Ekspresja neoantygenu białka C-reaktywnego (neo-CRP) w zapalnej wątrobie i mięśniu królika.

Donieśliśmy, że ludzkie białko C-reaktywne (huCRP) może występować w dwóch antygenowo odrębnych formach, które obserwuje się jako natywny, pentameryczny, wiążący fosforylocholinę (PC) CRP („natywny antygen huCRP”) oraz jako konformacyjny i fizykochemiczny odrębna podjednostka wolnego huCRP („antygen neo-huCRP”). Wykazaliśmy, że formy huCRP, które preferencyjnie wyrażają antygenowość neo-huCRP, są naturalnie obecne na powierzchni zarówno prawidłowych limfocytów B ludzkiej krwi obwodowej, jak i limfocytów o aktywności komórek NK. Opisaliśmy również, że formy huCRP eksprymujące antygen neo-huCRP wykazują silne aktywności in vitro w testach płytek krwi, leukocytów wielojądrzastych i monocytów.
W tym badaniu wykazujemy, że neoantygen króliczego CRP (raCRP) może ulegać ekspresji, gdy izolowany raCRP wiążący PC jest modyfikowany analogicznie do huCRP. Ten „neo-raCRP” reaguje krzyżowo z antygenem neo-huCRP i występuje naturalnie w ostrej fazie, ale nie w normalnej wątrobie i mięśniach królika. Względna dystrybucja i lokalizacja obu antygenów była porównywalna w skrawkach tkanek pobranych 24 i 48 godzin po zapaleniu wywołanym szczepionką na dur brzuszny. Dane te wspierają koncepcję, że cząsteczki CRP wyrażające strukturę i antygenowość, które są różne od natywnego, pięciokątnego CRP, występują in vivo i że takie cząsteczki gromadzą się w miejscach tkanki zapalnej i martwicy.

Zmiany wywołane stanem zapalnym w  CRP królika   i lipoproteinach osocza.

Zapaleniu towarzyszą zmiany stężeń „odczynników ostrej fazy” w osoczu, w tym białek C-reaktywnych człowieka i innych gatunków. Wcześniejsze wyniki w naszym laboratorium wykazały, że CRP w surowicy królików ostrej fazy może krążyć w połączeniu z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości (VLDL), które wpływają zarówno na pozorną masę ciała, jak i ruchliwość elektroforetyczną CRP. Teraz pokazujemy, że zdolność VLDL do interakcji z CRP zmienia się z czasem podczas odpowiedzi ostrej fazy. Przed wywołaniem zapalenia, czynnik(i) odpowiedzialny(e) za beta-mobilność CRP jest obecny na niskim poziomie w VLDL. Podczas pierwszych 24 godzin odpowiedzi ostrej fazy nie można już wykazać aktywności we frakcji VLDL.
W ciągu 36 do 48 godzin po stymulacji zapalnej znacznie podwyższony poziom tego czynnika(ów) jest mierzalny w VLDL. Ponadto, podczas ostrej fazy odpowiedzi, alfa-lipoproteiny zmniejszają się, a beta- i pre-beta lipoproteiny wzrastają. Wzrost beta- i pre-beta-lipoprotein jest spowodowany akumulacją VLDL wyizolowanego w d poniżej 1,006 g/ml. Zmianom tym towarzyszy znaczna hipertriglicerydemia i znaczny wzrost fosfolipidów zawierających fosfocholinę.
Wydaje się, że apoproteina nie-CRP obecna w małych ilościach w VLDL z normalnego osocza królika wzrasta w VLDL wraz z postępem zapalenia. Ta apoproteina VLDL wzrasta w odpowiedzi na wiele bodźców ostrej fazy i może być nowo rozpoznanym odczynnikiem ostrej fazy u królików.
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)

Eksperymentalne badanie ekspresji TNF-α i  CRP  w gruźlicy kręgosłupa po oprzyrządowaniu

Wcześniej w leczeniu gruźlicy kręgosłupa stosowano leki i stabilizację zewnętrzną. Następnie opracowano techniki chirurgiczne w celu oczyszczenia zakażonego odcinka kręgu. Podejście do leczenia gruźlicy opiera się obecnie na immunologii, ponieważ bakteria  Mycobacterium tuberculosis  ma unikalne cechy i wzrasta liczba przypadków gruźlicy MDR (opornej na wiele leków) z powodu procesów mutacji. TNF-α i  CRP  odgrywają główną rolę w aktywności immunologicznej gruźlicy kręgosłupa. Oczekuje się, że energia z urządzeń metalowych składających się z jonów i cząstek, które były wykorzystywane w oprzyrządowaniu, zmniejszy biomolekularną i biokomórkową aktywność zapalenia rdzenia kręgowego. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie TNFα i  CRP wartości jako ewaluator aktywności zapalenia kości w gruźlicy kręgosłupa poprzez badania eksperymentalne w Laboratorium Wydziału Weterynaryjnego, Universitas Brawijaya.

Zbadaliśmy 40 królików nowozelandzkich, którym zakażono trzon kręgu szczepem TB H37Rv. Próbki podzielono na pięć grup, a mianowicie króliki kontrolne, króliki zakażone bez interwencji, króliki zakażone leczone instrumentarium, króliki zakażone, którym podano leki przeciwgruźlicze oraz króliki zakażone leczone instrumentarium i którym podano leki. Oceniono i porównano poziomy cytokin TNF-α i  CRP  jako główny wynik.

Wyniki wykazały znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podano same leki i same instrumenty, w porównaniu z zakażonymi królikami bez interwencji. Wystąpił znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podawano leki i leczono za pomocą oprzyrządowania, w porównaniu z królikami kontrolnymi i królikami, które otrzymywały tylko leki.

Jasminum sambac : potencjalny kandydat do opracowania leku do leczenia dolegliwości sercowo-naczyniowych

Jasminum sambac  (L.) to południowoazjatycka, ludowa roślina lecznicza, tradycyjnie stosowana w leczeniu problemów sercowo-naczyniowych. Obecne dochodzenie zostało skrupulatnie zorganizowane w celu zbadania podstaw farmakologicznych medycznych zastosowań  J. sambac  w dolegliwościach sercowo-naczyniowych oraz zbadania podstawowych mechanizmów.
 • Badania mechanistyczne wykazały, że surowy ekstrakt z liści  J. sambac  powodował ex-vivo działanie rozluźniające naczynia w preparacie nienaruszonego pierścienia aorty śródbłonka, a efekt hipotensyjny rejestrowano za pomocą przetworników ciśnienia i siły połączonych z systemem Power Lab Data Acquisition System.
 • Ponadto; J. sambac  wykazał działanie kardioprotekcyjne przeciwko indukowanemu adrenaliną przerostowi lewej komory u  królików  obserwowanych hemodynamicznie. Wykazano, że poziomy CK-MB, LDH, troponiny,  CRP , ALT, AST, ALP były niższe w modelu zawału mięśnia sercowego, podobnie jak martwica, obrzęk i rekrutacja komórek zapalnych w porównaniu z kontrolą. J. sambac  wykazał dobry potencjał antyoksydacyjny, a także przedłużył adhezję płytek krwi indukowaną noradrenaliną.
 • Działanie wazorelaksacyjne i kardioprotekcyjne w eksperymentach in vivo i ex vivo, które są możliwe poprzez aktywację receptora muskarynowego i/lub uwalnianie tlenku azotu oraz redukcję adrenaliny, indukowany stres oksydacyjny, uzasadnia jej stosowanie w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

Obecność infekcji Tularemią u pacjentów z japońską gorączką plamistą

W naszym poprzednim badaniu, mierząc poziomy cytokin w surowicy w ostrym i wyleczalnym stadium japońskiej gorączki plamistej (JSF), wykazano, że IFN-ɤ i IL-6 są kluczowymi cytokinami immunologicznymi przeciwko zakażeniu Rickettsia japonica (R. japonica). Tularemia to choroba zakaźna spowodowana ugryzieniem przez kleszcza lub kontakt z zakażonymi zwierzętami, znana również jako   gorączka królika . W ciągu ostatnich dwóch dekad w Japonii nie stwierdzono żadnych potwierdzonych przypadków.
Zmierzyliśmy miano IgG przeciwko Francisella tularensis (F. tularensis) za pomocą zestawu pośredniego testu immunoenzymatycznego (ELISA) w ostrej fazie wyzdrowienia u trzech pacjentów z JSF. Wynik miana IgG porównano ze stężeniami cytokin IFN-ɤ, IL-6, IL-4, IL-5, IL-9 i IL-33, liczbą eozynofili i  CRP  cytowanymi w naszym poprzednim raporcie. Dwa z trzech przypadków miały przeciwciała IgG przeciwko F. tularensis, a poziomy IgG między stadium ostrym a wyzdrowieniem pozostały niezmienione.

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-b-48T DL Develop 48T 656.4 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-b-96T DL Develop 96T 858 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ch-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ch-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Hu-48T DL Develop 48T 462 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Hu-96T DL Develop 96T 590.4 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Mu-48T DL Develop 48T 586.8 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Mu-96T DL Develop 96T 762 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-p-48T DL Develop 48T 656.4 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-p-96T DL Develop 96T 858 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ra-48T DL Develop 48T 511.2 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ra-96T DL Develop 96T 658.8 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 666 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 925.2 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 446.4 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 612 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586.8 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 812.4 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 666 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 925.2 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 502.8 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 692.4 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 696 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 968.4 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 465.6 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 639.6 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 696 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 968.4 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 524.4 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 723.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065614 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1696.80 EUR
 • 693.60 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Protein Muc5ac (Muc5ac)

1-CSB-RP172294m(C) Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Gu-48T DL Develop 48T 632.4 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Gu-96T DL Develop 96T 825.6 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Gu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 639.6 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Gu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 888 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Gu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Gu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 928.8 EUR

Human Telomerase protein component 1 (TEP1)

1-CSB-RP180494h(c) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Neural cell adhesion molecule L1 protein (L1CAM)

1-CSB-RP074394h(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein (LRBA)

1-CSB-EP013070HU(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Purified Human C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP12-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Purified Rat C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP16-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Purified Dog C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP18-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Human Rho guanine nucleotide exchange factor 7 (ARHGEF7)

1-CSB-RP014454h(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Tenascin (TNC)

1-CSB-RP115094h(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Antigen KI-67 (MKI67)

1-CSB-RP116174h(c) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Laminin subunit beta-2 (LAMB2)

1-CSB-RP142794h(c) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Helicobacter pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter (vacA)

1-CSB-RP143794Ba(C) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Glutamyl aminopeptidase (ENPEP)

1-CSB-RP147594h(c) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Trehalose-phosphatase (TPS2)

1-CSB-RP165694Ye(c) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Histone deacetylase 7 (HDAC7)

1-CSB-RP178994h(C) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Collagen alpha-1 (XVII) chain (COL17A1)

1-CSB-RP180994h(c) Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Saccharomyces cerevisiae Neutral trehalase (NTH1)

1-CSB-RP181594Ye(c) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

20-abx155044 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) CLIA Kit

20-abx492087 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

abx256997-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

CN-00741R1 ChemNorm 96T 548.4 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

CN-00741R2 ChemNorm 48T 367.2 EUR

Rabbit C-Reactive Protein, CRP ELISA Kit

CSB-E06847Rb-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rabbit C-Reactive Protein, CRP ELISA Kit

1-CSB-E06847Rb Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rabbit CRP(C-reactive protein) ELISA Kit

ERB0032 FN Test 96T 681.12 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0061RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0061RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0062RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0062RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

Rabbit C- reactive protein, CRP ELISA KIT

ELI-02801Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

4-SEA821Rb Cloud-Clone
 • 5612.40 EUR
 • 2965.20 EUR
 • 752.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit C Reactive Protein ELISA Kit (CRP)

RK03396 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

QY-E30238 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

YLA0026RB-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

YLA0026RB-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

TruStrip RDT Dog C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-D10 Alpha Diagnostics 1 pack 205.2 EUR

TruStrip RDT Human C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-H10 Alpha Diagnostics 1 pack 205.2 EUR

TruStrip RDT Human C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-H25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

TruStrip RDT Monkey C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-M10 Alpha Diagnostics 1 pack 205.2 EUR

TruStrip RDT Monkey C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-M25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

TruStrip RDT Rat C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-R10 Alpha Diagnostics 1 pack 205.2 EUR

TruStrip RDT Rat C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-R25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171487 Abbexa
 • 961.20 EUR
 • 510.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171488 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171489 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx137397 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug
Te dwa przypadki wykazały niskie stężenie IFN-ɤ i  CRP , ale poziomy IL-4, IL-5, IL-9, IL-33 i eozynofile były wysokie w porównaniu z tymi u pacjenta z ujemnym wynikiem IgG F. tularensis. Stężenie IL-6 nie zmieniło się między trzema pacjentami. Mieszkańcy zamieszkujący endemiczny obszar JSF w prefekturze Mie w Japonii mogą mieć przeciwciała przeciwko F. tularensis, chociaż nigdy nie odnotowano przypadków tularemii. Przypadki posiadania przeciwciała F. tularensis wykazywały łagodną odpowiedź zapalną JSF i mogły skłaniać się do stanu immunologicznego typu 2 nawet w ostrej fazie JSF.

Dodaj komentarz