Pomiar przerostu w pierwotnych kardiomiocytach noworodków szczurów i ludzkich kardiomiocytach pochodzących z iPSC

W sercu przerost lewej komory jest początkowo mechanizmem adaptacyjnym, który zwiększa grubość ścian w celu zachowania prawidłowego rzutu serca i jego funkcjonowania w obliczu choroby wieńcowej lub nadciśnienia tętniczego. Przerost serca rozwija się w odpowiedzi na przeciążenie ciśnieniowe i objętościowe, ale może być również obserwowany w dziedzicznych kardiomiopatiach. W miarę pogrubienia ściana staje się sztywniejsza, utrudniając dystrybucję natlenionej krwi do reszty ciała. Dzięki złożonym sieciom sygnalizacji komórkowej i transkrypcji zaangażowanym w ustalanie stanu hipertroficznego opracowano kilka systemów modelowych, aby lepiej zrozumieć molekularne czynniki wywołujące chorobę.
Linie komórek unieśmiertelnionych kardiomiocytów, pierwotne gryzonie i większe modele zwierzęce pomogły zrozumieć patologiczne mechanizmy leżące u podstaw przerostu serca. Wykorzystywane są również indukowane pluripotencjalne kardiomiocyty pochodzące z komórek macierzystych, które mają dodatkową zaletę w postaci zapewnienia dostępu do próbek ludzkich o bezpośrednim znaczeniu dla choroby, jak te generowane od pacjentów cierpiących na kardiomiopatie przerostowe.
Tutaj pokrótce dokonujemy przeglądu systemów modelowych in vitro i in vivo, które zostały użyte do modelowania hipertrofii i dostarczamy szczegółowych metod izolacji pierwotnych kardiomiocytów noworodków szczurów, a także generowania kardiomiocytów z ludzkich iPSC. Opisujemy również, jak modelować hipertrofię w „naczyniu” za pomocą analizy ekspresji genów i immunofluorescencji w połączeniu z automatycznym obrazowaniem wysokiej zawartości.

Leczenie przeciwnadciśnieniowe i podatność na zakażenie SARS-CoV-2  ludzkich kardiomiocytów  pochodzących z PSC   i  pierwotnych  komórek śródbłonka

Patogenność koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) przypisuje się jego zdolności do wchodzenia przez związany z błoną receptor enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Dlatego też mocno spekulowano, że terapia inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI) lub blokerem receptora angiotensyny (ARB) może modulować zakażenie SARS-CoV-2. W tym badaniu ekspozycja kardiomiocytów pochodzących z ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hPSC-CM) i ludzkich komórek śródbłonka (hEC) na SARS-CoV-2 wykazała znaczące różnice w genach kodujących białka zaangażowanych w odporność, odpowiedź wirusową i strukturę kardiomiocytów/śródbłonka . W szczególności zidentyfikowano zmiany transkryptomu w czynniku martwicy nowotworu (TNF),szlaki sygnałowe interferonu α/β i kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) (hPSC-CM) oraz czynnika jądrowego kappa-B (NF-κB) (hEC). Jednak wstępne leczenie hPSC-CM lub hEC dwoma powszechnie przepisywanymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, losartanem i lizynoprylem, nie wpłynęło na podatność żadnego typu komórek na zakażenie SARS-CoV-2. Odkrycia te pokazują toksyczne działanie SARS-CoV-2 w hPSC-CM/hEC i, w połączeniu z nowo pojawiającymi się wieloośrodkowymi badaniami, sugerują, że samo leczenie przeciwnadciśnieniowe nie zmienia zakażenia SARS-CoV-2.

Pierwotne  ludzkie  kardiomiocyty  i kardiofibroblasty leczone surowicą od pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego wykazują zwiększone zapotrzebowanie na żelazo i złożone zmiany w ekspresji genów

Fibroblasty serca i kardiomiocyty są głównymi komórkami zaangażowanymi w patofizjologię zapalenia mięśnia sercowego (MCD). Komórki te są szczególnie wrażliwe na zmiany homeostazy żelaza, co jest niezwykle ważne dla optymalnego utrzymania kluczowych procesów komórkowych. Jednak dokładna rola stanu żelaza w patofizjologii MCD pozostaje nieznana. Hodowaliśmy pierwotne ludzkie kardiomiocyty (hCM) i kardiofibroblasty (hCF) z surowicami od pacjentów z ostrym MCD i zdrowych osób z grupy kontrolnej, aby naśladować skutki ogólnoustrojowego zapalenia na te komórki.  Następnie przeprowadziliśmy wstępne sekwencjonowanie RNA na małą skalę ( n = 3 na grupę) w celu zbadania globalnej odpowiedzi komórkowej na ekspozycję na surowicę.
W obu liniach komórkowych analiza danych transkryptomicznych ujawniła wiele zmian w ekspresji genów, które są związane z zaburzonymi szlakami kanonicznymi i postępem chorób serca. Ponadto hCM wykazywał zmiany w szlaku homeostazy żelaza. Aby dalej zbadać te zmiany w komórkach traktowanych surowicą, przeprowadziliśmy badanie kontrolne na większą skalę ( n  = 10 dla kontroli,  n  = 18 dla MCD) i oceniliśmy ekspresję genów zaangażowanych w metabolizm żelaza.
W obu liniach komórkowych wykazaliśmy zwiększoną ekspresję receptora transferyny 1 (TFR1) i ferrytyny w komórkach traktowanych surowicą MCD w porównaniu z kontrolami, co sugeruje zwiększone zapotrzebowanie na żelazo. Ponadto powiązaliśmy ekspresję TFR1 z profilem klinicznym pacjentów i wykazaliśmy, że większe zapotrzebowanie na żelazo w komórkach leczonych surowicą wiązało się z wyższą oceną stanu zapalnego (interleukina 6 (IL-6), białko C-reaktywne (CRP)) i zaawansowaną aktywacją neurohormonalną (NT-proBNP) u pacjentów. Łącznie nasze dane sugerują, że nieprawidłowe funkcjonowanie kardiomiocytów i kardiofibroblastów w przebiegu MCD może być związane ze zmianami w homeostazie żelaza.
Human Primary Cardiomyocytes
Human Primary Cardiomyocytes

Potencjał kardiotoksyczny hydroksychlorochiny, chlorochiny i azytromycyny w  pierwotnych ludzkich  kardiomiocytach dorosłych

Ostatnio podjęto znaczne wysiłki w celu opracowania leków na COVID-19, a sama hydroksychlorochina lub w połączeniu z azytromycyną była promowana jako leczenie o zmienionym przeznaczeniu. Chociaż leki te mogą zwiększać ryzyko kardiotoksyczności, mechanizmy kardiomiocytów leżące u podstaw tego ryzyka pozostają słabo poznane u ludzi. W związku z tym oceniliśmy ryzyko proarytmii i działanie inotropowe tych leków w modelu ludzkiego serca opartym na kurczliwości kardiomiocytów.
  • Odkryliśmy, że hydroksychlorochina ma niskie ryzyko arytmii, podczas gdy chlorochina i azytromycyna są związane z wysokim ryzykiem. Ryzyko proarytmii hydroksychlorochiny zmieniło się na wysokie przy niskim poziomie K+, podczas gdy wysoki poziom Mg2+ chronił przed proarytmicznym działaniem wysokich stężeń hydroksychlorochiny.
  • Ponadto terapeutyczne stężenie hydroksychlorochiny nie powodowało nasilenia proarytmii wywołanej podwyższoną temperaturą. Stwierdzono również, że politerapia hydroksychlorochiną z azytromycyną i sekwencyjne stosowanie tych leków wpływa na kategoryzację ryzyka arytmii.
  • Ryzyko proarytmii hydroksychlorochiny zmieniło się na wysokie w połączeniu z azytromycyną w stężeniu terapeutycznym. Jednak hydroksychlorochina w stężeniu terapeutycznym wpływała na profil bezpieczeństwa sercowego azytromycyny i jej ryzyko proarytmii tylko w stężeniach powyżej poziomu terapeutycznego.
  • Donosimy również, że hydroksychlorochina i chlorochina, ale nie azytromycyna, zmniejszyły kurczliwość, wykazując jednocześnie cechy wielojonowego bloku kanałów, a efekt kurczliwości hydroksychlorochiny został zniesiony przez azytromycynę.
  • W związku z tym badanie to ma potencjał, aby pomóc w badaniach klinicznych oceniających terapie o zmienionym przeznaczeniu, w tym te w kontekście COVID-19. Ponadto pokazuje wartość translacyjną modelu opartego na kurczliwości ludzkich kardiomiocytów jako kluczowej ścieżki wczesnego odkrycia, która umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących nowych terapii na COVID-19, malarię i choroby zapalne.

Wieloparametryczne profilowanie mechanistyczne leków inotropowych w  pierwotnych ludzkich  kardiomiocytach dorosłych

Wpływ leków niekardiologicznych na kurczliwość serca może prowadzić do poważnych zdarzeń niepożądanych. Ponadto programy mające na celu leczenie niewydolności serca odniosły ograniczony sukces, a ten obszar terapeutyczny pozostaje główną niezaspokojoną potrzebą medyczną. Wyzwania związane z oceną wpływu leków na kurczliwość serca wskazują na fundamentalną wartość translacyjną obecnych modeli przedklinicznych. W związku z tym staraliśmy się opracować model kurczliwości pierwotnych kardiomiocytów człowieka dorosłego, który może zapewnić prekliniczne, przedkliniczne podejście do jednoczesnego przewidywania inotropowego działania inotropowego inotropowego (skrócenie sarkomerów) i generowania danych wieloparametrowych w celu profilowania różnych mechanizmów działania w oparciu o klaster. analiza zestawu 12 parametrów kurczliwości.

Human Primary Cardiomyocytes

T4037 ABM 5x10^5 cells / 1.0 ml 1675 EUR

Human Heart PrimaCell 6: Cardiomyocytes

2-96119 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

Rat Heart PrimaCell 6: Cardiomyocytes

2-82593 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

Human Cardiomyocytes

ABC-TC3546 AcceGen 1 vial Ask for price

Human Cardiomyocytes

PC00B6 Neuromics 500 ml 385.2 EUR

Human Cardiomyocytes

SC00A1-CM Neuromics 500,000 Cells 1154.4 EUR

Human Cardiomyocytes

CSC-7815W Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

Human Cardiomyocytes

ALHE52 Alphabioregen 1ml frozen Vial 620 EUR

Mouse Heart PrimaCell 6: Cardiomyocytes

2-82098 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

Human Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Medium

9-46119 CHI Scientific 5 x 100 ml Ask for price

Rat Cardiomyocytes

PC35134 Neuromics P0 Rat - Whole Heart Dissociated Cells X2 1702.8 EUR

Mouse Cardiomyocytes

PC35136 Neuromics P0 Mouse - Whole Heart Dissociated Cells X2 1702.8 EUR

Rat Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Medium

9-25093 CHI Scientific 5 x 100 ml Ask for price

Immortalized Human Cardiomyocytes - SV40

T0445 ABM 1x106 cells / 1.0 ml Ask for price

Immortalized Human Cardiomyocytes - SV40

T0457 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Immortalized Human Cardiomyocytes - SV40

T0519 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Mouse Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Medium

9-32098 CHI Scientific 5 x 100 ml Ask for price

Immortalized Human Cardiomyocytes-SV40

CSC-I9071L Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

Immortalized Human Cardiomyocytes - HPV E6/E7

T0538 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Immortalized Human Cardiomyocytes - CDK4, hTERT, & BMI

T0539 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Human Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Supplements with Serum (for 500 ml medium)

9-47119 CHI Scientific 1 Set Ask for price

HighQC™ Human IPSC-Derived Atrial Cardiomyocytes

ABC-SC2102 AcceGen 1 vial Ask for price

Cas9 Expressing Immortalized Human Cardiomyocytes - SV40

T3454 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

HighQC™ Rat Cardiomyocytes Stem Cell

ABC-SC0021 AcceGen 1 vial Ask for price

HighQC™ Mouse Cardiomyocytes Stem Cell

ABC-SC0052 AcceGen 1 vial Ask for price

HighQC™ Human IPSC-Derived Ventricular Cardiomyocytes

ABC-SC2101 AcceGen 1 vial Ask for price

Rat Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Supplements with Serum (for 500 ml medium)

9-26093 CHI Scientific 1 Set Ask for price

HighQC™ Human Cardiomyocytes Differentiation, From Human Stem Cell

ABC-SC0141 AcceGen 1 vial Ask for price

Human Heart Tissue Preparation Buffer 6: Normal Cardiomyocytes

9-80312 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

Mouse Heart PrimaCell 6: Normal Cardiomyocytes Growth Supplements with Serum (for 500 ml medium)

9-33098 CHI Scientific 1 Set Ask for price

Rat Heart Tissue Preparation Buffer 6: Normal Cardiomyocytes

9-80320 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

Mouse Heart Tissue Preparation Buffer 6: Normal Cardiomyocytes

9-80304 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

Heart Dissociation System 2 (Cardiomyocytes, Myocytes), Mouse and Rat

4-20272 CHI Scientific ea Ask for price

HighQC™ Mouse Cardiomyocyte Stem Cell

ABC-SC2099 AcceGen 1 vial Ask for price

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), 0.2mg/mL

BNUB1419-100 Biotium 100uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), 0.2mg/mL

BNUB1419-500 Biotium 500uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), 1mg/mL

BNUM1419-50 Biotium 50uL 396 EUR

Cardiomyocyte Differentiation Kit

TBS8026-10 Tribioscience 10 mL 100 EUR

Cardiomyocyte Differentiation Kit

TBS8026-50 Tribioscience 50 mL 590 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), 0.2mg/mL

BNUB1483-100 Biotium 100uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), 0.2mg/mL

BNUB1483-500 Biotium 500uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), 0.2mg/mL

BNUB1664-100 Biotium 100uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), 0.2mg/mL

BNUB1664-500 Biotium 500uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), 1mg/mL

BNUM1483-50 Biotium 50uL 396 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), 1mg/mL

BNUM1664-50 Biotium 50uL 396 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), 0.2mg/mL

BNUB1420-100 Biotium 100uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), 0.2mg/mL

BNUB1420-500 Biotium 500uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(CTNG/2155R), 1mg/mL

BNUM2155-50 Biotium 1uL 396 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(rCTNG/1664), 1mg/mL

BNUM2156-50 Biotium 1uL 396 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(CTNG/2155R), 0.2mg/mL

BNUB2155-100 Biotium 1uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(CTNG/2155R), 0.2mg/mL

BNUB2155-500 Biotium 1uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(rCTNG/1664), 0.2mg/mL

BNUB2156-100 Biotium 1uL 225 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(rCTNG/1664), 0.2mg/mL

BNUB2156-500 Biotium 1uL 485 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), 1mg/mL

BNUM1420-50 Biotium 50uL 396 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC801419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC801419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC811419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC811419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC051419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC051419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC431419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC431419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC551419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC551419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC701419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC701419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC611419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNC611419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCP1419-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCR1419-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCA1419-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCH1419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCH1419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCAP1419-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4) Antibody

BNCAP1419-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC801483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC801483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC801664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC801664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC811483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC811483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC811664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC811664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC051483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC051483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC051664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC051664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC431483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC431483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC431664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC431664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC551483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC551483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC551664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC551664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC701483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC701483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC701664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC701664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC611483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNC611483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC611664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNC611664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCP1483-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCP1664-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCR1483-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCR1664-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCA1483-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCA1664-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCAP1483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCAP1664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCAP1664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCH1483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCH1483-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCH1664-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664) Antibody

BNCH1664-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483) Antibody

BNCAP1483-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC801420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC801420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC811420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC811420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC051420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC051420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC431420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC431420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC551420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC551420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC701420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC701420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC611420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNC611420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCP1420-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCR1420-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCA1420-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCH1420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCH1420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCAP1420-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Catenin gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11) Antibody

BNCAP1420-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401419-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

BNCB1419-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (11 E4), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

BNCB1419-500 Biotium 500uL 532 EUR

QualiStem® IPS Cell Cardiomyocyte Differentiation Kit

CSK-IC001 Creative Bioarray One Kit Ask for price

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

BNC681664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

BNC041664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

BNC881664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941420-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC941420-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(CTNG/2155R), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC942155-100 Biotium 1uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(CTNG/2155R), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC942155-500 Biotium 1uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(rCTNG/1664), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC942156-100 Biotium 1uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker)(rCTNG/1664), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

BNC942156-500 Biotium 1uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401483-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1483), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401483-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401664-100 Biotium 100uL 192 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (CTNG/1664), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

BNC401664-500 Biotium 500uL 532 EUR

Catenin, gamma (Cardiomyocyte Marker) (15F11), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

BNC471420-100 Biotium 100uL 192 EUR
Donosimy, że 17 dodatnich i 9 ujemnych inotropów obejmujących różne mechanizmy działania powodowało odpowiednio zależne od stężenia wzrosty i spadki skracania sarkomerów. Co ciekawe, odczyt wieloparametryczny pozwolił na zróżnicowanie inotropów działających za pomocą odrębnych mechanizmów. Hierarchiczne grupowanie przejściowych parametrów kurczliwości, w połączeniu z analizą głównych składowych, umożliwiło klasyfikację podzbiorów zarówno dodatnich, jak i ujemnych inotropów, w trybie związanym z mechanizmem. W ten sposób model kurczliwości ludzkich kardiomiocytów mógłby dokładnie ułatwić świadome podejmowanie decyzji w oparciu o mechanizmy mechanistyczne, zarządzanie ryzykiem i odkrycie cząsteczek o najbardziej pożądanym profilu farmakologicznym do korekcji niewydolności serca.

Dodaj komentarz