Przetwarzanie na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA przy użyciu optycznie sterowanych mikronarzędzi na mikroprzepływowym stole warsztatowym

Opracowaliśmy mikronarzędzia z napędem  optycznym  do przetwarzania pojedynczych biomolekuł za pomocą mikroprzepływowego stołu roboczego składającego się z platformy mikroprzepływowej działającej pod mikroskopem optycznym. Optycznie napędzane  mikronarzędzia  mają na swoich powierzchniach unieruchomione enzymy, które katalizują reakcje chemiczne w celu przetwarzania molekularnego w ograniczonej przestrzeni. Optyczna manipulacja  mikronarzędziami  umożliwia ich integrację z urządzeniem mikroprzepływowym do kontroli położenia, orientacji, kształtu docelowej próbki. Tutaj opisujemy unieruchomienie enzymów na powierzchni  mikronarzędzia , stołu mikroprzepływowego, w tym jego  mikronarzędzia funkcje przechowywania i pozycjonowania próbek oraz wykorzystanie tego systemu do wycinania na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA.
Wyprodukowaliśmy mikronarzędzia za   pomocą litografii UV z SU-8 i wybranymi zabiegami ozonowania w celu unieruchomienia enzymów. Mikroprzepływowy stół warsztatowy posiada komory na narzędzia do przechowywania narzędzi oraz mikrofilary do wychwytywania i wydłużania pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA. Enzymy tnące DNA DNaseI i DNaseII unieruchomiono na  mikronarzędziach  , którymi manipulowano za pomocą pęsety optycznej. Narzędzie DNaseI pokazuje niezawodne cięcie do obróbki na miejscu. To precyzyjne przetwarzanie zapewnia podejście do analizy chromosomalnego DNA na poziomie pojedynczej cząsteczki. Elastyczność  konstrukcji mikronarzędzia  pozwala na przetwarzanie różnych próbek, w tym biocząsteczek i pojedynczych komórek.

Pomiar sprężystości pojedynczej komórki za pomocą optycznie uruchamianego mikrorobota

Wprowadzono metodę pomiaru elastyczności komórek, która wykorzystuje polimerowe  mikronarzędzia  uruchamiane holograficzną pęsetą optyczną. Mikronarzędzia  przygotowano metodą  polimeryzacji dwufotonowej. Ich kształt umożliwia zbliżanie się komórek w dowolnym kierunku bocznym. W prezentowanym przypadku komórki śródbłonka wyhodowane na pionowych ściankach polimerowych były sondowane przez narzędzia w kierunku bocznym. Zastosowanie specjalnie ukształtowanych  mikronarzędzi  zapobiega fotouszkodzeniom komórek docelowych, które mogą powstać podczas pułapkowania optycznego.
Pozycję narzędzi rejestrowano w prosty sposób za pomocą wideomikroskopii i analizowano metodami przetwarzania obrazu. Krytycznie porównujemy otrzymane wartości modułu Younga z tymi w literaturze otrzymanymi innymi metodami. Zastosowanie pęsety optycznej rozszerza zakres siły dostępnej do pomiarów wgnieceń komórek aż do reżimu fN. Nasze podejście pokazuje wykonalną alternatywę dla zwykłych eksperymentów z pionowym wcięciem.

Zautomatyzowana analiza algorytmów mikrokrążenia podjęzykowego w międzynarodowej wielocentralnej bazie danych identyfikuje zmiany związane z chorobą i mechanizmem resuscytacji

Niezawodna, zautomatyzowana podręczna analiza sekwencji obrazów życiowych w mikroskopie żywym oraz identyfikacja stanów chorobowych i efektów terapii są warunkami wstępnymi rutynowego stosowania ilościowych pomiarów mikrokrążenia podjęzykowego w przychodni. Niniejsze badanie miało na celu kliniczną walidację niedawno wprowadzonego  oprogramowania MicroTools  w dużej wielocentralnej bazie danych pacjentów w okresie okołooperacyjnym i krytycznie chorych oraz wykorzystanie tego automatycznego algorytmu do eksploracji danych i identyfikacji zmian zmiennych mikrokrążenia podjęzykowego w odpowiedzi na chorobę i terapię.

Retrospektywna analiza obrazów oparta na algorytmach i eksploracja danych w dużej międzynarodowej bazie danych podjęzykowej mikroskopii kapilarnej. Analizę opartą na algorytmie porównano z analizą ręczną w celu walidacji. Następnie  wykorzystano MicroTools  do identyfikacji zmian czynnościowych w mikrokrążeniu związanych ze stanami chorobowymi i zidentyfikowania opcji terapeutycznych w celu rekrutacji funkcjonalnych zmiennych mikrokrążenia.

MicroTools Starter Kit 1
MicroTools Starter Kit 1
  • Dziesięć studiów okołooperacyjnych/OIOM/wolontariuszy w sześciu międzynarodowych szpitalach klinicznych.
  •  Baza danych obejmuje 267 pacjentów dorosłych i pediatrycznych poddawanych zabiegom chirurgicznym, leczeniu sepsy i niewydolności serca na OIT oraz zdrowych ochotników.
  • Standard opieki okołooperacyjnej i na OIT.
  • Przeanalizowano tysiąc pięćset dwadzieścia pięć podręcznych żywotnych sekwencji obrazów mikroskopowych zawierających 149 257 obrazów mikroskopowych. 3,89 × 10 pozycji RBC śledzono przez algorytm w czasie rzeczywistym i przeprowadzono ręczną analizę offline. Stwierdzono dobrą korelację i zdolność do wyznaczania trendów między manualną i automatyczną całkowitą i funkcjonalną gęstością kapilar (r = 0,6-0,8; p < 0,0001).
  • Śledzenie krwinek czerwonych w bazie danych wykazało zmiany w funkcjonalnej gęstości naczyń włosowatych i/lub prędkości krwinek czerwonych we wstrząsie septycznym, niewydolności serca, hipowolemii, wstrząsie obturacyjnym i hemodylucji, a tym samym wykryło obecność stanu chorobowego. Odrębnie zidentyfikowano terapie angażujące zdolność mikrokrążenia do dyfuzji i konwekcji związane z ogólnoustrojowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem pojemności minutowej serca.

Nawigacja sterowana rezonansem magnetycznym mikrochwytów swobodnych

Narzędzia mikrochirurgiczne oferują ścieżkę do mniej inwazyjnych procedur klinicznych z lepszym dostępem, mniejszym urazem i lepszymi wynikami rekonwalescencji. Istnieje wiele sztywnych i elastycznych urządzeń endoskopowych, które mają znacznie zaawansowaną diagnostykę i mikrochirurgię. Opierają się jednak na przewodach lub pętach do prowadzenia i obsługi małych narzędzi efektorowych. Chociaż wcześniej wykazano, że nieuwięzione, reagujące fizjologicznie mikrochwyty wycinają tkankę z głębokich miejsc przewodu pokarmowego w modelach zwierzęcych, istnieją wyzwania związane z prowadzeniem ich wzdłuż ścieżek i przenoszeniem ich do określonych miejsc. W tej komunikacji magnetyczny moment dipolowy nieuwiązanych, reagujących na temperaturę chwytaków jest zoptymalizowany pod kątem wydajnego sprzężenia z zewnętrznymi polami rezonansu magnetycznego (MR).
Kapsułkowanie chwytaka w pastylkę wosku o wielkości milimetra zmniejsza tarcie z otaczającą tkanką, a nawigacja MR (MRN) mikrochwytaka o wielkości 700 µm jest realizowana w wąskich kanałach w fantomach tkankowych oraz w przełyku świni ex vivo. Wyniki pokazują przekonujące dowody potwierdzające słuszność koncepcji, że możliwe jest sekwencyjne obrazowanie, przesuwanie i prowadzenie submilimetrowego funkcjonalnego narzędzia mikrochirurgicznego w przewodach tkankowych przy użyciu komercyjnego przedklinicznego systemu MR, a w połączeniu z wcześniejszymi demonstracjami fizjologicznie wrażliwej biopsji in vivo są ważny krok w kierunku klinicznej translacji  wolnych mikronarzędzi .

Szczypce optyczne: narzędzia w skali mikrometrowej, napędzane światłem, hodowane na światłowodach

Zdolność do chwytania i manipulowania małymi przedmiotami, od submilimetrowych komponentów elektronicznych po jednomikrometrowe żywe komórki, ma kluczowe znaczenie dla wielu stale kurczących się technologii. Chwytaki mechaniczne, zasilane serwomechanizmami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi lub piezoelektrycznymi, dobrze nadają się do pracy na większą skalę, ale ich złożoność i potrzeba przenoszenia siły uniemożliwiają ich miniaturyzację i zdalne sterowanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Wykorzystując mikrostruktury z ciekłokrystalicznego elastomeru, które mogą szybko i odwracalnie zmieniać kształt w odpowiedzi na światło, narzędzie chwytające zasilane światłem — szczypce optyczne — zostało zbudowane przez wyhodowanie dwóch szczęk zginających na końcach włókien światłowodowych.
  • Dostarczając światło ultrafioletowe do zainicjowania polimeryzacji za pośrednictwem rdzenia światłowodowego o rozmiarach mikrometrów, można tworzyć struktury o podobnej wielkości bez uciekania się do jakiejkolwiek technologii mikrowytwarzania, takiej jak fotolitografia laserowa.
  • Narzędzie pracuje przy użyciu energii światła widzialnego dostarczanego przez włókna, bez przenoszenia siły. Technika wzrostu elastomerów z łatwością oferuje zdalnie sterowane struktury funkcjonalne w skali mikrometrowej z różnymi trybami uruchamiania jako elementy składowe zestawu mikronarzędzi.

Zautomatyzowana ocena ilościowa perfuzji krwinek czerwonych w tkankach jako nowy cel resuscytacji.

Identyfikacja niewystarczającej perfuzji tkankowej ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania wstrząsu krążeniowego u pacjentów w stanie krytycznym oraz głównym celem przywrócenia odpowiedniego dostarczania tlenu. Jednak koncepcja perfuzji tkankowej jako celu resuscytacji w miejscu opieki pozostaje słabo zdefiniowana i niedostępna dla klinicystów. Mimo że podręczna mikroskopia życiowa (HVM) zapewnia techniczne warunki do zbierania informacji na temat perfuzji tkanek w mikrokrążeniu podjęzykowym, wyzwania związane z analizą obrazu uniemożliwiają ocenę ilościową perfuzji tkanek, a ręczne etapy analizy uniemożliwiają zastosowanie w przychodni.

AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 355 EUR

AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 721 EUR

LAMBDA PLUS STARTER KIT

4069 CORNING 1/pk 643 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit

4250-050-ESK Biotechne 1 Kit 3124.4 EUR

ELISA Starter Pack Kit

55R-E101PK Fitzgerald 1 kit 563 EUR

5mL MacroTube Starter Kit. Includes

C2500-SK MTC Bio 1/pack 183.65 EUR

Prefilled - Triple-Pure Starter Kit

D1032-SK Benchmark Scientific 1 PC 194.63 EUR

AXYPET STARTER KIT 2 AP-10, AP-100 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-2 CORNING 1/pk 367 EUR

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1152 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

Pipette Stand Starter Kits

P7700-S1 Benchmark Scientific 1 PC 507.83 EUR

Pipette Stand Starter Kits

P7700-S2 Benchmark Scientific 1 PC 526.1 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA

31075 Biotium 1kit 363 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxxâ„¢

31075-X Biotium 1kit 363 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit

4252-040-ESK Biotechne 1 Kit 3124.4 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit

4253-096-ESK Biotechne 1 Kit 3124.4 EUR

ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 627 EUR

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN400A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 805 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN410A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN412A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

starter uv tube 4w-20w

VLST151 Consort ea 56 EUR

CORNING LAMBDA ELITETOUCH STARTER PACK

6065 CORNING 1/pk 721 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 124 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1035 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA and Enhancer

31076 Biotium 1kit 363 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxxâ„¢ and Enhancer

31076-X Biotium 1kit 363 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus EU Power Supply

4250-050-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus UK Power Supply

4250-050-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus SZ Power Supply

4250-050-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9321K Applied StemCell 1 Kit 394.25 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9321KF Applied StemCell 1 Kit 394.25 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 266 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

XT STARTER PCR96 KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK PCR MODULE

432016 CORNING 1/pk 519 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1110 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9322PK Applied StemCell 1 Kit 414.5 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9322PKF Applied StemCell 1 Kit 414.5 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9323K Applied StemCell 1 vial 455 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9323KF Applied StemCell 1 vial 455 EUR

myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit (Includes E1101-E

E1101-SK-E Benchmark Scientific 1 PC 535.53 EUR

Cumate Starter Pack: Your choice of inducible vector below, + CymR-T2A-Puro (packaged virus, QM200VA-1) and Cumate solution (1000x, QM100A-1). Indicate your inducible lentivector catalog # when placing Order.

QM600A-1 SBI 1 kit 1227 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

XT STARTER M-PCR KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK M-PCR MODULE

432017 CORNING 1/pk 511 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 153 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4252-040-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4252-040-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4252-040-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4252-040-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4253-096-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 3774 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4253-096-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus UK Power Supply

4253-096-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4253-096-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4253-096-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK

4252-040-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 3831.4 EUR

vWF Acty. Kit

ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 428 EUR

vWF Ant. Kit

ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 394 EUR

XT STARTER HOLDER ONLY OPEN PLATFORM ICE FREE COOLER

432015 CORNING 1/pk 92 EUR

hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

CAS620A-KIT SBI 1 kit 2152 EUR

PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 445 EUR

XT STARTER COMPLETE, LOW PROFILE, OPEN PLATFORM ICE-FREE COOLER

432014 CORNING 1/pk 227 EUR

Dr. P Kit-Solution 1

K2021010-1 Biochain 50 ml 204 EUR

Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

BCM1202 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 243.64 EUR

Human Interleukin-1 beta (IL-1 beta) AssayMax ELISA Kit

EI2200-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human Interleukin-1-alpha (IL-1-alpha) AssayMax ELISA Kit

EI2301-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human KRAB-associated Protein 1 (KAP-1) AssayMax ELISA Kit

EK2802-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Mouse Interleukin-1 beta (IL-1 beta) AssayMax ELISA Kit

EMI2200-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) AssayMax ELISA Kit

EP1100-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Complexin-1 AssayMax ELISA Kit

EC3505-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Glutaredoxin-1 AssayMax ELISA Kit

EG2153-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Hexokinase-1 AssayMax ELISA Kit

EH3101-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Rat TIMP-1 AssayMax ELISA Kit

ERT2538-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human Heat Shock Factor Protein 1 (HSF 1) AssayMax ELISA kit

EH5215-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) AssayMax ELISA Kit

EI1001-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Mouse Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) AssayMax ELISA Kit

EMI1001-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human Lipocalin-1 (LCN1) AssayMax ELISA Kit

EL3502-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

Human PAI-1/tPA AssayMax ELISA Kit

EP1105-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human TGF-beta-1 AssayMax ELISA Kit

ET3102-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR

CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit (includes 10 ug each of dCas9-PYL1 and dCas9-ABI1 lentivectors, and 100 ul of 0.5M Inducer Agent)

CASCL9-100A-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Human Alpha-1-Antitrypsin (A1AT) AssayMax ELISA Kit

EA5001-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Alpha-1-Antitrypsin (A1AT) AssayMax ELISA Kit

EA5101-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Alpha-1-Antichymotrypsin (AACT) AssayMax ELISA Kit

EA5501-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Human Carbonic Anhydrase 1 (CA1) AssayMax ELISA Kit

EC5752-1 AssayPro 96 Well Plate 477 EUR
Niniejszy przegląd ma na celu omówienie ostatnich postępów w analizie HVM opartej na algorytmie oraz fizjologicznych podstaw parametrów resuscytacji opartych na perfuzji tkanek. Zaawansowany algorytm widzenia komputerowego, taki jak  MicroTools , niezależnie określa ilościowo dyfuzję mikrokrążenia i pojemność konwekcyjną przez HVM i zapewnia bezpośredni wgląd w perfuzję tkanek, co prowadzi do naszego preparatu funkcjonalnego parametru, perfuzji tkanek czerwonych krwinek (RBC) (tRBCp) . Jego definicję omówiono pod kątem fizjologii transportu tlenu do tkanki i jego oczekiwanego efektu jako celu resuscytacji przyłóżkowej.
Dalsze udoskonalenia monitorowania mikrokrążenia obejmują techniki HVM o wielu długościach fal oraz maksymalną rekrutację mikrokrążenia dyfuzji i pojemności konwekcji . krytycznie chorzy pacjenci w punkcie opieki.

Dodaj komentarz