Opracowanie karty testowej opartej na paskach immunochromatograficznych ze złota koloidalnego do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwko Theileria equi i Babesia caballi

Piroplazmoza koni (EP) jest poważnym problemem w przemyśle koni, a kontrolowanie EP ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego handlu końmi. EP jest wywoływany przez dwa pierwotniaki apikompleksowe, Theileria equi i Babesia caballi. Szybkie i dokładne metody, które są odpowiednie do wykrywania tych pasożytów w terenie, mają kluczowe znaczenie dla kontroli infekcji i rozprzestrzeniania się EP. W tym badaniu opracowaliśmy kartę do wykrywania przeciwciał przeciwko T. equi i B. caballi w oparciu o dwa paski immunochromatograficzne ze złota koloidalnego zgodnie z zasadą podwójnego antygenu kanapkowego. Białka equi merozoite antigen 1 (EMA1) i białko rhoptry BC48 są powszechnie stosowane jako antygeny diagnostyczne odpowiednio przeciwko T. equi i B. caballi. Na pasku jako detektor zastosowano oczyszczone białko EMA1 lub BC48 znakowane złotem koloidalnym,
Protokół trwa od 10 do 15 minut i nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani odczynników chemicznych, a jeden test może wykryć dwa patogeny EP na jednej karcie. Testy swoistości potwierdziły brak reaktywności krzyżowej z surowicami dodatnimi dla powszechnych patogenów koni. Używając komercyjnego konkurencyjnego zestawu enzymatycznego testu immunosorpcyjnego (cELISA) do porównania, za pomocą karty przebadano 476 próbek klinicznych. Współczynniki koincydencji wyniosły odpowiednio 96,43% i 97,90% dla T. equi i B. caballi. Informacje zwrotne z prób terenowych były jednolicie pozytywne, co sugeruje, że to narzędzie diagnostyczne może być przydatne do kontrolowania rozprzestrzeniania się T. equi i B. caballi.
Końska piroplazmoza (EP), wywoływana przez Theileria equi i Babesia caballi, jest poważną chorobą przenoszoną przez kleszcze u koni, która występuje w większości części świata. EP jest uważana za chorobę podlegającą zgłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Dokładna diagnoza i różnicowanie T. equi i B. caballi są bardzo ważne dla zapobiegania, kontroli i leczenia EP. Dlatego opracowaliśmy test immunochromatograficzny z podwójnym antygenem kanapkowym ze złotem koloidalnym (GICG) do wykrywania T. equi i B. caballi. Dwa paski GICG złożono obok siebie na jednej karcie do wykrywania T. equi i B. caballi, a dwa patogeny EP można było wykryć w jednym teście. Metoda ta była prosta, szybka i specyficzna dla wykrywania EP; dlatego w porównaniu z poprzednimi metodami ta metoda jest bardziej odpowiednia do diagnostyki patogenów w terenie.

Paski immunochromatograficzne fluorescencyjne o szerokiej swoistości w czasie   do jednoczesnego wykrywania różnych pestycydów fosforoorganicznych w oparciu o strategię sondy pośredniej

Masowe stosowanie pestycydów fosforoorganicznych (OP) stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska. Ponieważ istnieje wiele rodzajów pestycydów, ich wykrywanie jest poważnym wyzwaniem. Jednoczesne wykrywanie wielu pestycydów fosforoorganicznych w jednym teście jest obecnie problemem do rozwiązania. W tym artykule przygotowano pasek immunochromatograficzny fluorescencyjny z rozdzielczością czasową (TRFIA) przy użyciu przeciwciał o szerokiej swoistości (Abs) OP jako elementu rozpoznającego. Abs połączono z mikrosferami lateksowymi z tlenku europu za pomocą owczych przeciwciał anty-mysich (SaMIgG), aby utworzyć sondę pośrednią.
Ta strategia może skutecznie realizować wzmocnienie sygnału i może zaoszczędzić ilość i chronić aktywność Abs. Po wykryciu zaobserwowano zmianę koloru linii testowej (linia T) w celu dokonania oceny jakościowej w świetle UV (365 nm). Następnie obrazy próbki pozytywnej analizowano przy użyciu ImageJ, aby zakończyć wykrywanie ilościowe. W optymalnych warunkach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych granica wykrywalności paska może osiągnąć 0,53 ng g -1 . A pasek TRFIA dobrze wypadł w teście addytywnym próbek roślinnych. Jest niedrogi w przygotowaniu, wygodny do przenoszenia i łatwy w obsłudze. Co ważniejsze, poprawia skuteczność wykrywania i spełnia potrzeby szybkich testów terenowych dużej liczby próbek.
8 well Breakable Strip
8 well Breakable Strip

Ultraszybkie obrazowanie stroboskopowe za pomocą  linii paskowych RF w komercyjnym transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Rozwój ultraszybkiej mikroskopii elektronowej (UEM), w szczególności obrazowania stroboskopowego, przeniósł badanie dynamiki strukturalnej na nowy poziom, przezwyciężając jednocześnie przestrzenne ograniczenia ultraszybkiej spektroskopii i ograniczenia czasowe tradycyjnego TEM. Połączenie koncepcji rządzących obiema technikami umożliwiło bezpośrednią wizualizację dynamiki z rozdzielczościami czasoprzestrzennymi w reżimie pikosekundowym-nanometrowym. Tutaj przesuwamy granice obrazowania za pomocą impulsowej wiązki elektronów za pośrednictwem indukowanego przez RF odchylania poprzecznego w oparciu o nowo opracowany impulsator paskowy o regulowanej częstotliwości 200 keV.
Prezentujemy rozdzielczość przestrzenną 0,2 nm i wyjaśniamy mapy magnetycznej indukcji spinowej metodą mikroskopii fazowej. Przedstawiamy również pomiary koherencji wiązki i rozszerzamy nasze badanie, wykorzystując tryby oddychania krzemowego grzebienia naprzemiennego pod wpływem wzbudzenia RF, co zapewnia lepszą synchronizację czasową między ciągiem impulsów elektronowych a polem elektrycznym. Opracowano również nowy uchwyt RF z dopasowaniem impedancji do sygnału RF, aby zminimalizować straty mocy transmisyjnej do próbek, a jego działanie jest porównywane z konwencjonalnym uchwytem próbki.

Test czytnika kart fototermicznych przy użyciu dostępnego w handlu paska testowego ze złota koloidalnego   do szybkiego ilościowego wykrywania zagrożeń związanych z żywnością

Prosty i szybki dostępny w handlu pasek testowy ze złota koloidalnego może być używany tylko do jakościowego lub półilościowego wykrywania, któremu towarzyszy słaba wykrywalność i wyniki fałszywie ujemne. W niniejszym dokumencie opracowano fototermiczny test paskowy, w którym połączono pasek testowy z przenośnym czytnikiem kart fototermicznych, aby uzyskać wykrywanie ilościowe z doskonałą wykrywalnością. Zgodnie z efektem fototermicznym wytwarzanym przez nanocząstki złota (GNP) wychwycone na linii testowej, sygnał mógł zostać zarejestrowany przez czytnik.
Zbadano trzynaście zagrożeń żywnościowych, w tym pozostałości leków weterynaryjnych i pozostałości pestycydów; wykrywalność fototermiczna w rzeczywistych próbkach wynosiła około 23 (paration metylowy), 7 (enrofloksacyna), 6 (sarafloksacyna), 8 (sulfadiazyna), 12 (sulfametazyna), 7 (parakwat), 6 (zieleń malachitowa), 11 (amantadyna), 13 (nitrofurazon), 6 (dietylostilbestrol), 12 (estriol), 21 (estron) i 26 (17β-estradiol) razy lepsze niż wykrywalność wizualna. Nasze wyniki wykazały, że fototermiczny test paskowy może być stosowany do czułego, szybkiego i ilościowego wykrywania pozostałości zagrożeń żywnościowych.

Nanokompozyt octanu celulozy i celulozy unieruchomiony za pomocą chromoforu DCDHF-hydrazon w kierunku inteligentnego  paska testowego  do kolorymetrycznego wykrywania chlorofosforanu dietylu jako czynnika nerwowego naśladującego

Narażenie na czynniki nerwowe, które są zwykle bezbarwnymi i bezwonnymi gazami, może spowodować niewydolność narządów, paraliż, a nawet szybką śmierć. Chlorofosforan dietylu (DCP) został uznany za jeden z najbardziej znanych środków naśladujących czynnik nerwowy w walce chemicznej. W bieżącym badaniu przedstawiamy prostą strategię opracowania przenośnego i odwracalnego mikroporowatego paska na bazie nanokompozytu do wykrywania DCP gołym okiem w ciągu kilku sekund. Chromofor dicyjanometylenodihydrofuranohydrazonu (DCDHF-H) zsyntetyzowano w łatwej reakcji sprzęgania azowego i poddano enkapsulacji  in situ  podczas wytwarzania nanokompozytów octan celulozy/nanowiskery celulozy/hydrazon (CA-CNW-H).

Human Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein (LRBA)

1-CSB-EP013070HU(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Thrombospondin-1 (THBS1)

1-CSB-RP073494h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1)

1-CSB-RP096594h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Transcription termination factor 1 (TTF1)

1-CSB-RP116774h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Helicobacter pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter (vacA)

1-CSB-RP143774Ba(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Rat Vesicle-fusing ATPase (Nsf)

1-CSB-RP154574r(N) Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Trehalose-phosphatase (TPS2)

1-CSB-RP165694Ye(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Histone deacetylase 7 (HDAC7)

1-CSB-RP178994h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Telomerase protein component 1 (TEP1)

1-CSB-RP180494h(N) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Neutral trehalase (NTH1)

1-CSB-RP181594Ye(N) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Acyl-CoA-binding protein (ACB1)

1-CSB-YP006519SVG(N) Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

SuperPower (TM) Stain Tablet, Fast Staining Coomassie G-250

DG-STAIN Bio Basic 5drytablets, 5prep 192.24 EUR

pUC57- Simple

PVT10561 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pUC57 Simple Plasmid

PVT0006 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pMD- 19T (Simple)

PVT0016 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

LITAF Antibody / SIMPLE

F53859-0.05ML NSJ Bioreagents 0.05 ml 165 EUR

T1 Simple Cloning Kit

20-abx098056 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 794.40 EUR
 • 20 rxns
 • 60 rxns

Blunt Simple Cloning Kit

20-abx098060 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 794.40 EUR
 • 20 rxns
 • 60 rxns

pUC57 Simple-Pdcd4 Plasmid

PVTB70003 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

pUC57 Simple-PVT1 Plasmid

PVTB00511 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

pUC57- Simple- gRNA backbone

PVT11371 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

Simple add on polarizer

MIC5830 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.35 EUR

Filter Paper Simple 90mm

FIL0120 Scientific Laboratory Supplies PK100 4.45 EUR

Filter Paper Simple 110mm

FIL0122 Scientific Laboratory Supplies PK100 5.24 EUR

Filter Paper Simple 125mm

FIL0124 Scientific Laboratory Supplies PK100 6.5 EUR

Filter Paper Simple 150mm

FIL0126 Scientific Laboratory Supplies PK100 8.66 EUR

Giemsa stain

20-abx082069 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 g
 • 5 g

Giemsa stain

20-abx082518 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 g
 • 5 g

DiI Stain

B2742-250 Biovision 250 mg 903.6 EUR

DiI Stain

B2742-50 Biovision 50 mg 272.4 EUR

Giemsa stain

GB0477 Bio Basic 10g 72.53 EUR

Jenner's Stain

GT5545-100G Glentham Life Sciences 100 g 192 EUR

Jenner's Stain

GT5545-25G Glentham Life Sciences 25 g 97.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-100ML Glentham Life Sciences 100 ml 55.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-250ML Glentham Life Sciences 250 ml 70.8 EUR

Wright's stain

GT7819-100G Glentham Life Sciences 100 g 132 EUR

Wright's stain

GT7819-10G Glentham Life Sciences 10 g 55.2 EUR

Wright's stain

GT7819-250G Glentham Life Sciences 250 g 228 EUR

Wright's stain

GT7819-25G Glentham Life Sciences 25 g 69.6 EUR

N-Acetylglucosamine

NAG15-N Alpha Diagnostics 1 g 343.2 EUR

Protein Stain-EZ C, Reversible Copper Stain Kit

BSP017 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Protein Stain-EZ B, Reversible Zinc Stain Kit

BSP019 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Protein Stain-EZG Rapid Coomassie Blue Stain Solution

BSP041 Bio Basic 1KIT, 10prep 91.32 EUR

ClearSight DNA Stain

BH40501 Bioatlas 1ml 123.6 EUR

ClearSight RNA Stain

BH40601 Bioatlas 400µl 92.4 EUR

Silver Stain kit

AR0171 BosterBio 1 kit (for 30 assays to stain the gel of 5 X8.5) 182.4 EUR

Copper Stain Kit

CSK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 226.8 EUR

GMS Stain Kit

KAA-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 259.2 EUR

GMS Stain Kit

KAA-1000 ScyTek Laboratories 1000 ml ea. 1060.8 EUR

GMS Stain Kit

KAA-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 627.6 EUR

Fite's Stain Kit

FLS-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 178.8 EUR

Fite's Stain Kit

FLS-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 354 EUR

Iron Stain Kit

IRN-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 178.8 EUR

Iron Stain Kit

IRN-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 121.2 EUR

Reticulum Stain Kit

GRT-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 306 EUR

Reticulum Stain Kit

GRT-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 182.4 EUR

Gram Stain Kit

GSK-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 150 EUR

Gram Stain Kit

GSK-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 110.4 EUR

Gram Stain Kit

GSK-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 363.6 EUR

Jenner's Stain, certified

GT1148-25G Glentham Life Sciences 25 g 128.4 EUR

Giemsa stain, powder

GT7801-100G Glentham Life Sciences 100 g 160.8 EUR

Giemsa stain, powder

GT7801-10G Glentham Life Sciences 10 g 55.2 EUR

Giemsa stain, powder

GT7801-25G Glentham Life Sciences 25 g 74.4 EUR

Giemsa stain, powder

GT7801-50G Glentham Life Sciences 50 g 103.2 EUR

Giemsa stain, powder

GT7801-5G Glentham Life Sciences 5 g 50.4 EUR

Pneumocystis Stain Kit

PCS-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 187.2 EUR

Pneumocystis Stain Kit

PCS-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 124.8 EUR

Trichrome Stain (Blue)

TGB125 ScyTek Laboratories 125 ml 88.8 EUR

Trichrome Stain (Blue)

TGB500 ScyTek Laboratories 500 ml 139.2 EUR

Trichrome Stain (Blue)

TGB999 ScyTek Laboratories 1000 ml 171.6 EUR

4CN Stain Kit

PW024 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

TMB Stain Kit

PW025 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

Van Gieson Stain

VANG5H Scientific Laboratory Supplies 500ML 381.9 EUR

Fite's Stain Kit

K1425-125 Biovision each 444 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-30 Biovision each 346.8 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-500 Biovision each 561.6 EUR

GMS Stain Kit

K1427-125 Biovision each 535.2 EUR

Gram Stain Kit

k1428-125 Biovision each 470.4 EUR

Gram Stain Kit

k1428-30 Biovision each 314.4 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-125 Biovision each 601.2 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-30 Biovision each 430.8 EUR

Pneumocystis Stain Kit

K1434-125 Biovision each 510 EUR

Pneumocystis Stain Kit

K1434-30 Biovision each 379.2 EUR

Steiner Stain Kit

K1435-125 Biovision each 535.2 EUR

Papanicolaou Stain Kit

K1440-30 Biovision each 248.4 EUR

Papanicolaou Stain Kit

K1440-500 Biovision each 333.6 EUR

Mix-n-Stain CF568 Small Ligand Labeling Kit

92351 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF594 Small Ligand Labeling Kit

92352 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF633 Small Ligand Labeling Kit

92353 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF640R Small Ligand Labeling Kit

92354 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF680R Small Ligand Labeling Kit

92355 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF408 Small Ligand Labeling Kit

92356 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF500 Small Ligand Labeling Kit

92357 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF540 Small Ligand Labeling Kit

92358 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF647 Small Ligand Labeling Kit

92359 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF660C Small Ligand Labeling Kit

92360 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF680 Small Ligand Labeling Kit

92361 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF405M Small Ligand Labeling Kit

92362 Biotium 1KIT 271.2 EUR

Mix-n-Stain CF650 Small Ligand Labeling Kit

92363 Biotium 1KIT 312 EUR
Te nanokompozyty CA-CNW-H wykazywały przesunięcie batochromowe intensywności absorpcji o około 142 nm z 438 do 580 nm wraz ze wzrostem stężenia DCP. Obecny pasek czujnikowy CA-CNW-H wykazał granicę wykrywalności dla DCP w zakresie od 25 do 200 ppm. Zmiana koloru CA-CNW-H z żółtego na fioletowy w wyniku ekspozycji na DCP została wykryta za pomocą analizy CIE Lab. Zbadano morfologię, włóknistą krystaliczność, stabilność termiczną i właściwości mechaniczne przygotowanych pasków czujnikowych CA-CNW-H.

Dodaj komentarz