Przetwarzanie na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA przy użyciu optycznie sterowanych mikronarzędzi na mikroprzepływowym stole warsztatowym

Opracowaliśmy mikronarzędzia z napędem  optycznym  do przetwarzania pojedynczych biomolekuł za pomocą mikroprzepływowego stołu roboczego składającego się z platformy mikroprzepływowej działającej pod mikroskopem optycznym. Optycznie napędzane  mikronarzędzia  mają na swoich powierzchniach unieruchomione enzymy, które katalizują reakcje chemiczne w celu przetwarzania molekularnego w ograniczonej przestrzeni. Optyczna manipulacja  mikronarzędziami  umożliwia ich integrację z urządzeniem mikroprzepływowym do kontroli położenia, orientacji, kształtu docelowej próbki. Tutaj opisujemy unieruchomienie enzymów na powierzchni  mikronarzędzia , stołu mikroprzepływowego, w tym jego  mikronarzędzia funkcje przechowywania i pozycjonowania próbek oraz wykorzystanie tego systemu do wycinania na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA.
Wyprodukowaliśmy mikronarzędzia za   pomocą litografii UV z SU-8 i wybranymi zabiegami ozonowania w celu unieruchomienia enzymów. Mikroprzepływowy stół warsztatowy posiada komory na narzędzia do przechowywania narzędzi oraz mikrofilary do wychwytywania i wydłużania pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA. Enzymy tnące DNA DNaseI i DNaseII unieruchomiono na  mikronarzędziach  , którymi manipulowano za pomocą pęsety optycznej. Narzędzie DNaseI pokazuje niezawodne cięcie do obróbki na miejscu. To precyzyjne przetwarzanie zapewnia podejście do analizy chromosomalnego DNA na poziomie pojedynczej cząsteczki. Elastyczność  konstrukcji mikronarzędzia  pozwala na przetwarzanie różnych próbek, w tym biocząsteczek i pojedynczych komórek.

Pomiar sprężystości pojedynczej komórki za pomocą optycznie uruchamianego mikrorobota

Wprowadzono metodę pomiaru elastyczności komórek, która wykorzystuje polimerowe  mikronarzędzia  uruchamiane holograficzną pęsetą optyczną. Mikronarzędzia  przygotowano metodą  polimeryzacji dwufotonowej. Ich kształt umożliwia zbliżanie się komórek w dowolnym kierunku bocznym. W prezentowanym przypadku komórki śródbłonka wyhodowane na pionowych ściankach polimerowych były sondowane przez narzędzia w kierunku bocznym. Zastosowanie specjalnie ukształtowanych  mikronarzędzi  zapobiega fotouszkodzeniom komórek docelowych, które mogą powstać podczas pułapkowania optycznego.
Pozycję narzędzi rejestrowano w prosty sposób za pomocą wideomikroskopii i analizowano metodami przetwarzania obrazu. Krytycznie porównujemy otrzymane wartości modułu Younga z tymi w literaturze otrzymanymi innymi metodami. Zastosowanie pęsety optycznej rozszerza zakres siły dostępnej do pomiarów wgnieceń komórek aż do reżimu fN. Nasze podejście pokazuje wykonalną alternatywę dla zwykłych eksperymentów z pionowym wcięciem.

Zautomatyzowana analiza algorytmów mikrokrążenia podjęzykowego w międzynarodowej wielocentralnej bazie danych identyfikuje zmiany związane z chorobą i mechanizmem resuscytacji

Niezawodna, zautomatyzowana podręczna analiza sekwencji obrazów życiowych w mikroskopie żywym oraz identyfikacja stanów chorobowych i efektów terapii są warunkami wstępnymi rutynowego stosowania ilościowych pomiarów mikrokrążenia podjęzykowego w przychodni. Niniejsze badanie miało na celu kliniczną walidację niedawno wprowadzonego  oprogramowania MicroTools  w dużej wielocentralnej bazie danych pacjentów w okresie okołooperacyjnym i krytycznie chorych oraz wykorzystanie tego automatycznego algorytmu do eksploracji danych i identyfikacji zmian zmiennych mikrokrążenia podjęzykowego w odpowiedzi na chorobę i terapię.

Retrospektywna analiza obrazów oparta na algorytmach i eksploracja danych w dużej międzynarodowej bazie danych podjęzykowej mikroskopii kapilarnej. Analizę opartą na algorytmie porównano z analizą ręczną w celu walidacji. Następnie  wykorzystano MicroTools  do identyfikacji zmian czynnościowych w mikrokrążeniu związanych ze stanami chorobowymi i zidentyfikowania opcji terapeutycznych w celu rekrutacji funkcjonalnych zmiennych mikrokrążenia.

MicroTools Starter Kit 1
MicroTools Starter Kit 1
 • Dziesięć studiów okołooperacyjnych/OIOM/wolontariuszy w sześciu międzynarodowych szpitalach klinicznych.
 •  Baza danych obejmuje 267 pacjentów dorosłych i pediatrycznych poddawanych zabiegom chirurgicznym, leczeniu sepsy i niewydolności serca na OIT oraz zdrowych ochotników.
 • Standard opieki okołooperacyjnej i na OIT.
 • Przeanalizowano tysiąc pięćset dwadzieścia pięć podręcznych żywotnych sekwencji obrazów mikroskopowych zawierających 149 257 obrazów mikroskopowych. 3,89 × 10 pozycji RBC śledzono przez algorytm w czasie rzeczywistym i przeprowadzono ręczną analizę offline. Stwierdzono dobrą korelację i zdolność do wyznaczania trendów między manualną i automatyczną całkowitą i funkcjonalną gęstością kapilar (r = 0,6-0,8; p < 0,0001).
 • Śledzenie krwinek czerwonych w bazie danych wykazało zmiany w funkcjonalnej gęstości naczyń włosowatych i/lub prędkości krwinek czerwonych we wstrząsie septycznym, niewydolności serca, hipowolemii, wstrząsie obturacyjnym i hemodylucji, a tym samym wykryło obecność stanu chorobowego. Odrębnie zidentyfikowano terapie angażujące zdolność mikrokrążenia do dyfuzji i konwekcji związane z ogólnoustrojowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem pojemności minutowej serca.

Nawigacja sterowana rezonansem magnetycznym mikrochwytów swobodnych

Narzędzia mikrochirurgiczne oferują ścieżkę do mniej inwazyjnych procedur klinicznych z lepszym dostępem, mniejszym urazem i lepszymi wynikami rekonwalescencji. Istnieje wiele sztywnych i elastycznych urządzeń endoskopowych, które mają znacznie zaawansowaną diagnostykę i mikrochirurgię. Opierają się jednak na przewodach lub pętach do prowadzenia i obsługi małych narzędzi efektorowych. Chociaż wcześniej wykazano, że nieuwięzione, reagujące fizjologicznie mikrochwyty wycinają tkankę z głębokich miejsc przewodu pokarmowego w modelach zwierzęcych, istnieją wyzwania związane z prowadzeniem ich wzdłuż ścieżek i przenoszeniem ich do określonych miejsc. W tej komunikacji magnetyczny moment dipolowy nieuwiązanych, reagujących na temperaturę chwytaków jest zoptymalizowany pod kątem wydajnego sprzężenia z zewnętrznymi polami rezonansu magnetycznego (MR).
Kapsułkowanie chwytaka w pastylkę wosku o wielkości milimetra zmniejsza tarcie z otaczającą tkanką, a nawigacja MR (MRN) mikrochwytaka o wielkości 700 µm jest realizowana w wąskich kanałach w fantomach tkankowych oraz w przełyku świni ex vivo. Wyniki pokazują przekonujące dowody potwierdzające słuszność koncepcji, że możliwe jest sekwencyjne obrazowanie, przesuwanie i prowadzenie submilimetrowego funkcjonalnego narzędzia mikrochirurgicznego w przewodach tkankowych przy użyciu komercyjnego przedklinicznego systemu MR, a w połączeniu z wcześniejszymi demonstracjami fizjologicznie wrażliwej biopsji in vivo są ważny krok w kierunku klinicznej translacji  wolnych mikronarzędzi .

Szczypce optyczne: narzędzia w skali mikrometrowej, napędzane światłem, hodowane na światłowodach

Zdolność do chwytania i manipulowania małymi przedmiotami, od submilimetrowych komponentów elektronicznych po jednomikrometrowe żywe komórki, ma kluczowe znaczenie dla wielu stale kurczących się technologii. Chwytaki mechaniczne, zasilane serwomechanizmami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi lub piezoelektrycznymi, dobrze nadają się do pracy na większą skalę, ale ich złożoność i potrzeba przenoszenia siły uniemożliwiają ich miniaturyzację i zdalne sterowanie w ciasnych przestrzeniach.
 • Wykorzystując mikrostruktury z ciekłokrystalicznego elastomeru, które mogą szybko i odwracalnie zmieniać kształt w odpowiedzi na światło, narzędzie chwytające zasilane światłem — szczypce optyczne — zostało zbudowane przez wyhodowanie dwóch szczęk zginających na końcach włókien światłowodowych.
 • Dostarczając światło ultrafioletowe do zainicjowania polimeryzacji za pośrednictwem rdzenia światłowodowego o rozmiarach mikrometrów, można tworzyć struktury o podobnej wielkości bez uciekania się do jakiejkolwiek technologii mikrowytwarzania, takiej jak fotolitografia laserowa.
 • Narzędzie pracuje przy użyciu energii światła widzialnego dostarczanego przez włókna, bez przenoszenia siły. Technika wzrostu elastomerów z łatwością oferuje zdalnie sterowane struktury funkcjonalne w skali mikrometrowej z różnymi trybami uruchamiania jako elementy składowe zestawu mikronarzędzi.

Zautomatyzowana ocena ilościowa perfuzji krwinek czerwonych w tkankach jako nowy cel resuscytacji.

Identyfikacja niewystarczającej perfuzji tkankowej ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania wstrząsu krążeniowego u pacjentów w stanie krytycznym oraz głównym celem przywrócenia odpowiedniego dostarczania tlenu. Jednak koncepcja perfuzji tkankowej jako celu resuscytacji w miejscu opieki pozostaje słabo zdefiniowana i niedostępna dla klinicystów. Mimo że podręczna mikroskopia życiowa (HVM) zapewnia techniczne warunki do zbierania informacji na temat perfuzji tkanek w mikrokrążeniu podjęzykowym, wyzwania związane z analizą obrazu uniemożliwiają ocenę ilościową perfuzji tkanek, a ręczne etapy analizy uniemożliwiają zastosowanie w przychodni.

MicroTools Starter Kit #1

T1SK-1 MiTeGen 1 KIT 412 EUR

MicroTools Starter Kit #2

T2SK-1 MiTeGen 1 KIT 412 EUR

MicroTools Starter Kit #3

T3SK-1 MiTeGen 1 KIT 412 EUR

Small Molecule Starter Kit #1

SMSK-1 MiTeGen 1 KIT 462 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #1

RTSK-1 MiTeGen 1 KIT 399 EUR

AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 426 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 1

T1-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

LCP Classic Starter Kit

MLCP-CSK-1 MiTeGen 1 KIT 2000 EUR

MicroTools Holder

MT-HOLDER MiTeGen 1 Grid 6 EUR

LCP EZ-Cut Starter Kit

MLCP-EZCSK-1 MiTeGen 1 KIT 1995 EUR

UniPuck Starter Kit 1

M-CP-UPSK001 MiTeGen 1 KIT 4260 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 2

T2-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

MicroTools for Measurements: Kit 3

T3-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 865.2 EUR

Pipetman Starter Kit

F167300 Scientific Laboratory Supplies EACH 734.16 EUR

Crystallography Starter Kit

CSK-2 MiTeGen 1 KIT 373 EUR

ELISA Starter Pack Kit

55R-E101PK Fitzgerald 1 kit 675.6 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit

4250-050-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

BMP21-LAB starter kit

LAB6029 Scientific Laboratory Supplies EACH 209.76 EUR

Triple-Pure Starter Kit

SLS1420 Scientific Laboratory Supplies PK50 198.36 EUR

Pipetman L Starter Kit

F167350 Scientific Laboratory Supplies EACH 826.5 EUR

Pipetman G Starter Kit

F167900 Scientific Laboratory Supplies EACH 738.72 EUR

Facility HC35 Starter Kit

M-CEMG2-FSK1-35 MiTeGen 1 KIT 17300 EUR

Unipuck Starter Kit 2

M-CP-UPSK002 MiTeGen 1 KIT 5960 EUR

UniPuck Starter Kit 3

M-CP-UPSK003 MiTeGen 1 KIT 7550 EUR

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1382.4 EUR

AXYPET STARTER KIT 2 AP-10, AP-100 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-2 CORNING 1/pk 440.4 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 752.4 EUR

Prefilled - Triple-Pure Starter Kit

D1032-SK Benchmark Scientific 1 PC 233.56 EUR

5mL MacroTube Starter Kit. Includes

C2500-SK MTC Bio 1/pack 220.38 EUR

Lambda Plus Pipette Starter Kit

4069 Scientific Laboratory Supplies EACH 849.3 EUR

Multipette M4 dispenser starter kit

E4982000314 Scientific Laboratory Supplies EACH 400.14 EUR

Axygen Axypet Pro Starter Kit

PIP2740 Scientific Laboratory Supplies EACH 1004.34 EUR

Thermal Test Film Starter Kit

PCR0892 Scientific Laboratory Supplies EACH 275.88 EUR

Cryo-EM Vitrification Starter Kit

M-CEM-VK301 MiTeGen 1 Kit 1313 EUR

Small Molecule Starter Kit #2

SMSK-2 MiTeGen 1 KIT 423 EUR

IsoTherm-System Starter

E3880001018 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.02 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN400A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN410A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN412A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit

4252-040-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit

4253-096-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA

31075 Biotium 1kit 435.6 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxxâ„¢

31075-X Biotium 1kit 435.6 EUR

Corning Lambda EliteTouch Pipette Starter Kit

6065 Scientific Laboratory Supplies PK25 1075.02 EUR

Kinesis Siltite Thermo MS Starter Kit

CHR1936 Scientific Laboratory Supplies EACH 280.44 EUR

Kinesis upchurch HPLC Starter Fittings Kit

CHR2409 Scientific Laboratory Supplies EACH 267.91 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Micro

PIP5229 Scientific Laboratory Supplies EACH 850.33 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Midi

PIP5230 Scientific Laboratory Supplies EACH 803.93 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Standard

PIP5231 Scientific Laboratory Supplies EACH 823.42 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Macro

PIP5232 Scientific Laboratory Supplies EACH 850.33 EUR

AutoGrid Cassette Storage Puck Starter Kit

M-CEM-AGC-SK1 MiTeGen 1 KIT 1530 EUR

Storage Case for UniPuck Starter Kit

M-CP-UPSK-C1 MiTeGen 1 CASE 300 EUR

UniPuck Starter Kit 3 x 2

M-CP-UPSK003-2 MiTeGen 2 KITS 14650 EUR

UniPuck Starter Kit 3 x 2

M-CRYOGLO-367870 MiTeGen Medium pair 157 EUR

Protein Crystallization Starter Kit, English Version

M-CS-401EN MiTeGen 1 Kit 149 EUR

SPINE Puck (SC3 Basket) Starter Kit

M-SPSK-001 MiTeGen 1 UNIT 3012 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #2

RTSK-2 MiTeGen 1 KIT 790 EUR

EpiQuik Nuclear Extraction Kit 

OP-0002 EpiGentek
 • 350.58 EUR
 • 211.20 EUR
 • 100 Assays
 • 100 Extractions

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

Assurance Grade Set of 38 Single-Element Standards 1000 ug/mL (1000 PPM)

ICP-KIT-1 Scientific Laboratory Supplies EACH 1914.06 EUR

Methylamp 96 DNA Modification Kit 

P-1008 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 253.00 EUR
 • 96 Samples
 • 96 Samples

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

Pipette Stand Starter Kits

P7700-S1 Benchmark Scientific 1 PC 609.4 EUR

Pipette Stand Starter Kits

P7700-S2 Benchmark Scientific 1 PC 631.32 EUR

Starter Pack Repeater Syringes

6636 Scientific Laboratory Supplies EACH 502.74 EUR

Eppendorf 5ml Starter Pack

E0030119380 Scientific Laboratory Supplies EACH 148.2 EUR

Large tissue Starter box

HOM1090 Scientific Laboratory Supplies PK50 255.36 EUR

Lambda EliteTouch Starter Pack

PIP0382 Scientific Laboratory Supplies EACH 954.18 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

C10000 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

C10001 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

C10002 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

C10003 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

C10004 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

C10005 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

C10006 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

C10007 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

C10008 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

C10009 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

C10010 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

C10011 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

C10012 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

C10013 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

C10014 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

C10015 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

C10016 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

C10017 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

C10018 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

C10019 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

DNMT3A Protein

E11000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

TET1 Protein (Active)

E12002 EpiGentek
 • 387.12 EUR
 • 225.50 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT3B Protein 

E14000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul
Niniejszy przegląd ma na celu omówienie ostatnich postępów w analizie HVM opartej na algorytmie oraz fizjologicznych podstaw parametrów resuscytacji opartych na perfuzji tkanek. Zaawansowany algorytm widzenia komputerowego, taki jak  MicroTools , niezależnie określa ilościowo dyfuzję mikrokrążenia i pojemność konwekcyjną przez HVM i zapewnia bezpośredni wgląd w perfuzję tkanek, co prowadzi do naszego preparatu funkcjonalnego parametru, perfuzji tkanek czerwonych krwinek (RBC) (tRBCp) . Jego definicję omówiono pod kątem fizjologii transportu tlenu do tkanki i jego oczekiwanego efektu jako celu resuscytacji przyłóżkowej.
Dalsze udoskonalenia monitorowania mikrokrążenia obejmują techniki HVM o wielu długościach fal oraz maksymalną rekrutację mikrokrążenia dyfuzji i pojemności konwekcji . krytycznie chorzy pacjenci w punkcie opieki.

Dodaj komentarz