Opracowanie karty testowej opartej na paskach immunochromatograficznych ze złota koloidalnego do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwko Theileria equi i Babesia caballi

Piroplazmoza koni (EP) jest poważnym problemem w przemyśle koni, a kontrolowanie EP ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego handlu końmi. EP jest wywoływany przez dwa pierwotniaki apikompleksowe, Theileria equi i Babesia caballi. Szybkie i dokładne metody, które są odpowiednie do wykrywania tych pasożytów w terenie, mają kluczowe znaczenie dla kontroli infekcji i rozprzestrzeniania się EP. W tym badaniu opracowaliśmy kartę do wykrywania przeciwciał przeciwko T. equi i B. caballi w oparciu o dwa paski immunochromatograficzne ze złota koloidalnego zgodnie z zasadą podwójnego antygenu kanapkowego. Białka equi merozoite antigen 1 (EMA1) i białko rhoptry BC48 są powszechnie stosowane jako antygeny diagnostyczne odpowiednio przeciwko T. equi i B. caballi. Na pasku jako detektor zastosowano oczyszczone białko EMA1 lub BC48 znakowane złotem koloidalnym,
Protokół trwa od 10 do 15 minut i nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani odczynników chemicznych, a jeden test może wykryć dwa patogeny EP na jednej karcie. Testy swoistości potwierdziły brak reaktywności krzyżowej z surowicami dodatnimi dla powszechnych patogenów koni. Używając komercyjnego konkurencyjnego zestawu enzymatycznego testu immunosorpcyjnego (cELISA) do porównania, za pomocą karty przebadano 476 próbek klinicznych. Współczynniki koincydencji wyniosły odpowiednio 96,43% i 97,90% dla T. equi i B. caballi. Informacje zwrotne z prób terenowych były jednolicie pozytywne, co sugeruje, że to narzędzie diagnostyczne może być przydatne do kontrolowania rozprzestrzeniania się T. equi i B. caballi.
Końska piroplazmoza (EP), wywoływana przez Theileria equi i Babesia caballi, jest poważną chorobą przenoszoną przez kleszcze u koni, która występuje w większości części świata. EP jest uważana za chorobę podlegającą zgłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Dokładna diagnoza i różnicowanie T. equi i B. caballi są bardzo ważne dla zapobiegania, kontroli i leczenia EP. Dlatego opracowaliśmy test immunochromatograficzny z podwójnym antygenem kanapkowym ze złotem koloidalnym (GICG) do wykrywania T. equi i B. caballi. Dwa paski GICG złożono obok siebie na jednej karcie do wykrywania T. equi i B. caballi, a dwa patogeny EP można było wykryć w jednym teście. Metoda ta była prosta, szybka i specyficzna dla wykrywania EP; dlatego w porównaniu z poprzednimi metodami ta metoda jest bardziej odpowiednia do diagnostyki patogenów w terenie.

Paski immunochromatograficzne fluorescencyjne o szerokiej swoistości w czasie   do jednoczesnego wykrywania różnych pestycydów fosforoorganicznych w oparciu o strategię sondy pośredniej

Masowe stosowanie pestycydów fosforoorganicznych (OP) stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska. Ponieważ istnieje wiele rodzajów pestycydów, ich wykrywanie jest poważnym wyzwaniem. Jednoczesne wykrywanie wielu pestycydów fosforoorganicznych w jednym teście jest obecnie problemem do rozwiązania. W tym artykule przygotowano pasek immunochromatograficzny fluorescencyjny z rozdzielczością czasową (TRFIA) przy użyciu przeciwciał o szerokiej swoistości (Abs) OP jako elementu rozpoznającego. Abs połączono z mikrosferami lateksowymi z tlenku europu za pomocą owczych przeciwciał anty-mysich (SaMIgG), aby utworzyć sondę pośrednią.
Ta strategia może skutecznie realizować wzmocnienie sygnału i może zaoszczędzić ilość i chronić aktywność Abs. Po wykryciu zaobserwowano zmianę koloru linii testowej (linia T) w celu dokonania oceny jakościowej w świetle UV (365 nm). Następnie obrazy próbki pozytywnej analizowano przy użyciu ImageJ, aby zakończyć wykrywanie ilościowe. W optymalnych warunkach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych granica wykrywalności paska może osiągnąć 0,53 ng g -1 . A pasek TRFIA dobrze wypadł w teście addytywnym próbek roślinnych. Jest niedrogi w przygotowaniu, wygodny do przenoszenia i łatwy w obsłudze. Co ważniejsze, poprawia skuteczność wykrywania i spełnia potrzeby szybkich testów terenowych dużej liczby próbek.
8 well Breakable Strip
8 well Breakable Strip

Ultraszybkie obrazowanie stroboskopowe za pomocą  linii paskowych RF w komercyjnym transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Rozwój ultraszybkiej mikroskopii elektronowej (UEM), w szczególności obrazowania stroboskopowego, przeniósł badanie dynamiki strukturalnej na nowy poziom, przezwyciężając jednocześnie przestrzenne ograniczenia ultraszybkiej spektroskopii i ograniczenia czasowe tradycyjnego TEM. Połączenie koncepcji rządzących obiema technikami umożliwiło bezpośrednią wizualizację dynamiki z rozdzielczościami czasoprzestrzennymi w reżimie pikosekundowym-nanometrowym. Tutaj przesuwamy granice obrazowania za pomocą impulsowej wiązki elektronów za pośrednictwem indukowanego przez RF odchylania poprzecznego w oparciu o nowo opracowany impulsator paskowy o regulowanej częstotliwości 200 keV.
Prezentujemy rozdzielczość przestrzenną 0,2 nm i wyjaśniamy mapy magnetycznej indukcji spinowej metodą mikroskopii fazowej. Przedstawiamy również pomiary koherencji wiązki i rozszerzamy nasze badanie, wykorzystując tryby oddychania krzemowego grzebienia naprzemiennego pod wpływem wzbudzenia RF, co zapewnia lepszą synchronizację czasową między ciągiem impulsów elektronowych a polem elektrycznym. Opracowano również nowy uchwyt RF z dopasowaniem impedancji do sygnału RF, aby zminimalizować straty mocy transmisyjnej do próbek, a jego działanie jest porównywane z konwencjonalnym uchwytem próbki.

Test czytnika kart fototermicznych przy użyciu dostępnego w handlu paska testowego ze złota koloidalnego   do szybkiego ilościowego wykrywania zagrożeń związanych z żywnością

Prosty i szybki dostępny w handlu pasek testowy ze złota koloidalnego może być używany tylko do jakościowego lub półilościowego wykrywania, któremu towarzyszy słaba wykrywalność i wyniki fałszywie ujemne. W niniejszym dokumencie opracowano fototermiczny test paskowy, w którym połączono pasek testowy z przenośnym czytnikiem kart fototermicznych, aby uzyskać wykrywanie ilościowe z doskonałą wykrywalnością. Zgodnie z efektem fototermicznym wytwarzanym przez nanocząstki złota (GNP) wychwycone na linii testowej, sygnał mógł zostać zarejestrowany przez czytnik.
Zbadano trzynaście zagrożeń żywnościowych, w tym pozostałości leków weterynaryjnych i pozostałości pestycydów; wykrywalność fototermiczna w rzeczywistych próbkach wynosiła około 23 (paration metylowy), 7 (enrofloksacyna), 6 (sarafloksacyna), 8 (sulfadiazyna), 12 (sulfametazyna), 7 (parakwat), 6 (zieleń malachitowa), 11 (amantadyna), 13 (nitrofurazon), 6 (dietylostilbestrol), 12 (estriol), 21 (estron) i 26 (17β-estradiol) razy lepsze niż wykrywalność wizualna. Nasze wyniki wykazały, że fototermiczny test paskowy może być stosowany do czułego, szybkiego i ilościowego wykrywania pozostałości zagrożeń żywnościowych.

Nanokompozyt octanu celulozy i celulozy unieruchomiony za pomocą chromoforu DCDHF-hydrazon w kierunku inteligentnego  paska testowego  do kolorymetrycznego wykrywania chlorofosforanu dietylu jako czynnika nerwowego naśladującego

Narażenie na czynniki nerwowe, które są zwykle bezbarwnymi i bezwonnymi gazami, może spowodować niewydolność narządów, paraliż, a nawet szybką śmierć. Chlorofosforan dietylu (DCP) został uznany za jeden z najbardziej znanych środków naśladujących czynnik nerwowy w walce chemicznej. W bieżącym badaniu przedstawiamy prostą strategię opracowania przenośnego i odwracalnego mikroporowatego paska na bazie nanokompozytu do wykrywania DCP gołym okiem w ciągu kilku sekund. Chromofor dicyjanometylenodihydrofuranohydrazonu (DCDHF-H) zsyntetyzowano w łatwej reakcji sprzęgania azowego i poddano enkapsulacji  in situ  podczas wytwarzania nanokompozytów octan celulozy/nanowiskery celulozy/hydrazon (CA-CNW-H).

pUC57- Simple

PVT10561 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pMD- 19T (Simple)

PVT0016 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pUC57 Simple Plasmid

PVT0006 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

Filter Paper Simple 110mm

FIL0122 Scientific Laboratory Supplies PK100 7.2 EUR

Filter Paper Simple 125mm

FIL0124 Scientific Laboratory Supplies PK100 8.4 EUR

Filter Paper Simple 150mm

FIL0126 Scientific Laboratory Supplies PK100 10.8 EUR

LITAF Antibody / SIMPLE

F53859-0.05ML NSJ Bioreagents 0.05 ml 140.25 EUR

T1 Simple Cloning Kit

20-abx098056 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 794.40 EUR
 • 20 rxns
 • 60 rxns

Simple add on polarizer

MIC5830 Scientific Laboratory Supplies EACH 55.36 EUR

Blunt Simple Cloning Kit

20-abx098060 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 794.40 EUR
 • 20 rxns
 • 60 rxns

Filter Paper Simple 90mm

FIL0120 Scientific Laboratory Supplies PK100 6 EUR

pUC57- Simple- gRNA backbone

PVT11371 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pUC57 Simple-PVT1 Plasmid

PVTB00511 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

pUC57 Simple-Pdcd4 Plasmid

PVTB70003 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

SiMPLe Protein Labeling Kit (Sortase Mediated Protein Ligation)

79392 BPS Bioscience 3 units of Sortase 560 EUR

Simple Cyanide Standard for Ion Chromatography and Calibration of Ion Selective Electrodes

RSCN9-2X Scientific Laboratory Supplies 500ML 150 EUR

Simple Cyanide Standard for Ion Chromatography and Calibration of Ion Selective Electrodes

RSCN9-2Y Scientific Laboratory Supplies 125ML 96 EUR

Neat Stain Gram Stain Kit

25036-1 Polysciences Europe GmbH 1Kit 117 EUR

Neat Stain Hematology Stain Kit

25034-4 Polysciences Europe GmbH 1kit 85 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

129 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

125 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

126 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

128 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

112 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

116 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

117 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

115 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

119 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

190 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

192 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

194 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

195 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

197 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

198 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

199 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus 1&2

196 Virostat 100 ug 431.93 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

DiI Stain

B2742-250 Biovision 250 mg 903.6 EUR

DiI Stain

B2742-50 Biovision 50 mg 272.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Monoclonal Antibody

DMABT-51352MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1008 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 Monoclonal Antibody

DMABT-51366MH Creative Diagnostics 0.25 mg 1450.8 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK-001 Favorgen 50 preps 180 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK-001-1 Favorgen 100 preps 232.8 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK-001-2 Favorgen 300 preps 406.8 EUR

Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (10prep) (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK-003 Favorgen 10 preps 242.4 EUR

Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (24prep) (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK-003-1 Favorgen 24 preps 379.2 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK_001 Favorgen 1 kit 39.5 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK_001-1 Favorgen 1 kit 73 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep), (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK_001-2 Favorgen 1 kit 269 EUR

Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (10prep) (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK_003 Favorgen 1 kit 80 EUR

Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit (24prep) (With Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure)

FABGK_003-1 Favorgen 1 kit 170 EUR

Giemsa stain

20-abx082069 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 g
 • 5 g

Giemsa stain

20-abx082518 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 g
 • 5 g

Jenner's Stain

GT5545-100G Glentham Life Sciences 100 g 192 EUR

Jenner's Stain

GT5545-25G Glentham Life Sciences 25 g 97.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-100ML Glentham Life Sciences 100 ml 55.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-250ML Glentham Life Sciences 250 ml 70.8 EUR

Wright's stain

GT7819-100G Glentham Life Sciences 100 g 132 EUR

Wright's stain

GT7819-10G Glentham Life Sciences 10 g 55.2 EUR

Wright's stain

GT7819-250G Glentham Life Sciences 250 g 228 EUR

Wright's stain

GT7819-25G Glentham Life Sciences 25 g 69.6 EUR

Giemsa stain

GB0477 Bio Basic 10g 72.53 EUR

Giemsa Stain

GT6821-100 Glentham Life Sciences 100 17.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-250 Glentham Life Sciences 250 29.1 EUR

Wright's stain

GT7819-10 Glentham Life Sciences 10 15.9 EUR

Wright's stain

GT7819-100 Glentham Life Sciences 100 79.1 EUR

Wright's stain

GT7819-25 Glentham Life Sciences 25 27.8 EUR

Wright's stain

GT7819-250 Glentham Life Sciences 250 158.2 EUR

Jenner's Stain

GT5545-100 Glentham Life Sciences 100 128.9 EUR

Jenner's Stain

GT5545-25 Glentham Life Sciences 25 50.6 EUR

Giemsa Stain

21770019-1 Bio-WORLD 5 g 32.27 EUR

Giemsa Stain

21770019-2 Bio-WORLD 25 g 109.64 EUR

Wright Stain

21770034-1 Bio-WORLD 25 g 46.61 EUR

Wright Stain

21770034-2 Bio-WORLD 100 g 165.71 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 1 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-51356MH Creative Diagnostics 0.2 mg 920.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 1/2 Monoclonal Antibody

DMABT-51357MH Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 1/2 Monoclonal Antibody

DMABT-51358MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-51361MH Creative Diagnostics 0.2 mg 852 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51362MH Creative Diagnostics 0.2 mg 852 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 1 Gb Monoclonal Antibody

DMABT-54857MH Creative Diagnostics 0.1 mg 858 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-54858MH Creative Diagnostics 0.1 ml 889.2 EUR

Leishman Stain

RRSP78-D Atom Scientific 500ml 7.92 EUR

Leishman Stain

RRSP78-E Atom Scientific 1L 12.49 EUR

Leishman Stain

RRSP78-F Atom Scientific 2.5L 19.31 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1600.8 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1008 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 1 45Kda Monoclonal Antibody

DMABT-51353MH Creative Diagnostics 1 mg 920.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 130Kda Monoclonal Antibody

DMABT-51359MH Creative Diagnostics 1 mg 920.4 EUR

Protein Stain-EZ B, Reversible Zinc Stain Kit

BSP019 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMAB3583 Creative Diagnostics 1 mg 889.2 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMAB3584 Creative Diagnostics 1 mg 1552.8 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 2 Monoclonal Antibody

DMAB3587 Creative Diagnostics 1 mg 889.2 EUR

Protein Stain-EZ C, Reversible Copper Stain Kit

BSP017 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

BNUB1800-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

BNUB1800-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 1mg/mL

BNUM1800-50 Biotium 1uL 396 EUR

Protein Stain-EZG Rapid Coomassie Blue Stain Solution

BSP041 Bio Basic 1KIT, 10prep 91.32 EUR

GMS Stain Kit

KAA-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 259.2 EUR
Te nanokompozyty CA-CNW-H wykazywały przesunięcie batochromowe intensywności absorpcji o około 142 nm z 438 do 580 nm wraz ze wzrostem stężenia DCP. Obecny pasek czujnikowy CA-CNW-H wykazał granicę wykrywalności dla DCP w zakresie od 25 do 200 ppm. Zmiana koloru CA-CNW-H z żółtego na fioletowy w wyniku ekspozycji na DCP została wykryta za pomocą analizy CIE Lab. Zbadano morfologię, włóknistą krystaliczność, stabilność termiczną i właściwości mechaniczne przygotowanych pasków czujnikowych CA-CNW-H.

Dodaj komentarz