Indukowalny system komórek pakujących do bezpiecznej i wydajnej produkcji wektorów lentiwirusowych przy braku białek pomocniczych HIV-1

Wektory lentiwirusowe oparte na ludzkim wirusie niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) mają zdolność dostarczania egzogennych genów zarówno do dzielących się, jak i niedzielących się komórek, a następnie ustanawiania stabilnego prowirusa w tych komórkach docelowych, co może umożliwić długotrwałą ekspresję przenoszonego genu . Tutaj opisujemy stabilną pakującą linię komórkową, która jest pozbawiona HIV-1 tat, vif, vpr, vpu i nef. W celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka cytotoksyczności związanego z konstytutywną ekspresją proteazy HIV-1 lub białka otoczki VSV-G, transkrypcję konstruktów opakowania i otoczki ściśle kontrolowano przez zastosowanie układu indukowanego ekdyzonem .
Stosując tę ​​linię komórkową, byliśmy w stanie konsekwentnie wytwarzać stężone zapasy pseudotypowanych wektorów wirusowych o mianach w zakresie 10(8) IU/ml, które mogą wydajnie transdukować aktywnie dzielące się i hamujące wzrost komórki in vitro. Ta nowatorska linia komórkowa pakująca wektory lentiwirusowe ułatwia wytwarzanie zapasów wirusa o wysokim mianie przy braku wirusa zdolnego do replikacji i dostarcza nam ważnego narzędzia do wykorzystania w przyszłych badaniach nad transferem genów.

Generowanie,  pakowanie i transdukcja wirusów na cyfrowej platformie mikroprzepływowej

Systemy wirusowe   są popularną metodą dostarczania do wprowadzania egzogennego materiału genetycznego do komórek ssaków. Niestety przygotowanie lentiwirusów zawierających maszynerię do edycji komórek jest pracochłonne, a etapy wymagają optymalizacji i delikatnej obsługi. Aby złagodzić te wyzwania, wprowadzamy pierwszą metodę mikroprzepływową, która łączy   wytwarzanie,  pakowanie i transdukcję lentiwirusa . Nowa metoda umożliwia wytwarzanie mian wirusów między 106  a 107  (podobnie jak produkcja w makroskali) i wysoką wydajność transdukcji w przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych.
Rozszerzamy tę technikę o aplikacje do edycji genów i pokazujemy, w jaki sposób można ją wykorzystać do wyłączenia i wyłączenia genu receptora estrogenowego – genu odpowiedzialnego za 70% przypadków raka piersi. Ta nowa technika jest zautomatyzowana dzięki możliwościom multipleksowania, które mają potencjał do standaryzacji metod inżynierii genomu opartego na wirusach.

Warunkowa ekspresja genu za pośrednictwem lentiwirusa

Zdolność do zidentyfikowania roli konkretnego genu w  systemie  zależy od kontroli ekspresji tego genu. W tym protokole opisujemy metodę stabilnej, warunkowej ekspresji receptorów Nod-Like (NLR) w komórkach THP-1 przy użyciu  lentiwirusowego systemu  ekspresji  . System ten   łączy wszystkie niezbędne składniki do indukowanej tetracykliną ekspresji genów w pojedynczym lentiwektorze z konstytutywną koekspresją markera selekcyjnego, co jest skutecznym sposobem kontrolowania ekspresji genów przy użyciu pojedynczej infekcji wirusowej komórek. Odbywa się to na  platformie ekspresji lentiwirusów trzeciej generacji  , która poprawia bezpieczeństwo lentiwirusów i pozwala na większą ekspresję genów niż poprzednie  platformy lentiwirusowe .
  • Plazmid  ekspresyjny lentiwirusa  jest najpierw modyfikowany tak, aby zawierał interesujący gen kierowany przez promotor TRE (element odpowiedzi tetracyklinowej) w prostym etapie klonowania bramy, a następnie jest kotransfekowany do komórek HEK293T wraz z  plazmidami do pakowania  i otoczki w celu wytworzenia wirusa .
  • Wirus jest używany do infekowania interesującego typu komórki przy niskim MOI, tak że większość transdukowanych komórek zawiera pojedynczą integrację wirusa. Zakażone komórki hoduje się z selekcją, a integracja wirusa jest weryfikowana przez qPCR.
  • Ekspresja genów w stabilnie stransdukowanych komórkach jest indukowana doksycykliną i walidowana przez qPCR, immunoblot i cytometrię przepływową.
  • Ta elastyczna  lentiwirusowa  platforma ekspresyjna może być wykorzystywana do stabilnej i silnej indukcji interesującego genu w szeregu komórek do wielu zastosowań. Streszczenie graficzne: Schematyczny przegląd  transdukcji lentiwirusowej  komórek THP-1.
ViraSafe Lentiviral Packaging System
ViraSafe Lentiviral Packaging System

Minimalny wpływ ZAP na  produkcję wektorów lentiwirusowych  i wydajność transdukcji

Przeciwwirusowe białko ZAP wiąże dinukleotydy CpG w wirusowym RNA, hamując replikację. To prawdopodobnie doprowadziło do supresji CpG obserwowanej w wielu wirusach RNA, w tym retrowirusach. Sekwencje dodane do genomów wektorów retrowirusowych, takie jak promotory wewnętrzne, transgeny lub elementy regulatorowe, znacznie zwiększają liczebność CpG. Ponieważ te CpG mogą pozwolić ZAP na celowanie w retrowirusowy wektor RNA, przeanalizowaliśmy, czy ogranicza to wytwarzanie wektora, wydajność transdukcji i ekspresję transgenu.
Co zaskakujące, chociaż CpG-high HIV-1 był skutecznie hamowany przez ZAP w komórkach HEK293T, zubożenie ZAP nie zwiększyło istotnie   miana wektora  lentiwirusowego przy użyciu kilku plazmidów pakujących  i genomowych. Nadekspresja ZAP również nie  hamowała  miana wektora lentiwirusowego . Ponadto, zmniejszenie liczebności CpG w  genomie wektora lentiwirusowego  nie zwiększyło jego miana , a wektor gammaretrowirusowy pochodzący z wirusa mysiej białaczki nie był istotnie ograniczany przez ZAP.
Ogólnie, pokazujemy, że zwiększona ilość CpG w wektorach retrowirusowych w porównaniu z retrowirusami typu dzikiego, z których pochodzą, nie uwrażliwia ich wewnętrznie na ZAP. Dalsze zrozumienie, w jaki sposób ZAP specyficznie celuje w transkrypty w celu zahamowania ich ekspresji, może pozwolić na opracowanie kontekstów sekwencji CpG, które skutecznie rekrutują lub omijają ten  system przeciwwirusowy .

Przewodnik po  produkcji wektorów lentiwirusowych  dla trudnych do transfekcji komórek, z wykorzystaniem komórek z ekspresją c-kit pochodzących z serca jako  systemu modelowego

Terapia genowa polega na modyfikowaniu składu genetycznego poprzez wprowadzanie obcych kwasów nukleinowych do docelowych komórek za pomocą metod dostarczania genów w celu leczenia konkretnej choroby. Chociaż docelowe geny odgrywają kluczową rolę w terapii genowej,  zastosowany system dostarczania genów  ma również ogromne znaczenie, ponieważ decyduje o powodzeniu terapii genowej. Ponieważ komórki pierwotne i komórki macierzyste są często komórkami docelowymi terapii genowej w badaniach klinicznych,  system dostarczania  musiałby być solidny, a wpisy oparte na wirusach, takie jak  wektory lentiwirusowe  , najlepiej sprawdzają się w transporcie transgenu do komórek. Jednak nawet w obrębie  wektorów lentiwirusowych  kilka parametrów może wpływać na funkcjonalność  systemu dostarczania .
Wykorzystując pochodzące z serca komórki wyrażające c-kit (CC) jako układ modelowy  , niniejsze badanie ma na celu optymalizację  wytwarzania lentiwirusa  poprzez zbadanie różnych czynników eksperymentalnych, takich jak wytwarzanie układu lentiwirusowego , metoda koncentracji i typ markera selekcyjnego. Nasze odkrycia wykazały, że system drugiej generacji  z  pCMV-dR8.2 dvpr jako  plazmidem pakującym  dawał 7,3-krotnie wyższą wydajność  produkcji lentiwirusa w  porównaniu z psPAX2.

ViraSafe Lentiviral Packaging System, Ecotropic

VPK-205 Cell Biolabs 1 kit 1069.2 EUR

ViraSafe Lentiviral Packaging System, Pantropic

VPK-206 Cell Biolabs 1 kit 1069.2 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Neo) Ecotropic

VPK-213-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic

VPK-213-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Puro), Ecotropic

VPK-212-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic

VPK-212-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Hygro), Ecotropic

VPK-214-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic

VPK-214-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Ecotropic

VPK-216-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic

VPK-216-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Ecotropic

VPK-215-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic

VPK-215-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Ecotropic

VPK-217-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic

VPK-217-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Universal Lentiviral Expression System, Ecotropic

VPK-211-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Universal Lentiviral Expression System, Pantropic

VPK-211-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Ecotropic

VPK-219-ECO Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

ViraSafe Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic

VPK-219-PAN Cell Biolabs 1 kit 1395.6 EUR

2nd Generation Packaging System Mix

LV003 ABM 200 μl 275 EUR

3rd Generation Packaging System Mix

LV053 ABM 200 μl 325 EUR

AAV-1 Helper Free Packaging System

VPK-401 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-2 Helper Free Packaging System

VPK-402 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-3 Helper Free Packaging System

VPK-403 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-4 Helper Free Packaging System

VPK-404 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-5 Helper Free Packaging System

VPK-405 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-6 Helper Free Packaging System

VPK-406 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-DJ Helper Free Packaging System

VPK-400-DJ Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System

VPK-400-DJ-8 Cell Biolabs 1 kit 1166.4 EUR

SuperLenti™ Lentiviral Packaging Mix

VP100 ALSTEM 200ul 344.4 EUR

Lentivirus Packaging Kit

P904 101Bio - Ask for price

SARS-CoV-2 S Protein Pseudotype Lentiviral Packaging Mix

LV700 ABM 200 µl 375 EUR

pPACK-ID: Integrase-defective lentiviral packaging mix (15 reactions)

LV520A-ID SBI 15 reactions 633 EUR

pPACK-ID: Integrase-defective lentiviral packaging mix (30 reactions)

LV525A-ID SBI 30 reactions 1058 EUR

Lentivirus titer fast detection Strip (special for virus packaging)

E28F06202-10 EnoGene 10 strips 171.43 EUR

pPACKF1 FIV Lentivector Packaging Kit

LV100A-1 SBI 10 transfections 554 EUR

pPACKH1 HIV Lentivector Packaging Kit

LV500A-1 SBI 10 transfections 529 EUR

Retrovirus Packaging Kit

P905 101Bio - Ask for price

pPACKH1-XL HIV Lentivector Packaging Kit

LV510A-1 SBI 25 transfections 1167 EUR

Fura 2-AM Special Packaging

16439-61 NACALAI TESQUE 1SET 140 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 5)

AAV1005 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 6)

AAV1006 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 1)

AAV1001 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 2)

AAV1002 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 3)

AAV1003 ABM 100 µg 395 EUR

AAV Packaging Mix (Serotype 4)

AAV1004 ABM 100 µg 395 EUR

pPACKF1 FIV Lentivector Packaging Kit (50 reactions)

LV100A-5 SBI 50 transfections 2240 EUR

pPACK-BALD Envelope-Free Lentivector Packaging Mix

LV550A-1 SBI 10 rxn 529 EUR

pPACK-BALD Envelope-Free Lentivector Packaging Mix (XL)

LV555A-1 SBI 25 rxn 1167 EUR

SuperRetro™ Retroviral Packaging Mix

VP200 ALSTEM 100ul 344.4 EUR

SynaptoGreen C1(special packaging): (5x1mg)

70043 Biotium 5ST 384 EUR

SynaptoGreen C5 (special packaging): (5x1mg)

70047 Biotium 5ST 384 EUR

Gryphon Packaging Cell Selection Medium

ABP-TC-PHSM050 Allele Biotech 50 ml Ask for price

SynaptoGreenâ„¢ C3 (special packaging): (5x1mg)

70026 Biotium 5ST 384 EUR

pPACK-SPIKE SARS-CoV-2 “S” Pseudotype Lentivector Packaging Mix

CVD19-500A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE SARS-CoV-2 “S” Pseudotype Lentivector Packaging Mix

CVD19-510A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 13mm

FIL1013 Scientific Laboratory Supplies EACH 6 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 25mm

FIL1015 Scientific Laboratory Supplies EACH 6 EUR

Kinesis Membrane Filter empty packaging for samples; 47mm

FIL1016 Scientific Laboratory Supplies EACH 6 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

pPACK-SPIKE D614G, SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – D614G Mutant – Lentivector Packaging Mix

CVD19-530A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE N501Y SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – N501Y Mutant – Lentivector Packaging Mix

CVD19-560A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.525 Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-620A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

SynaptoGreen C4 (also known as FM1-43) (special packaging): (5x1mg)

70022 Biotium 5ST 481.2 EUR

SynaptoGreen C2 (also known as FM2-10)(special packaging): (5x1mg)

70045 Biotium 5ST 384 EUR

pPACK-SPIKE D614G, SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – D614G Mutant – Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-540A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE N501Y SARS-CoV-2 “S” Pseudotype – N501Y Mutant – Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-570A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.525 Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-625A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

SynaptoGreen C18 (also known as FM3-25)(special packaging) : (5x1mg)

70049 Biotium 5ST 546 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.429 (CAL.20C) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-610A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.429 (CAL.20C) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-615A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Beta (B.1.351), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Beta (B.1.351) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-640A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

pPACK-SPIKE Beta (B.1.351), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Beta (B.1.351) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-645A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Alpha (B.1.1.7), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Alpha (B.1.1.7) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-590A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE Gamma (P.1), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Gamma (P.1) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-630A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE Delta (B.1.617.2), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Delta (B.1.617.2) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-650A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE Alpha (B.1.1.7), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Alpha (B.1.1.7) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-595A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Gamma (P.1), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Gamma (P.1) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-635A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

pPACK-SPIKE Delta (B.1.617.2), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Delta (B.1.617.2) Variant - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-655A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1037 EUR

Gryphon Ecotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Frozen)

ABP-RVC-10002 Allele Biotech 1 vial Ask for price

pPACK-SPIKE Omicron (B.1.1.529), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Omicron (B.1.1.529) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-660A-1 SBI 10 rxn 698 EUR

pPACK-SPIKE Omicron (B.1.1.529), SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - Omicron (B.1.1.529) Variant - Lentivector Packaging Mix

CVD19-665A-1 SBI 25 rxn 1380 EUR

Gryphon Amphotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Frozen)

ABP-RVC-10001 Allele Biotech 1 vial Ask for price

Gryphon Ecotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Culture)

ABP-RVC-10002C Allele Biotech 1 flask Ask for price

Gryphon Amphotropic Packaging Cell Line for Retrovirus (1 x 106 cells, Culture)

ABP-RVC-10001C Allele Biotech 1 flask Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_044634

VC100820 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_044635

VC100821 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 2], codon optimized for human cell expression, NP_044503

VC100898 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_040148

VC100966 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_040149

VC100967 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_081510

VC101241 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_081511

VC101242 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_042928

VC101383 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_042929

VC101384 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL33 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_073775

VC101574 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging protein UL32 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_073776

VC101575 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100802 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100816 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 2], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100879 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100971 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, NP_

VC100984 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_

VC101246 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 5], codon optimized for human cell expression, YP_

VC101269 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_

VC101388 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, NP_

VC101410 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 2 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_

VC101579 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging terminase subunit 1 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, YP_

VC101602 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - RBD Mutations - Lentivector Packaging Mix

CVD19-580A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - RBD Mutations - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-585A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL25 [Human herpesvirus 1], codon optimized for human cell expression, N

VC100812 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL25 [Human herpesvirus 2], codon optimized for human cell expression, N

VC100889 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL25 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, N

VC100976 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL17 [Human herpesvirus 3], codon optimized for human cell expression, N

VC100985 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL25 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, N

VC101399 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL17 [Human herpesvirus 6], codon optimized for human cell expression, N

VC101413 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL25 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, Y

VC101590 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Myc-DDK-tagged ORF clone of viral ORF for DNA packaging tegument protein UL17 [Human herpesvirus 7], codon optimized for human cell expression, Y

VC101605 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - S1 Mutations (RBD+D614G) - Lentivector Packaging Mix

CVD19-600A-1 SBI 10 rxn 677 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations, SARS-CoV-2 "S" Pseudotype - B.1.351 (S. African) Variant - S1 Mutations (RBD+D614G) - Lentivector Packaging Mix (XL)

CVD19-605A-1 SBI 25 rxn 1349 EUR

Distel Dosing System Starter Pack 6x1 Litre

CLE1144 Scientific Laboratory Supplies EACH 164.4 EUR

New system

VS10WPGS2 Scientific Laboratory Supplies EACH 94.8 EUR

ProtoBlock System

NAT1004 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 93.6 EUR

Corning DWorks 1-200uL Tips Reload System Yellow Nonsterile 96tip/Deck 10 Decks/Pack 4 pack/Case

4127 Scientific Laboratory Supplies PK3840 237.6 EUR

Corning DWorks 50-1250uL Pipet Tips Reload System Nonsterile 96tip/Deck 8 Decks/Pack 4 pack/Case

4129 Scientific Laboratory Supplies PK3072 237.6 EUR

CCD cooling system

3600100 Atto 1unit 5896.8 EUR

Nalgene System 100 Cryobox

CRY8305 Scientific Laboratory Supplies PK10 211.2 EUR

AEC coloring system

CT356 U-CyTech 10-plate 169.2 EUR

Corning DWorks 1-200uL LowBind Tips Reload System Nonsterile 96tip/Deck 10 Decks/Pack 4 pack/Case

4154 Scientific Laboratory Supplies PK3840 343.2 EUR

Corning DWorks 1 - 300uL LowBind Tips Reload System Nonsterile 96tip/Deck 10 Decks/Pack 4 pack/Case

4155 Scientific Laboratory Supplies PK3840 343.2 EUR

Watershed System Kit

M-WS180320-1 MiTeGen 1 KIT 9296 EUR

Lower cooling system

WAT4796 Scientific Laboratory Supplies EACH 1310.82 EUR

QS710 CASTING SYSTEM

IB51030 IBI Scientific (TRAY AND FIXTURE) 138.18 EUR

TMB substrate system

TBS5021-100ML Tribioscience 100 mL 69 EUR

TMB substrate system

TBS5021-1L Tribioscience 1L 460 EUR

Campact Vacuum System

AC701 Scientific Laboratory Supplies EACH 2665.2 EUR

Disposable Bag System

H20CBS50 Scientific Laboratory Supplies EACH 174 EUR

MP1015 CASTING SYSTEM

IB53040 IBI Scientific (TRAY AND FIXTURE) 177.89 EUR

HR2025 CASTING SYSTEM

IB56040 IBI Scientific (TRAY AND FIXTURE) 224.93 EUR

HR2525 CASTING SYSTEM

IB57040 IBI Scientific (TRAY AND FIXTURE) 224.93 EUR

PROTEIN SYSTEM, MAGELIN,

IB92060 IBI Scientific REPLACEMENT LID 83.8 EUR

MAGELIN PROTEIN SYSTEM

IB94000 IBI Scientific (GLASS PLATES & PRECAST GELS) 956.79 EUR

MAGELIN PROTEIN SYSTEM

IB94300 IBI Scientific (PRECAST GELS ONLY) 580.72 EUR

mini system 7x8 cm

EHS3100-SYS Consort ea 524.4 EUR

Fast Mutagenesis System

20-abx098073 Abbexa
  • 610.80 EUR
  • 710.40 EUR
  • 10 rxns
  • 20 rxns

Cometslides Rack System

4252-040-02 Biotechne 1 Each 256.56 EUR

data acquisition system

D230 Consort ea 2044.8 EUR

Extractor System Option

DRY1128 Scientific Laboratory Supplies EACH 594.05 EUR

Propane Transfer System

M-CEM-37015 MiTeGen 1 UNIT 688 EUR

WESTERN TRANSFER SYSTEM,

IB95030 IBI Scientific .2uM PVDF MEMBRANE, 10/PACK 221.2 EUR

mini system 8x10 cm

EHS1050-SYS Consort ea 422.4 EUR

Heidolph clamping system

509-63100-00 Scientific Laboratory Supplies EACH 169.73 EUR

WELLMARK PIPETTING SYSTEM

WMKAA0001 IBI Scientific - 377.26 EUR

WELLMARK PIPETTING SYSTEM

WMKAA0002 IBI Scientific ERGONOMIC EASEL 102.78 EUR

WELLMARK PIPETTING SYSTEM

WMKAA0003 IBI Scientific W/ERGONOMIC EASEL 474.85 EUR

NADPH regeneration system

EGQA0055 EnoGene 50 Tests 225 EUR

Digestive system (esophagus

GI1441 TissueArray each 306 EUR

Digestive system (esophagus

GI701a TissueArray each 222 EUR

photo documentation system

VLBPCX4-20M Consort ea 7622.4 EUR

photo documentation system

VLBPCX4-20MX Consort ea 8128.8 EUR

photo documentation system

VLDP-HOOD Consort ea 6100.8 EUR

photo documentation system

VLDP17-26M Consort ea 9751.2 EUR

photo documentation system

VLDP17-26MX Consort ea 10156.8 EUR

Ez C02 System Sachets

260679 Scientific Laboratory Supplies PK20 157.98 EUR

Dual Spot PLUS System

MIC2516 Scientific Laboratory Supplies EACH 1183.2 EUR

AFS-EDI SYSTEM CART

ZAFSCART2 Scientific Laboratory Supplies EACH 1065.37 EUR

data acquisition system 120 vac

D230-US Consort ea 2044.8 EUR

Syngene GBox F3 System

ELE7580 Scientific Laboratory Supplies EACH 9476.4 EUR

SLS Lab Pro Annual Consumable Pack for WAT2228 PURA-Q Choice Water Purification System

WAT1136 Scientific Laboratory Supplies EACH 1652.89 EUR

SLS Lab Pro Annual Consumable Pack for WAT2230 PURA-Q Choice Water Purification System

WAT1138 Scientific Laboratory Supplies EACH 2088.96 EUR

SLS Lab Pro Annual Consumable Pack for WAT2418 PURA-Q Choice Water Purification System

WAT1146 Scientific Laboratory Supplies EACH 2152.93 EUR

Ez Campy System Sachets

260680 Scientific Laboratory Supplies PK20 75.6 EUR

modular system 10x10 cm

EVS1100-MULTI Consort ea 1436.4 EUR

modular system 20x10 cm

EVS1200-MULTI Consort ea 1741.2 EUR

modular system 20x20 cm

EVS1300-MULTI Consort ea 2349.6 EUR

96-Well Vacuum System

SD5011 Bio Basic 1 UNIT 388.86 EUR

Ez Anaerobe Pouch System

260683 Scientific Laboratory Supplies PK20 147.53 EUR

vertical system 10x10 cm

EVS3100-SYS Consort ea 930 EUR

vertical system 20x10 cm

EVS3200-SYS Consort ea 1741.2 EUR

vertical system 20x20 cm

EVS3300-SYS Consort ea 2044.8 EUR

KNF SC920G Vacuum System

PUM5198 Scientific Laboratory Supplies EACH 5254.8 EUR

4-module system, UC0104

U30012 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) pc Ask for price

8-module system, UC0108

U30013 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) pc Ask for price

miniONE Electrophoresis System

ELE3400 Scientific Laboratory Supplies EACH 691.2 EUR

BCIP/NBT Substrate System

GR103022 Genorise Scientific 2 x 25 mL 119 EUR

16-module system, UC0116

U30014 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) pc Ask for price

Connector 5m System-POD

ZFC0NN5SQ Scientific Laboratory Supplies EACH 181.48 EUR

PROTEIN SYSTEM SPACER SET,

IB92025 IBI Scientific GLASS HOLDERS 4.7 EUR

BCIP/NBT Substrate system

TBS5022 Tribioscience each 69 EUR

sequencing system 20x50 cm

ESEQ1200-SYS Consort ea 1842 EUR

Foot Pedal Complete System

FLY1234 Scientific Laboratory Supplies EACH 1056.23 EUR
Zatężenie wirusa w ultrawirówce dało wyższe miano wirusa przy ponad 5 × 105 jednostek  zakaźnych/ml (IFU/ml). I wreszcie, minimalne stężenie hamujące (MIC) markera selekcji puromycyną wynosiło 10 μg/ml i 7 μg/ml dla HEK293T i CC, co wskazuje na przydatność selekcji antybiotykowej dla wszystkich typów komórek. Te zachęcające dane można ekstrapolować i zastosować do innych trudnych do transfekcji komórek, takich jak różne typy komórek macierzystych lub komórki pierwotne.

Dodaj komentarz