Przetwarzanie na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA przy użyciu optycznie sterowanych mikronarzędzi na mikroprzepływowym stole warsztatowym

Opracowaliśmy mikronarzędzia z napędem  optycznym  do przetwarzania pojedynczych biomolekuł za pomocą mikroprzepływowego stołu roboczego składającego się z platformy mikroprzepływowej działającej pod mikroskopem optycznym. Optycznie napędzane  mikronarzędzia  mają na swoich powierzchniach unieruchomione enzymy, które katalizują reakcje chemiczne w celu przetwarzania molekularnego w ograniczonej przestrzeni. Optyczna manipulacja  mikronarzędziami  umożliwia ich integrację z urządzeniem mikroprzepływowym do kontroli położenia, orientacji, kształtu docelowej próbki. Tutaj opisujemy unieruchomienie enzymów na powierzchni  mikronarzędzia , stołu mikroprzepływowego, w tym jego  mikronarzędzia funkcje przechowywania i pozycjonowania próbek oraz wykorzystanie tego systemu do wycinania na miejscu pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA.
Wyprodukowaliśmy mikronarzędzia za   pomocą litografii UV z SU-8 i wybranymi zabiegami ozonowania w celu unieruchomienia enzymów. Mikroprzepływowy stół warsztatowy posiada komory na narzędzia do przechowywania narzędzi oraz mikrofilary do wychwytywania i wydłużania pojedynczych cząsteczek chromosomalnego DNA. Enzymy tnące DNA DNaseI i DNaseII unieruchomiono na  mikronarzędziach  , którymi manipulowano za pomocą pęsety optycznej. Narzędzie DNaseI pokazuje niezawodne cięcie do obróbki na miejscu. To precyzyjne przetwarzanie zapewnia podejście do analizy chromosomalnego DNA na poziomie pojedynczej cząsteczki. Elastyczność  konstrukcji mikronarzędzia  pozwala na przetwarzanie różnych próbek, w tym biocząsteczek i pojedynczych komórek.

Pomiar sprężystości pojedynczej komórki za pomocą optycznie uruchamianego mikrorobota

Wprowadzono metodę pomiaru elastyczności komórek, która wykorzystuje polimerowe  mikronarzędzia  uruchamiane holograficzną pęsetą optyczną. Mikronarzędzia  przygotowano metodą  polimeryzacji dwufotonowej. Ich kształt umożliwia zbliżanie się komórek w dowolnym kierunku bocznym. W prezentowanym przypadku komórki śródbłonka wyhodowane na pionowych ściankach polimerowych były sondowane przez narzędzia w kierunku bocznym. Zastosowanie specjalnie ukształtowanych  mikronarzędzi  zapobiega fotouszkodzeniom komórek docelowych, które mogą powstać podczas pułapkowania optycznego.
Pozycję narzędzi rejestrowano w prosty sposób za pomocą wideomikroskopii i analizowano metodami przetwarzania obrazu. Krytycznie porównujemy otrzymane wartości modułu Younga z tymi w literaturze otrzymanymi innymi metodami. Zastosowanie pęsety optycznej rozszerza zakres siły dostępnej do pomiarów wgnieceń komórek aż do reżimu fN. Nasze podejście pokazuje wykonalną alternatywę dla zwykłych eksperymentów z pionowym wcięciem.

Zautomatyzowana analiza algorytmów mikrokrążenia podjęzykowego w międzynarodowej wielocentralnej bazie danych identyfikuje zmiany związane z chorobą i mechanizmem resuscytacji

Niezawodna, zautomatyzowana podręczna analiza sekwencji obrazów życiowych w mikroskopie żywym oraz identyfikacja stanów chorobowych i efektów terapii są warunkami wstępnymi rutynowego stosowania ilościowych pomiarów mikrokrążenia podjęzykowego w przychodni. Niniejsze badanie miało na celu kliniczną walidację niedawno wprowadzonego  oprogramowania MicroTools  w dużej wielocentralnej bazie danych pacjentów w okresie okołooperacyjnym i krytycznie chorych oraz wykorzystanie tego automatycznego algorytmu do eksploracji danych i identyfikacji zmian zmiennych mikrokrążenia podjęzykowego w odpowiedzi na chorobę i terapię.

Retrospektywna analiza obrazów oparta na algorytmach i eksploracja danych w dużej międzynarodowej bazie danych podjęzykowej mikroskopii kapilarnej. Analizę opartą na algorytmie porównano z analizą ręczną w celu walidacji. Następnie  wykorzystano MicroTools  do identyfikacji zmian czynnościowych w mikrokrążeniu związanych ze stanami chorobowymi i zidentyfikowania opcji terapeutycznych w celu rekrutacji funkcjonalnych zmiennych mikrokrążenia.

MicroTools Starter Kit 1
MicroTools Starter Kit 1
  • Dziesięć studiów okołooperacyjnych/OIOM/wolontariuszy w sześciu międzynarodowych szpitalach klinicznych.
  •  Baza danych obejmuje 267 pacjentów dorosłych i pediatrycznych poddawanych zabiegom chirurgicznym, leczeniu sepsy i niewydolności serca na OIT oraz zdrowych ochotników.
  • Standard opieki okołooperacyjnej i na OIT.
  • Przeanalizowano tysiąc pięćset dwadzieścia pięć podręcznych żywotnych sekwencji obrazów mikroskopowych zawierających 149 257 obrazów mikroskopowych. 3,89 × 10 pozycji RBC śledzono przez algorytm w czasie rzeczywistym i przeprowadzono ręczną analizę offline. Stwierdzono dobrą korelację i zdolność do wyznaczania trendów między manualną i automatyczną całkowitą i funkcjonalną gęstością kapilar (r = 0,6-0,8; p < 0,0001).
  • Śledzenie krwinek czerwonych w bazie danych wykazało zmiany w funkcjonalnej gęstości naczyń włosowatych i/lub prędkości krwinek czerwonych we wstrząsie septycznym, niewydolności serca, hipowolemii, wstrząsie obturacyjnym i hemodylucji, a tym samym wykryło obecność stanu chorobowego. Odrębnie zidentyfikowano terapie angażujące zdolność mikrokrążenia do dyfuzji i konwekcji związane z ogólnoustrojowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem pojemności minutowej serca.

Nawigacja sterowana rezonansem magnetycznym mikrochwytów swobodnych

Narzędzia mikrochirurgiczne oferują ścieżkę do mniej inwazyjnych procedur klinicznych z lepszym dostępem, mniejszym urazem i lepszymi wynikami rekonwalescencji. Istnieje wiele sztywnych i elastycznych urządzeń endoskopowych, które mają znacznie zaawansowaną diagnostykę i mikrochirurgię. Opierają się jednak na przewodach lub pętach do prowadzenia i obsługi małych narzędzi efektorowych. Chociaż wcześniej wykazano, że nieuwięzione, reagujące fizjologicznie mikrochwyty wycinają tkankę z głębokich miejsc przewodu pokarmowego w modelach zwierzęcych, istnieją wyzwania związane z prowadzeniem ich wzdłuż ścieżek i przenoszeniem ich do określonych miejsc. W tej komunikacji magnetyczny moment dipolowy nieuwiązanych, reagujących na temperaturę chwytaków jest zoptymalizowany pod kątem wydajnego sprzężenia z zewnętrznymi polami rezonansu magnetycznego (MR).
Kapsułkowanie chwytaka w pastylkę wosku o wielkości milimetra zmniejsza tarcie z otaczającą tkanką, a nawigacja MR (MRN) mikrochwytaka o wielkości 700 µm jest realizowana w wąskich kanałach w fantomach tkankowych oraz w przełyku świni ex vivo. Wyniki pokazują przekonujące dowody potwierdzające słuszność koncepcji, że możliwe jest sekwencyjne obrazowanie, przesuwanie i prowadzenie submilimetrowego funkcjonalnego narzędzia mikrochirurgicznego w przewodach tkankowych przy użyciu komercyjnego przedklinicznego systemu MR, a w połączeniu z wcześniejszymi demonstracjami fizjologicznie wrażliwej biopsji in vivo są ważny krok w kierunku klinicznej translacji  wolnych mikronarzędzi .

Szczypce optyczne: narzędzia w skali mikrometrowej, napędzane światłem, hodowane na światłowodach

Zdolność do chwytania i manipulowania małymi przedmiotami, od submilimetrowych komponentów elektronicznych po jednomikrometrowe żywe komórki, ma kluczowe znaczenie dla wielu stale kurczących się technologii. Chwytaki mechaniczne, zasilane serwomechanizmami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi lub piezoelektrycznymi, dobrze nadają się do pracy na większą skalę, ale ich złożoność i potrzeba przenoszenia siły uniemożliwiają ich miniaturyzację i zdalne sterowanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Wykorzystując mikrostruktury z ciekłokrystalicznego elastomeru, które mogą szybko i odwracalnie zmieniać kształt w odpowiedzi na światło, narzędzie chwytające zasilane światłem — szczypce optyczne — zostało zbudowane przez wyhodowanie dwóch szczęk zginających na końcach włókien światłowodowych.
  • Dostarczając światło ultrafioletowe do zainicjowania polimeryzacji za pośrednictwem rdzenia światłowodowego o rozmiarach mikrometrów, można tworzyć struktury o podobnej wielkości bez uciekania się do jakiejkolwiek technologii mikrowytwarzania, takiej jak fotolitografia laserowa.
  • Narzędzie pracuje przy użyciu energii światła widzialnego dostarczanego przez włókna, bez przenoszenia siły. Technika wzrostu elastomerów z łatwością oferuje zdalnie sterowane struktury funkcjonalne w skali mikrometrowej z różnymi trybami uruchamiania jako elementy składowe zestawu mikronarzędzi.

Zautomatyzowana ocena ilościowa perfuzji krwinek czerwonych w tkankach jako nowy cel resuscytacji.

Identyfikacja niewystarczającej perfuzji tkankowej ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania wstrząsu krążeniowego u pacjentów w stanie krytycznym oraz głównym celem przywrócenia odpowiedniego dostarczania tlenu. Jednak koncepcja perfuzji tkankowej jako celu resuscytacji w miejscu opieki pozostaje słabo zdefiniowana i niedostępna dla klinicystów. Mimo że podręczna mikroskopia życiowa (HVM) zapewnia techniczne warunki do zbierania informacji na temat perfuzji tkanek w mikrokrążeniu podjęzykowym, wyzwania związane z analizą obrazu uniemożliwiają ocenę ilościową perfuzji tkanek, a ręczne etapy analizy uniemożliwiają zastosowanie w przychodni.

MicroTools Starter Kit #3 20 tools on 25mm rods (T3-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T3SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

MicroTools Starter Kit #2 20 tools on 25mm rods (T2-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T2SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

MicroTools Starter Kit #1 Contains: 20 tools on 25mm rods (T1-L25-A1) preloaded into B1A-R resuable bases (GB-B1A-R-20) Magnetic push button wand (M-R-1013198) Serrated-end tweezers (TW-1) Holder and case with a tool location placard

T1SK-1 MiTeGen 1 KIT 428.45 EUR

MicroTools Holder

MT-HOLDER MiTeGen 1 Grid 6 EUR

CD3 Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-101 Westburg each Ask for price

CD8 Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-103 Westburg each Ask for price

CD4 Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-106 Westburg each Ask for price

CD62L Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-104 Westburg each Ask for price

CD45RA Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-108 Westburg each Ask for price

CD4/CD62L/CD45RA Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit (1 kit)

IB6-8000-115 Westburg each Ask for price

CD4/CD45RA Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-121 Westburg each Ask for price

BRAND Transferpette S Starter-Kit Micro - EACH

PIP5229 Scientific Laboratory Supplies EACH 1096.2 EUR

CD8/CD62L/CD45RA Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-113 Westburg each Ask for price

CD3/CD62L/CD45RA Fab-TACS Magnetic Microbead Starter Kit, human (1 kit)

IB6-8000-116 Westburg each Ask for price

MicroReach 10 µl Tips Platinum Reload System 960 + Starter Kit

MU70700 Westburg each 64.86 EUR

CHO|ONE Starter Kit - 1 Kit

CACHO-K1 Westburg each 301.61 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 2; 20 durable and flexible tools for crystal manipulation. MicroTip: Two each of 25 and 50 micrometer diameter tips. MicroSpoon: Two small and one large size. MicroChisel: Two small and one large size. MicroLasso: Two s

T2-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

MicroTools for Manipulation: Kit 1; 20 durable and flexible tools for crystal manipulation. MicroSpoon: One each of small, medium and large sizes. MicroChisel: One each of small, medium and large sizes. MicroLasso: One each of small and large sizes.

T1-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

MicroTools for Measurements: Kit 3; 20 measuring tools with standard tips Horizontal MicroRuler: Five 500 micrometer wide horizontal rulers with 25 micrometer gradations. Vertical MicroRuler: Five 1000 micrometer long vertical rulers with 25 micrometer g

T3-L25-A1 MiTeGen 20 TOOLS 118 EUR

Mohs Lab Starter Kit

26417-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 383 EUR

Precellys 2mL Lysing Kits - Micro-organism Starter box - PK40

HOM1062 Scientific Laboratory Supplies PK40 268.65 EUR

Uni-Puck Starter Kit

X-CC-113 Jena Bioscience GmbH 1Kit 5477.3 EUR

BMP21-LAB starter kit

LAB6029 Scientific Laboratory Supplies EACH 209.76 EUR

Flashgel RNA starter kit

LO57024 Westburg each 618.54 EUR

Pipetman Starter Kit - EACH

F167300 Scientific Laboratory Supplies EACH 1029.63 EUR

IsoTherm-System Starter Set for micro test tubes 0.5 ml - EACH

E3880000011 Scientific Laboratory Supplies EACH 207.9 EUR

HOPE® Fixative Starter Kit

24884-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 438 EUR

5mL MacroTube® Starter Kit.

C2500-SK MTC Bio 1/pack 220 EUR

Pipetman L Starter Kit - EACH

F167350 Scientific Laboratory Supplies EACH 1118.41 EUR

Pipetman G Starter Kit - EACH

F167900 Scientific Laboratory Supplies EACH 991.22 EUR

ELISA Starter Pack Kit

55R-E101PK Fitzgerald 1 kit 545 EUR

ELISA Starter Pack Kit

MBS539737-1Kit MyBiosource 1Kit 970 EUR

ELISA Starter Pack Kit

MBS539737-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4485 EUR

Triple-Pure Starter Kit - PK50

SLS1420 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit

4250-050-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

Cryo-EM Vitrification Starter Kit

M-CEM-VK301 MiTeGen 1 Kit 1371 EUR

STARTER KIT BAG YELLOW AO LOTO

065780 BRADY NV Pack of 1 Piece(s) 33.34 EUR

Lockout Starter Kit (EN) AO LOTO

805877 BRADY NV Pack of 1 Kit 354.59 EUR

LOCKOUT STARTER KIT (NL) AO LOTO

806183 BRADY NV Pack of 1 Kit 384.57 EUR

LOCKOUT STARTER KIT (FF) AO LOTO

806190 BRADY NV Pack of 1 Kit 384.57 EUR

Cryo-EM Puck Basic Starter Kit

X-CEMG2-BLSK Jena Bioscience GmbH 1Kit 2991.5 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit

4252-040-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit

4253-096-ESK Biotechne 1 Kit 3749.28 EUR

Super-X Plex Canine Starter Kit

STKH10P Antigenix America 96 Tests 220 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA

31075-1 Biotium KT 352 EUR

Thermal Test Film Starter Kit - EACH

PCR0892 Scientific Laboratory Supplies EACH 387.45 EUR

Axygen Axypet Pro Starter Kit - EACH

PIP2740 Scientific Laboratory Supplies EACH 1243.35 EUR

Lambda Plus Pipette Starter Kit - EACH

4069 Scientific Laboratory Supplies EACH 1051.65 EUR

Storage Case for UniPuck Starter Kit

M-CP-UPSK-C1 MiTeGen 1 CASE 300 EUR

Multipette M4 dispenser starter kit - EACH

E4982000314 Scientific Laboratory Supplies EACH 506.25 EUR

Streptavidin Poly-HRP ELISA Starter Kit

MBS539689-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Super-X Plex Mouse / Rat: Starter Kit

DKH100T Antigenix America 96 Tests 220 EUR

CD3 Fab-TACS Agarose column Starter Kit, human (1 kit)

IB6-3201-002 Westburg each Ask for price

CD4 Fab-TACS Agarose column Starter Kit, human (1 kit)

IB6-3202-002 Westburg each Ask for price

CD8 Fab-TACS Agarose column Starter Kit, human (1 kit)

IB6-3203-002 Westburg each Ask for price

CD4 Fab-TACS Agarose column Starter Kit, mouse (1 kit)

IB6-3301-002 Westburg each Ask for price

CD3 Fab-TACS Agarose column Starter Kit, mouse (1 kit)

IB6-3304-002 Westburg each Ask for price

Viability PCR Starter Kit with PMAxx™

31075-X Biotium 1kit 352 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxx™

31075-X-1 Biotium KT 352 EUR

Cryo-EM Puck Starter Kit Storage Case

M-CEMG2-SC1 MiTeGen 1 CASE 300 EUR

Super-X Plex Custom Panels Starter Kit

STKH10 Antigenix America 96 Tests 220 EUR

Super-X Plex Human / Primate: Starter Kit

STKM10 Antigenix America 96 Tests 220 EUR

Mohs Lab Starter Kit with Diagnostic Stains

26418-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 916 EUR

Kinesis Siltite Thermo MS Starter Kit - EACH

CHR1936 Scientific Laboratory Supplies EACH 425.25 EUR

GF-1 Blood Starter Kit / Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-BD-K Vivantis each Ask for price

GF-1 Plant Starter Kit / Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-PT-K Vivantis each Ask for price

GF-1 Tissue Starter Kit / Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-TD-K Vivantis each Ask for price

UVT/UVH RPL. STARTER

IB46560 IBI Scientific - 26.27 EUR

GF-1 Plasmid Starter Kit / Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-PL-K Vivantis each Ask for price

Protein Crystallization Starter Kit, English Version

M-CS-401EN MiTeGen 1 Kit 156 EUR

X-CLARITY Tissue Clearing System Starter Kit

LBC10001 Westburg each Ask for price

Spine Puck Starter Kit Protective Storage Case

M-SPSK-Case MiTeGen 1 CASE 300 EUR

GF-1 Bacterial Starter Kit / Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-BA-K Vivantis each Ask for price

CD9 Fab-TACS Exosome Agarose column Starter Kit, human (1 kit)

IB6-3319-002 Westburg each Ask for price

CD81 Fab-TACS Exosome Agarose column Starter Kit, human (1 kit)

IB6-3381-002 Westburg each Ask for price

Corning Lambda EliteTouch Pipette Starter Kit - PK25

6065 Scientific Laboratory Supplies PK25 1331.1 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9321K Applied StemCell 1 Kit 473.1 EUR

FlashGel DNA Starter Pack

LO57026 Westburg each 1097.15 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMA and Enhancer

31076-1 Biotium KT 352 EUR

Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9321KF Applied StemCell 1 Kit 473.1 EUR

GF-1 Blood Starter Kit / Chromo Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-BD-KW Vivantis each Ask for price

GF-1 Plant Starter Kit / Chromo Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-PT-KW Vivantis each Ask for price

X-CLARITY Tissue Clearing System II Starter Kit

LBC30001 Westburg each 33136 EUR

GF-1 Tissue Starter Kit / Chromo Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-TD-KW Vivantis each Ask for price

CELENA S Digital Imaging System Starter Kit - Basic

LBCS20004 Westburg each 25833 EUR

GF-1 Plasmid Starter Kit / Chromo Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-PL-KW Vivantis each Ask for price

starter uv tube 4w-20w

VLST151 Consort ea 67.2 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.25mm Column - PK10

CHR1893 Scientific Laboratory Supplies PK10 167.4 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.32mm column - PK10

CHR1894 Scientific Laboratory Supplies PK10 157.95 EUR

Kinesis Siltite Ferrule Starter Kit 0.53mm column - PK10

CHR1895 Scientific Laboratory Supplies PK10 157.95 EUR

GF-1 Bacterial Starter Kit / Chromo Taq DNA Polymerase, 25 preps

GF-BA-KW Vivantis each Ask for price

CELENA S Digital Imaging System Starter Kit - Superior

LBCS20005 Westburg each 30901.5 EUR

IsoTherm-System Starter - EACH

E3880001018 Scientific Laboratory Supplies EACH 207.9 EUR

XT STARTER PCR96 KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK PCR MODULE

432016 CORNING 1/pk 622.8 EUR

BioMag®Plus Streptavidin / Biotin Binding Starter Kit

86030-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Midi - EACH

PIP5230 Scientific Laboratory Supplies EACH 1089.45 EUR

PROTEUS PROTEIN A MINI PURIFICATION STARTER KIT Reagent

GWB-Q00280 GenWay Biotech 2 UNITS Ask for price

PROTEUS PROTEIN G MINI PURIFICATION STARTER KIT Reagent

GWB-Q00286 GenWay Biotech 2 UNITS Ask for price

Viability PCR Starter Kit with PMAxx™ and Enhancer

31076-X Biotium 1kit 352 EUR

Viability PCR Starter Kit with PMAxx™ and Enhancer

31076-X-1 Biotium KT 352 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Macro - EACH

PIP5232 Scientific Laboratory Supplies EACH 1096.2 EUR

Large tissue Starter box - PK50

HOM1090 Scientific Laboratory Supplies PK50 360.45 EUR

BRAND Transferpette S Starter-Kit Standard - EACH

PIP5231 Scientific Laboratory Supplies EACH 1093.5 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus EU Power Supply

4250-050-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus UK Power Supply

4250-050-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus SZ Power Supply

4250-050-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #1 Contains: 1 MicroRT Tubing Kit (RT-T1) 1 MicroRT Aligner (RTA-1) 10 reusable goniometer bases (GB-B3S-R-10) 1 Dual-Thickness MicroMount Assortment Box with 20 MicroMounts (M2-L18SP-A2) 1 serrated end tweezers (TW-

RTSK-1 MiTeGen 1 KIT 409 EUR

BioMag®Plus Protein A - Antibody Isolation Starter Kit

86040-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

BioMag®Plus Protein G - Antibody Isolation Starter Kit

86050-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

Eppendorf 5ml Starter Pack - EACH

E0030119380 Scientific Laboratory Supplies EACH 187.65 EUR

Kinesis SILTITE FINGERTITE VARIAN INJ/MS STARTER KIT - EACH

CHR1938 Scientific Laboratory Supplies EACH 425.25 EUR

Kinesis upchurch HPLC Starter Fittings Kit - EACH

CHR2409 Scientific Laboratory Supplies EACH 376.01 EUR

XT STARTER M-PCR KIT, CONTAINS XT STARTER OPEN PLATFORM ICE-FREE BENCHTOP COOLER AND COOLRACK M-PCR MODULE

432017 CORNING 1/pk 613.2 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4252-040-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4252-040-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4252-040-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus NA Power Supply

4253-096-ESK-PS1 Biotechne 1 Kit 4528.8 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus EU Power Supply

4253-096-ESK-PS2 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus UK Power Supply

4253-096-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus SZ Power Supply

4253-096-ESK-PS4 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

200 µl Tips yellow Platinum Reload System 960 + Starter Kit

MU70720 Westburg each 62.68 EUR

Kinesis SILTITE FINGERTITE VARIAN INJ / FID STARTER KIT - EACH

CHR1937 Scientific Laboratory Supplies EACH 425.25 EUR

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4252-040-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus AUS Power Supply

4253-096-ESK-PS5 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9323K Applied StemCell 1 vial 546 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Male)

ASE-9322PK Applied StemCell 1 Kit 497.4 EUR

Finnpipette F3 Campus Starter Pack

TH4701290 Westburg each 855.65 EUR

Dopaminergic Neurons Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9323KF Applied StemCell 1 vial 546 EUR

Starter Pack Repeater Syringes - EACH

6636 Scientific Laboratory Supplies EACH 622.35 EUR

Lambda EliteTouch Starter Pack - EACH

PIP0382 Scientific Laboratory Supplies EACH 1181.25 EUR

Astrocytes Precursors Starter Kit (iPSC from Blood Cells; Female)

ASE-9322PKF Applied StemCell 1 Kit 497.4 EUR

Sensor Starter Pack 1A (International)

NISSP-1A Westburg each 1030.05 EUR

High Sensitivity Sensor Starter Pack

NISSP-HS-1A Westburg each 1209.9 EUR

Basic Parasite Starter Nucleofector Kit, 10 reactions

LOVMI-1001 Westburg each Ask for price

CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK

4252-040-ESK-PS3 Biotechne 1 Kit 4597.68 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Starter Kit Pro - EACH

FB10221 Scientific Laboratory Supplies EACH 5063.85 EUR

Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

BCM1202 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 292.37 EUR

300 µl NX Tips Graduated Platinum Reload System 960 + Starter Kit

MU70730 Westburg each 80.66 EUR

Human Stem Cell Starter Nucleofector Kit,18 reactions

LOVPH-5002 Westburg each 630.82 EUR

1000 XT 1250 µl Tips Platinum Reload System 768 tips + Starter Kit

MU70740 Westburg each 63.77 EUR

OpenSPR-XT 2-Channel Starter Pack

NIOPN-STR-R4.2-XT Westburg each 106275 EUR

MicroRT Room Temperature Starter Kit #2 Contains: 1 MicroRT Tubing Kit (RT-T1) 1 MicroRT Aligner (RTA-1) 20 reusable goniometer bases (GB-B3S-R-20) 40 Dual-Thickness MicroMounts (M2-L18SP-A2 & M2-L18SP-A1) 1 Set Dehydration Salts (M-CO-121) 5 ml Low Visco

RTSK-2 MiTeGen 1 KIT 714 EUR

Nicoya OpenSPR 2-Channel Starter Pack

NIOPN-STR-R4.2 Westburg each 56680 EUR

NextPette Starter Pack 20-200 100-1000 1-5 1-10 - EACH

PIP1352 Scientific Laboratory Supplies EACH 920.7 EUR

Starter Kit 100 Maxitips 10 dispensing parts 10 valves 2 Maxitips G - PK102

E0030050525 Scientific Laboratory Supplies PK102 112.05 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Multi Channel Starter Kit - EACH

FB10211 Scientific Laboratory Supplies EACH 5005.8 EUR

Gilson TRACKMAN PIPETMAN M Bt Connected Single Channel Starter Kit - EACH

FB10201 Scientific Laboratory Supplies EACH 3844.8 EUR

Prefilled - Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

D1032-SK Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Mouse Embryonic Fibroblast Starter Nucleofector Kit, 10 reactions

LOVPD-1006 Westburg each 333.99 EUR

Finntip Flex 1000 50-1000ul Blue Refill starter kit 1 x 96 rack + 16 x 96 rack - EACH

PIP3696 Scientific Laboratory Supplies EACH 224.1 EUR

AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 865.2 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203APEORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 405.9 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEAQUSP Scientific Laboratory Supplies EACH 389.07 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPENYLSP Scientific Laboratory Supplies EACH 387.09 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 389.07 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPEPPSP Scientific Laboratory Supplies EACH 387.09 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPUAQUSP Scientific Laboratory Supplies EACH 389.07 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGN203NPUORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 389.07 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGS203NPEORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 399.96 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P

WHAGS203NPUORGSP Scientific Laboratory Supplies EACH 399.96 EUR

Finntip Flex 10 0.1-10ul Pink Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refills - EACH

PIP3652 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

BioMag®Plus Goat anti-Mouse IgG Particle Antibody Coupling Starter Kit

86020-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 624 EUR

Finntip Flex 200 5-200ul Yellow Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refill - EACH

PIP3664 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

Finntip Flex 300 5-300ul Orange Refill starter kit 1 x 96 rack + 20 x 96 refill - EACH

PIP3682 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

Multiple Head Starter Set for Genie 2 - EACH

MIX5002 Scientific Laboratory Supplies EACH 220.05 EUR

Immunoprecipitation Starter Pack 2 x 2mL - EACH

17600235 Scientific Laboratory Supplies EACH 851.85 EUR

Kinesis Siltite Fingertite Inj/MS Starter Kit compatible with Agilent GC - EACH

CHR1935 Scientific Laboratory Supplies EACH 425.25 EUR

Finntip Flex 1200 50-1200ul Turquoise Refill starter kit 1 x 96 rack + 16 x 96 refill - EACH

PIP3704 Scientific Laboratory Supplies EACH 399.6 EUR

ProPette™ LE Starter Kit, includes 1 Pipette Carousel and 4 Pipettes; 10ul, 20ul, 200ul, 1000ul

P5200-SK MTC Bio 1 650 EUR

Corning XT Starter Kit complete - low profile open platform Ice-free Cooler - 1KIT

432014 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 309.15 EUR

myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit (Includes E1101, A1701 and W4000-100)

E1101-SK Benchmark Scientific 1 each 727.06 EUR

Finntip 10 0.2-10ul Pink refill starter kit - 4 x 192 rack plus 10 x 192 refill - EACH

PIP3646 Scientific Laboratory Supplies EACH 309.15 EUR

Distel Dosing System Starter Pack 6x1 Litre - EACH

CLE1144 Scientific Laboratory Supplies EACH 184.95 EUR

Starter package for antibody purification, protein A

St-057P Creative BioMart each 472 EUR

Precellys 2mL Lysing Kits - Soft tissue Starter box - PK40

HOM1060 Scientific Laboratory Supplies PK40 268.65 EUR

WHATMAN(R) MINI-UNIPREP(TM) G2 STARTER P - EACH

WHAGN203APEAQUSP Scientific Laboratory Supplies EACH 553.5 EUR

Crystallography Starter Kit contains: 20 Dual Thickenss MicroMounts Medium Aperture Assortment (M2-L18SP-A2) 10 B3S-R resuable bases (GB-B3S-R-10) 10 magnetic Cryovials (CV-10) 1 MicroRT room temperature mounting kit (RT-T1) 1 gel-loading pipette tip 1 LV

CSK-2 MiTeGen 1 KIT 537 EUR

myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit (Includes E1101-E, A1701 and W4000-100)

E1101-SK-E Benchmark Scientific 1 PC 757.35 EUR

AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 426 EUR

Small Molecule Starter Kit #2 Contains: 20 B4 bases (GB-B4-20) 20 Dual Thickenss MicroMounts Medium Aperture Assortment (M2-L18SP-A2) 1 tube Apiezon N Cryogenic vacuum grease (APZN-1) 1 pair of Heavy-Duty serated end tweezers (TW-1)

SMSK-2 MiTeGen 1 KIT 442 EUR

hybex Media Storage Bottle Starter Pack Blue Cap - EACH

BOT1866 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.16 EUR

BenchBin™ Starter Kit, includes BenchBin and 400 red 8.5 x 11" autoclave/ biohazard bags

A8401-SK MTC Bio 1 115 EUR

hybex Media Storage Bottle Starter Pack Green Cap - EACH

BOT1874 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.16 EUR

hybex Media Storage Bottle Starter Pack White Cap - EACH

BOT1890 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.16 EUR

hybex Media Storage Bottle Starter Pack Purple Cap - EACH

BOT1882 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.16 EUR

hybex Media Storage Bottle Starter Pack Yellow Cap - EACH

BOT1898 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.16 EUR

NextPette Starter Pack 0.5-10 2-20 20-200 100-1000 - EACH

PIP1351 Scientific Laboratory Supplies EACH 885.6 EUR

Corning DWorks 1-200uL Pipet Tips Reload Starter Kit Nonsterile 96tip/Deck 10 Decks/Pack 960tip/Pack - PK960

4132 Scientific Laboratory Supplies PK960 95.85 EUR
Niniejszy przegląd ma na celu omówienie ostatnich postępów w analizie HVM opartej na algorytmie oraz fizjologicznych podstaw parametrów resuscytacji opartych na perfuzji tkanek. Zaawansowany algorytm widzenia komputerowego, taki jak  MicroTools , niezależnie określa ilościowo dyfuzję mikrokrążenia i pojemność konwekcyjną przez HVM i zapewnia bezpośredni wgląd w perfuzję tkanek, co prowadzi do naszego preparatu funkcjonalnego parametru, perfuzji tkanek czerwonych krwinek (RBC) (tRBCp) . Jego definicję omówiono pod kątem fizjologii transportu tlenu do tkanki i jego oczekiwanego efektu jako celu resuscytacji przyłóżkowej.
Dalsze udoskonalenia monitorowania mikrokrążenia obejmują techniki HVM o wielu długościach fal oraz maksymalną rekrutację mikrokrążenia dyfuzji i pojemności konwekcji . krytycznie chorzy pacjenci w punkcie opieki.

Dodaj komentarz