Indukowalny system komórek pakujących do bezpiecznej i wydajnej produkcji wektorów lentiwirusowych przy braku białek pomocniczych HIV-1

Wektory lentiwirusowe oparte na ludzkim wirusie niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) mają zdolność dostarczania egzogennych genów zarówno do dzielących się, jak i niedzielących się komórek, a następnie ustanawiania stabilnego prowirusa w tych komórkach docelowych, co może umożliwić długotrwałą ekspresję przenoszonego genu . Tutaj opisujemy stabilną pakującą linię komórkową, która jest pozbawiona HIV-1 tat, vif, vpr, vpu i nef. W celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka cytotoksyczności związanego z konstytutywną ekspresją proteazy HIV-1 lub białka otoczki VSV-G, transkrypcję konstruktów opakowania i otoczki ściśle kontrolowano przez zastosowanie układu indukowanego ekdyzonem .
Stosując tę ​​linię komórkową, byliśmy w stanie konsekwentnie wytwarzać stężone zapasy pseudotypowanych wektorów wirusowych o mianach w zakresie 10(8) IU/ml, które mogą wydajnie transdukować aktywnie dzielące się i hamujące wzrost komórki in vitro. Ta nowatorska linia komórkowa pakująca wektory lentiwirusowe ułatwia wytwarzanie zapasów wirusa o wysokim mianie przy braku wirusa zdolnego do replikacji i dostarcza nam ważnego narzędzia do wykorzystania w przyszłych badaniach nad transferem genów.

Generowanie,  pakowanie i transdukcja wirusów na cyfrowej platformie mikroprzepływowej

Systemy wirusowe   są popularną metodą dostarczania do wprowadzania egzogennego materiału genetycznego do komórek ssaków. Niestety przygotowanie lentiwirusów zawierających maszynerię do edycji komórek jest pracochłonne, a etapy wymagają optymalizacji i delikatnej obsługi. Aby złagodzić te wyzwania, wprowadzamy pierwszą metodę mikroprzepływową, która łączy   wytwarzanie,  pakowanie i transdukcję lentiwirusa . Nowa metoda umożliwia wytwarzanie mian wirusów między 106  a 107  (podobnie jak produkcja w makroskali) i wysoką wydajność transdukcji w przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych.
Rozszerzamy tę technikę o aplikacje do edycji genów i pokazujemy, w jaki sposób można ją wykorzystać do wyłączenia i wyłączenia genu receptora estrogenowego – genu odpowiedzialnego za 70% przypadków raka piersi. Ta nowa technika jest zautomatyzowana dzięki możliwościom multipleksowania, które mają potencjał do standaryzacji metod inżynierii genomu opartego na wirusach.

Warunkowa ekspresja genu za pośrednictwem lentiwirusa

Zdolność do zidentyfikowania roli konkretnego genu w  systemie  zależy od kontroli ekspresji tego genu. W tym protokole opisujemy metodę stabilnej, warunkowej ekspresji receptorów Nod-Like (NLR) w komórkach THP-1 przy użyciu  lentiwirusowego systemu  ekspresji  . System ten   łączy wszystkie niezbędne składniki do indukowanej tetracykliną ekspresji genów w pojedynczym lentiwektorze z konstytutywną koekspresją markera selekcyjnego, co jest skutecznym sposobem kontrolowania ekspresji genów przy użyciu pojedynczej infekcji wirusowej komórek. Odbywa się to na  platformie ekspresji lentiwirusów trzeciej generacji  , która poprawia bezpieczeństwo lentiwirusów i pozwala na większą ekspresję genów niż poprzednie  platformy lentiwirusowe .
  • Plazmid  ekspresyjny lentiwirusa  jest najpierw modyfikowany tak, aby zawierał interesujący gen kierowany przez promotor TRE (element odpowiedzi tetracyklinowej) w prostym etapie klonowania bramy, a następnie jest kotransfekowany do komórek HEK293T wraz z  plazmidami do pakowania  i otoczki w celu wytworzenia wirusa .
  • Wirus jest używany do infekowania interesującego typu komórki przy niskim MOI, tak że większość transdukowanych komórek zawiera pojedynczą integrację wirusa. Zakażone komórki hoduje się z selekcją, a integracja wirusa jest weryfikowana przez qPCR.
  • Ekspresja genów w stabilnie stransdukowanych komórkach jest indukowana doksycykliną i walidowana przez qPCR, immunoblot i cytometrię przepływową.
  • Ta elastyczna  lentiwirusowa  platforma ekspresyjna może być wykorzystywana do stabilnej i silnej indukcji interesującego genu w szeregu komórek do wielu zastosowań. Streszczenie graficzne: Schematyczny przegląd  transdukcji lentiwirusowej  komórek THP-1.
ViraSafe Lentiviral Packaging System
ViraSafe Lentiviral Packaging System

Minimalny wpływ ZAP na  produkcję wektorów lentiwirusowych  i wydajność transdukcji

Przeciwwirusowe białko ZAP wiąże dinukleotydy CpG w wirusowym RNA, hamując replikację. To prawdopodobnie doprowadziło do supresji CpG obserwowanej w wielu wirusach RNA, w tym retrowirusach. Sekwencje dodane do genomów wektorów retrowirusowych, takie jak promotory wewnętrzne, transgeny lub elementy regulatorowe, znacznie zwiększają liczebność CpG. Ponieważ te CpG mogą pozwolić ZAP na celowanie w retrowirusowy wektor RNA, przeanalizowaliśmy, czy ogranicza to wytwarzanie wektora, wydajność transdukcji i ekspresję transgenu.
Co zaskakujące, chociaż CpG-high HIV-1 był skutecznie hamowany przez ZAP w komórkach HEK293T, zubożenie ZAP nie zwiększyło istotnie   miana wektora  lentiwirusowego przy użyciu kilku plazmidów pakujących  i genomowych. Nadekspresja ZAP również nie  hamowała  miana wektora lentiwirusowego . Ponadto, zmniejszenie liczebności CpG w  genomie wektora lentiwirusowego  nie zwiększyło jego miana , a wektor gammaretrowirusowy pochodzący z wirusa mysiej białaczki nie był istotnie ograniczany przez ZAP.
Ogólnie, pokazujemy, że zwiększona ilość CpG w wektorach retrowirusowych w porównaniu z retrowirusami typu dzikiego, z których pochodzą, nie uwrażliwia ich wewnętrznie na ZAP. Dalsze zrozumienie, w jaki sposób ZAP specyficznie celuje w transkrypty w celu zahamowania ich ekspresji, może pozwolić na opracowanie kontekstów sekwencji CpG, które skutecznie rekrutują lub omijają ten  system przeciwwirusowy .

Przewodnik po  produkcji wektorów lentiwirusowych  dla trudnych do transfekcji komórek, z wykorzystaniem komórek z ekspresją c-kit pochodzących z serca jako  systemu modelowego

Terapia genowa polega na modyfikowaniu składu genetycznego poprzez wprowadzanie obcych kwasów nukleinowych do docelowych komórek za pomocą metod dostarczania genów w celu leczenia konkretnej choroby. Chociaż docelowe geny odgrywają kluczową rolę w terapii genowej,  zastosowany system dostarczania genów  ma również ogromne znaczenie, ponieważ decyduje o powodzeniu terapii genowej. Ponieważ komórki pierwotne i komórki macierzyste są często komórkami docelowymi terapii genowej w badaniach klinicznych,  system dostarczania  musiałby być solidny, a wpisy oparte na wirusach, takie jak  wektory lentiwirusowe  , najlepiej sprawdzają się w transporcie transgenu do komórek. Jednak nawet w obrębie  wektorów lentiwirusowych  kilka parametrów może wpływać na funkcjonalność  systemu dostarczania .
Wykorzystując pochodzące z serca komórki wyrażające c-kit (CC) jako układ modelowy  , niniejsze badanie ma na celu optymalizację  wytwarzania lentiwirusa  poprzez zbadanie różnych czynników eksperymentalnych, takich jak wytwarzanie układu lentiwirusowego , metoda koncentracji i typ markera selekcyjnego. Nasze odkrycia wykazały, że system drugiej generacji  z  pCMV-dR8.2 dvpr jako  plazmidem pakującym  dawał 7,3-krotnie wyższą wydajność  produkcji lentiwirusa w  porównaniu z psPAX2.

ViraSafe Lentiviral Packaging System, Ecotropic

VPK-205 Cell Biolabs 1 kit 1069.2 EUR

ViraSafe Lentiviral Packaging System, Pantropic

MBS169379-1Kit MyBiosource 1Kit 965 EUR

ViraSafe Lentiviral Packaging System, Pantropic

MBS169379-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4475 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Packaging System, Pantropic

VPK-206 Cell Biolabs 1 kit 745 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Neo) Ecotropic

VPK-213-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic

MBS169385-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic

MBS169385-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Puro), Ecotropic

VPK-212-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic

MBS169383-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic

MBS169383-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Hygro), Ecotropic

VPK-214-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic

MBS169387-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic

MBS169387-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic

VPK-213-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic

VPK-212-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic

VPK-214-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Ecotropic

VPK-216-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic

MBS169391-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic

MBS169391-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Ecotropic

VPK-215-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Ecotropic

VPK-217-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic

MBS169389-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic

MBS169389-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic

MBS169393-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic

MBS169393-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe Universal Lentiviral Expression System, Ecotropic

VPK-211-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Universal Lentiviral Expression System, Pantropic

MBS169381-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Universal Lentiviral Expression System, Pantropic

MBS169381-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic

VPK-216-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Ecotropic

VPK-219-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic

MBS169395-1Kit MyBiosource 1Kit 1240 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic

MBS169395-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 5750 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic

VPK-215-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic

VPK-217-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe™ Universal Lentiviral Expression System, Pantropic

VPK-211-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic

VPK-219-PAN Cell Biolabs 1 kit 985 EUR

2nd Generation Packaging System Mix

LV003 ABM 200 μl 275 EUR

3rd Generation Packaging System Mix

LV053 ABM 200 μl 325 EUR

AAV-1 Helper Free Packaging System

VPK-401 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-2 Helper Free Packaging System

VPK-402 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-3 Helper Free Packaging System

VPK-403 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-4 Helper Free Packaging System

VPK-404 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-5 Helper Free Packaging System

VPK-405 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-6 Helper Free Packaging System

VPK-406 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-1 Helper Free Packaging System

MBS169412-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-1 Helper Free Packaging System

MBS169412-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-2 Helper Free Packaging System

MBS169413-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-2 Helper Free Packaging System

MBS169413-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-3 Helper Free Packaging System

MBS169414-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-3 Helper Free Packaging System

MBS169414-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-4 Helper Free Packaging System

MBS169415-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-4 Helper Free Packaging System

MBS169415-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-5 Helper Free Packaging System

MBS169416-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-5 Helper Free Packaging System

MBS169416-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-6 Helper Free Packaging System

MBS169417-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-6 Helper Free Packaging System

MBS169417-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-DJ Helper Free Packaging System

VPK-400-DJ Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-DJ Helper Free Packaging System

MBS169410-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-DJ Helper Free Packaging System

MBS169410-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System

VPK-400-DJ-8 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System

MBS169411-1Kit MyBiosource 1Kit 1050 EUR

AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System

MBS169411-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4855 EUR

SuperLenti™ Lentiviral Packaging Mix

VP100 ALSTEM 200ul 344.4 EUR

SARS-CoV-2 S Protein Pseudotype Lentiviral Packaging Mix

LV700 ABM 200 µl 375 EUR

pPACK-ID: Integrase-defective lentiviral packaging mix (15 reactions)

LV520A-ID SBI 15 reactions 633 EUR

pPACK-ID: Integrase-defective lentiviral packaging mix (30 reactions)

LV525A-ID SBI 30 reactions 1058 EUR

Lentivirus packaging plasmids

HT-pack GenTarget 600ng/ul x 100ul 556.5 EUR

Lentivirus Packaging Kit (P904=P902+P904P)

P904 101Bio 10 rxn 579 EUR

Lentivirus titer fast detection Strip (special for virus packaging)

E28F06202-10 EnoGene 10 strips 171.43 EUR

pPACKF1 FIV Lentivector Packaging Kit

LV100A-1 SBI 10 transfections 554 EUR

pPACKH1 HIV Lentivector Packaging Kit

LV500A-1 SBI 10 transfections 529 EUR

pPACKH1-XL HIV Lentivector Packaging Kit

LV510A-1 SBI 25 transfections 1167 EUR

pPACKF1 FIV Lentivector Packaging Kit (50 reactions)

LV100A-5 SBI 50 transfections 2240 EUR

pPACK-BALD Envelope-Free Lentivector Packaging Mix

LV550A-1 SBI 10 rxn 529 EUR

pPACK-BALD Envelope-Free Lentivector Packaging Mix (XL)

LV555A-1 SBI 25 rxn 1167 EUR

Fura 2-AM Special Packaging

16439-61 NACALAI TESQUE 1SET 140 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 1)

AAV1001 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 2)

AAV1002 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 3)

AAV1003 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 4)

AAV1004 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 5)

AAV1005 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 6)

AAV1006 ABM 100 µg 395 EUR

pPACK-SPIKE SARS-CoV-2 “S” Pseudotype Lentivector Packaging Mix

CVD19-500A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE SARS-CoV-2 “S” Pseudotype Lentivector Packaging Mix

CVD19-510A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

T4 DNA ligase (NEW Packaging sizes)

402-015 GeneOn 6000 WEISS UNITS 450 EUR

SuperRetro™ Retroviral Packaging Mix

VP200 ALSTEM 100ul 344.4 EUR

Gryphon Packaging Cell Selection Medium

ABP-TC-PHSM050 Allele Biotech 50 ml Ask for price

Retrovirus Packaging Kit (P905=P903+P905P)

P905 101Bio 10 rxn 579 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

pPACK-SPIKE D614G, SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – D614G Mutant – Lentivector Packaging Mix

CVD19-530A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE N501Y SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – N501Y Mutant – Lentivector Packaging Mix

CVD19-560A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.525 Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-620A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE D614G, SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – D614G Mutant – Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-540A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE N501Y SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – N501Y Mutant – Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-570A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.525 Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-625A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

MBS169333-1Vial MyBiosource 1Vial 1005 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

MBS169333-5x1Vial MyBiosource 5x1Vial 4285 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.429 (CAL.20C) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-610A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

MBS169335-1Vial MyBiosource 1Vial 1005 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

MBS169335-5x1Vial MyBiosource 5x1Vial 4285 EUR

Recombinant Monkeypox Virus A34L Protein, ATPase DNA packaging Protein

MPXV-0094 Creative BioMart 100ug 3198.4 EUR

Recombinant Monkeypox Virus A34L Protein, ATPase/DNA packaging Protein

MPXV-0095 Creative BioMart 100ug 3198.4 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

MBS169334-1Vial MyBiosource 1Vial 1005 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

MBS169334-5x1Vial MyBiosource 5x1Vial 4285 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.429 (CAL.20C) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-615A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Beta (B.1.351), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Beta (B.1.351) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-640A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

Recombinant Varicella-zoster virus Packaging protein UL32 (26), partial

MBS1167630-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Epstein-Barr virus Packaging protein BFLF1 (BFLF1), partial

MBS1111094-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

pPACK-SPIKE Beta (B.1.351), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Beta (B.1.351) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-645A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Alpha (B.1.1.7), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Alpha (B.1.1.7) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-590A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE Gamma (P.1), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Gamma (P.1) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-630A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE Delta (B.1.617.2), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Delta (B.1.617.2) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-650A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

Recombinant Pseudomonas phage phi6 Packaging enzyme P4 (P4)

MBS1003548-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1210 EUR

Recombinant Pseudomonas phage phi6 Packaging enzyme P4 (P4)

MBS1003548-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 860 EUR

Recombinant Pseudomonas phage phi6 Packaging enzyme P4 (P4)

MBS1003548-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1000 EUR

Recombinant Pseudomonas phage phi6 Packaging enzyme P4 (P4)

MBS1003548-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1035 EUR

Recombinant Pseudomonas phage phi6 Packaging enzyme P4 (P4)

MBS1003548-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1135 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 2 Packaging protein 68 (68)

MBS1463265-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1360 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 2 Packaging protein 68 (68)

MBS1463265-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1065 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 2 Packaging protein 68 (68)

MBS1463265-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 2 Packaging protein 68 (68)

MBS1463265-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1240 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 2 Packaging protein 68 (68)

MBS1463265-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1315 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Recombinant Epstein-Barr virus Virion packaging protein BVRF1 (BVRF1), partial

MBS1048423-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Epstein-Barr virus Virion packaging protein BVRF1 (BVRF1), partial

MBS1149357-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Epstein-Barr virus Virion packaging protein BVRF1 (BVRF1), partial

MBS1131235-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Epstein-Barr virus Virion packaging protein BGLF1 (BGLF1), partial

MBS1001909-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

pPACK-SPIKE Alpha (B.1.1.7), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Alpha (B.1.1.7) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-595A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Gamma (P.1), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Gamma (P.1) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-635A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Delta (B.1.617.2), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Delta (B.1.617.2) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-655A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Recombinant Human herpesvirus 6A Packaging protein UL32 (U36)

MBS1203056-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1350 EUR

Recombinant Human herpesvirus 6A Packaging protein UL32 (U36)

MBS1203056-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Human herpesvirus 6A Packaging protein UL32 (U36)

MBS1203056-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Human herpesvirus 6A Packaging protein UL32 (U36)

MBS1203056-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1225 EUR

Recombinant Human herpesvirus 6A Packaging protein UL32 (U36)

MBS1203056-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1305 EUR

Recombinant Human herpesvirus 7 Packaging protein UL32 (U36)

MBS1085751-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1350 EUR

Recombinant Human herpesvirus 7 Packaging protein UL32 (U36)

MBS1085751-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1050 EUR

Recombinant Human herpesvirus 7 Packaging protein UL32 (U36)

MBS1085751-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Human herpesvirus 7 Packaging protein UL32 (U36)

MBS1085751-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1225 EUR

Recombinant Human herpesvirus 7 Packaging protein UL32 (U36)

MBS1085751-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1305 EUR

pPACK-SPIKE Omicron (B.1.1.529), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Omicron (B.1.1.529) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-660A-1 SBI 10 rxn 698 EUR

pPACK-SPIKE Omicron (B.1.1.529), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Omicron (B.1.1.529) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-665A-1 SBI 25 rxn 1380 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 13mm - EACH

FIL1013 Scientific Laboratory Supplies EACH 6.75 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 25mm - EACH

FIL1015 Scientific Laboratory Supplies EACH 6.75 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 47mm - EACH

FIL1016 Scientific Laboratory Supplies EACH 6.75 EUR

Recombinant Alcelaphine herpesvirus 1 Packaging protein 68 (68)

MBS1074745-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1335 EUR

Recombinant Alcelaphine herpesvirus 1 Packaging protein 68 (68)

MBS1074745-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1030 EUR

Recombinant Alcelaphine herpesvirus 1 Packaging protein 68 (68)

MBS1074745-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1130 EUR

Recombinant Alcelaphine herpesvirus 1 Packaging protein 68 (68)

MBS1074745-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1200 EUR

Recombinant Alcelaphine herpesvirus 1 Packaging protein 68 (68)

MBS1074745-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1285 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 1 Packaging protein 300, partial

MBS1060961-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Enterobacteria phage PRD1 DNA packaging protein (IX)

MBS1034403-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1120 EUR

Recombinant Enterobacteria phage PRD1 DNA packaging protein (IX)

MBS1034403-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 735 EUR

Recombinant Enterobacteria phage PRD1 DNA packaging protein (IX)

MBS1034403-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 895 EUR

Recombinant Enterobacteria phage PRD1 DNA packaging protein (IX)

MBS1034403-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 880 EUR

Recombinant Enterobacteria phage PRD1 DNA packaging protein (IX)

MBS1034403-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Equine herpesvirus 1 Packaging protein UL32 (28), partial

MBS1133521-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Human cytomegalovirus Packaging protein UL52 (UL52), partial

MBS1114590-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Human herpesvirus 1 Packaging protein UL32 (UL32), partial

MBS1192943-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Human herpesvirus 2 Packaging protein UL32 (UL32), partial

MBS1023719-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Vibrio phage CP-T1 Putative packaging signal terminase

MBS1126859-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1035 EUR

Recombinant Vibrio phage CP-T1 Putative packaging signal terminase

MBS1126859-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 610 EUR

Recombinant Vibrio phage CP-T1 Putative packaging signal terminase

MBS1126859-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 785 EUR

Recombinant Vibrio phage CP-T1 Putative packaging signal terminase

MBS1126859-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 705 EUR

Recombinant Vibrio phage CP-T1 Putative packaging signal terminase

MBS1126859-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 920 EUR

Recombinant Psittacid herpesvirus 1 Packaging protein UL32 (UL32), partial

MBS1391929-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Gryphon Ecotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Frozen)

ABP-RVC-10002 Allele Biotech 1 vial Ask for price

Gryphon Amphotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Frozen)

ABP-RVC-10001 Allele Biotech 1 vial Ask for price

Gryphon Ecotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Culture)

ABP-RVC-10002C Allele Biotech 1 flask Ask for price

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - RBD Mutations - Lentivector Packaging Mix

CVD19-580A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

Gryphon Amphotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Culture)

ABP-RVC-10001C Allele Biotech 1 flask Ask for price

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - RBD Mutations - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-585A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Recombinant Gallid herpesvirus 2 Packaging protein UL32 homolog (MDV046), partial

MBS1294956-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - S1 Mutations (RBD+D614G) - Lentivector Packaging Mix

CVD19-600A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - S1 Mutations (RBD+D614G) - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-605A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_044634

VC100820 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_044635

VC100821 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 2], codon optimized for human cell expression, NP_044503

VC100898 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_040148

VC100966 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_040149

VC100967 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_081510

VC101241 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_081511

VC101242 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_042928

VC101383 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_042929

VC101384 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_073775

VC101574 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_073776

VC101575 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100802 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100816 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 2], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100879 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100971 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price
Zatężenie wirusa w ultrawirówce dało wyższe miano wirusa przy ponad 5 × 105 jednostek  zakaźnych/ml (IFU/ml). I wreszcie, minimalne stężenie hamujące (MIC) markera selekcji puromycyną wynosiło 10 μg/ml i 7 μg/ml dla HEK293T i CC, co wskazuje na przydatność selekcji antybiotykowej dla wszystkich typów komórek. Te zachęcające dane można ekstrapolować i zastosować do innych trudnych do transfekcji komórek, takich jak różne typy komórek macierzystych lub komórki pierwotne.

Dodaj komentarz