4250-050-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4252-040-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4252-040-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4252-040-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4253-096-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 4528.8 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4253-096-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus UK Power Supply

4253-096-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4253-096-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4252-040-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4253-096-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

NextPette Starter Pack 20-200 100-1000 1-5 1-10

PIP1352 Scientific Laboratory Supplies EACH 818.4 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #1 Contains: 1 MicroRT Tubing Kit (RT-T1) 1 MicroRT Aligner (RTA-1) 10 reusable goniometer bases (GB-B3S-R-10) 1 Dual-Thickness MicroMount Assortment Box with 20 MicroMounts (M2-L18SP-A2) 1 serrated end tweezers (TW-

RTSK-1 MiTeGen 1 KIT 409 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9323K Applied StemCell 1 vial 546 EUR

XT STARTER M-PCR KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK M-PCR MODULE

432017 CORNING 1/pk 613.2 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9322PK Applied StemCell 1 Kit 497.4 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9323KF Applied StemCell 1 vial 546 EUR

Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

BCM1202 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 292.37 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK

4252-040-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9322PKF Applied StemCell 1 Kit 497.4 EUR

Starter Kit 100 Maxitips 10 dispensing parts 10 valves 2 Maxitips G

E0030050525 Scientific Laboratory Supplies PK102 99.6 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Multi Channel Starter Kit

FB10211 Scientific Laboratory Supplies EACH 4449.6 EUR

Multiple Head Starter Set for Genie 2

MIX5002 Scientific Laboratory Supplies EACH 195.6 EUR

Finntip Flex 1000 50-1000ul Blue Refill starter kit 1 x 96 rack + 16 x 96 rack

PIP3696 Scientific Laboratory Supplies EACH 199.2 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Single Channel Starter Kit

FB10201 Scientific Laboratory Supplies EACH 3417.6 EUR

Immunoprecipitation Starter Pack 2 x 2mL

17600235 Scientific Laboratory Supplies EACH 757.2 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #2 Contains: 1 MicroRT Tubing Kit (RT-T1) 1 MicroRT Aligner (RTA-1) 20 reusable goniometer bases (GB-B3S-R-20) 40 Dual-Thickness MicroMounts (M2-L18SP-A2 & M2-L18SP-A1) 1 Set Dehydration Salts (M-CO-121) 5 ml Low Visco

RTSK-2 MiTeGen 1 KIT 714 EUR

Finntip Flex 10 0.1-10ul Pink Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refills

PIP3652 Scientific Laboratory Supplies EACH 219.6 EUR

Finntip Flex 200 5-200ul Yellow Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refill

PIP3664 Scientific Laboratory Supplies EACH 219.6 EUR

Finntip Flex 300 5-300ul Orange Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refill

PIP3682 Scientific Laboratory Supplies EACH 219.6 EUR

Prefilled - Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

D1032-SK Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Distel Dosing System Starter Pack 6x1 Litre

CLE1144 Scientific Laboratory Supplies EACH 164.4 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203APEAQUSP Scientific Laboratory Supplies EACH 492 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203APEORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 492 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEAQUSP Scientific Laboratory Supplies EACH 471.6 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPENYLSP Scientific Laboratory Supplies EACH 469.2 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 471.6 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEPPSP Scientific Laboratory Supplies EACH 469.2 EUR
Niniejszy przegląd ma na celu omówienie ostatnich postępów w analizie HVM opartej na algorytmie oraz fizjologicznych podstaw parametrów resuscytacji opartych na perfuzji tkanek. Zaawansowany algorytm widzenia komputerowego, taki jak  MicroTools , niezależnie określa ilościowo dyfuzję mikrokrążenia i pojemność konwekcyjną przez HVM i zapewnia bezpośredni wgląd w perfuzję tkanek, co prowadzi do naszego preparatu funkcjonalnego parametru, perfuzji tkanek czerwonych krwinek (RBC) (tRBCp) . Jego definicję omówiono pod kątem fizjologii transportu tlenu do tkanki i jego oczekiwanego efektu jako celu resuscytacji przyłóżkowej.
Dalsze udoskonalenia monitorowania mikrokrążenia obejmują techniki HVM o wielu długościach fal oraz maksymalną rekrutację mikrokrążenia dyfuzji i pojemności konwekcji . krytycznie chorzy pacjenci w punkcie opieki.

Dodaj komentarz