Ekspresja neoantygenu białka C-reaktywnego (neo-CRP) w zapalnej wątrobie i mięśniu królika.

Donieśliśmy, że ludzkie białko C-reaktywne (huCRP) może występować w dwóch antygenowo odrębnych formach, które obserwuje się jako natywny, pentameryczny, wiążący fosforylocholinę (PC) CRP („natywny antygen huCRP”) oraz jako konformacyjny i fizykochemiczny odrębna podjednostka wolnego huCRP („antygen neo-huCRP”). Wykazaliśmy, że formy huCRP, które preferencyjnie wyrażają antygenowość neo-huCRP, są naturalnie obecne na powierzchni zarówno prawidłowych limfocytów B ludzkiej krwi obwodowej, jak i limfocytów o aktywności komórek NK. Opisaliśmy również, że formy huCRP eksprymujące antygen neo-huCRP wykazują silne aktywności in vitro w testach płytek krwi, leukocytów wielojądrzastych i monocytów.
W tym badaniu wykazujemy, że neoantygen króliczego CRP (raCRP) może ulegać ekspresji, gdy izolowany raCRP wiążący PC jest modyfikowany analogicznie do huCRP. Ten „neo-raCRP” reaguje krzyżowo z antygenem neo-huCRP i występuje naturalnie w ostrej fazie, ale nie w normalnej wątrobie i mięśniach królika. Względna dystrybucja i lokalizacja obu antygenów była porównywalna w skrawkach tkanek pobranych 24 i 48 godzin po zapaleniu wywołanym szczepionką na dur brzuszny. Dane te wspierają koncepcję, że cząsteczki CRP wyrażające strukturę i antygenowość, które są różne od natywnego, pięciokątnego CRP, występują in vivo i że takie cząsteczki gromadzą się w miejscach tkanki zapalnej i martwicy.

Zmiany wywołane stanem zapalnym w  CRP królika   i lipoproteinach osocza.

Zapaleniu towarzyszą zmiany stężeń „odczynników ostrej fazy” w osoczu, w tym białek C-reaktywnych człowieka i innych gatunków. Wcześniejsze wyniki w naszym laboratorium wykazały, że CRP w surowicy królików ostrej fazy może krążyć w połączeniu z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości (VLDL), które wpływają zarówno na pozorną masę ciała, jak i ruchliwość elektroforetyczną CRP. Teraz pokazujemy, że zdolność VLDL do interakcji z CRP zmienia się z czasem podczas odpowiedzi ostrej fazy. Przed wywołaniem zapalenia, czynnik(i) odpowiedzialny(e) za beta-mobilność CRP jest obecny na niskim poziomie w VLDL. Podczas pierwszych 24 godzin odpowiedzi ostrej fazy nie można już wykazać aktywności we frakcji VLDL.
W ciągu 36 do 48 godzin po stymulacji zapalnej znacznie podwyższony poziom tego czynnika(ów) jest mierzalny w VLDL. Ponadto, podczas ostrej fazy odpowiedzi, alfa-lipoproteiny zmniejszają się, a beta- i pre-beta lipoproteiny wzrastają. Wzrost beta- i pre-beta-lipoprotein jest spowodowany akumulacją VLDL wyizolowanego w d poniżej 1,006 g/ml. Zmianom tym towarzyszy znaczna hipertriglicerydemia i znaczny wzrost fosfolipidów zawierających fosfocholinę.
Wydaje się, że apoproteina nie-CRP obecna w małych ilościach w VLDL z normalnego osocza królika wzrasta w VLDL wraz z postępem zapalenia. Ta apoproteina VLDL wzrasta w odpowiedzi na wiele bodźców ostrej fazy i może być nowo rozpoznanym odczynnikiem ostrej fazy u królików.
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)

Eksperymentalne badanie ekspresji TNF-α i  CRP  w gruźlicy kręgosłupa po oprzyrządowaniu

Wcześniej w leczeniu gruźlicy kręgosłupa stosowano leki i stabilizację zewnętrzną. Następnie opracowano techniki chirurgiczne w celu oczyszczenia zakażonego odcinka kręgu. Podejście do leczenia gruźlicy opiera się obecnie na immunologii, ponieważ bakteria  Mycobacterium tuberculosis  ma unikalne cechy i wzrasta liczba przypadków gruźlicy MDR (opornej na wiele leków) z powodu procesów mutacji. TNF-α i  CRP  odgrywają główną rolę w aktywności immunologicznej gruźlicy kręgosłupa. Oczekuje się, że energia z urządzeń metalowych składających się z jonów i cząstek, które były wykorzystywane w oprzyrządowaniu, zmniejszy biomolekularną i biokomórkową aktywność zapalenia rdzenia kręgowego. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie TNFα i  CRP wartości jako ewaluator aktywności zapalenia kości w gruźlicy kręgosłupa poprzez badania eksperymentalne w Laboratorium Wydziału Weterynaryjnego, Universitas Brawijaya.

Zbadaliśmy 40 królików nowozelandzkich, którym zakażono trzon kręgu szczepem TB H37Rv. Próbki podzielono na pięć grup, a mianowicie króliki kontrolne, króliki zakażone bez interwencji, króliki zakażone leczone instrumentarium, króliki zakażone, którym podano leki przeciwgruźlicze oraz króliki zakażone leczone instrumentarium i którym podano leki. Oceniono i porównano poziomy cytokin TNF-α i  CRP  jako główny wynik.

Wyniki wykazały znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podano same leki i same instrumenty, w porównaniu z zakażonymi królikami bez interwencji. Wystąpił znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podawano leki i leczono za pomocą oprzyrządowania, w porównaniu z królikami kontrolnymi i królikami, które otrzymywały tylko leki.

Jasminum sambac : potencjalny kandydat do opracowania leku do leczenia dolegliwości sercowo-naczyniowych

Jasminum sambac  (L.) to południowoazjatycka, ludowa roślina lecznicza, tradycyjnie stosowana w leczeniu problemów sercowo-naczyniowych. Obecne dochodzenie zostało skrupulatnie zorganizowane w celu zbadania podstaw farmakologicznych medycznych zastosowań  J. sambac  w dolegliwościach sercowo-naczyniowych oraz zbadania podstawowych mechanizmów.
 • Badania mechanistyczne wykazały, że surowy ekstrakt z liści  J. sambac  powodował ex-vivo działanie rozluźniające naczynia w preparacie nienaruszonego pierścienia aorty śródbłonka, a efekt hipotensyjny rejestrowano za pomocą przetworników ciśnienia i siły połączonych z systemem Power Lab Data Acquisition System.
 • Ponadto; J. sambac  wykazał działanie kardioprotekcyjne przeciwko indukowanemu adrenaliną przerostowi lewej komory u  królików  obserwowanych hemodynamicznie. Wykazano, że poziomy CK-MB, LDH, troponiny,  CRP , ALT, AST, ALP były niższe w modelu zawału mięśnia sercowego, podobnie jak martwica, obrzęk i rekrutacja komórek zapalnych w porównaniu z kontrolą. J. sambac  wykazał dobry potencjał antyoksydacyjny, a także przedłużył adhezję płytek krwi indukowaną noradrenaliną.
 • Działanie wazorelaksacyjne i kardioprotekcyjne w eksperymentach in vivo i ex vivo, które są możliwe poprzez aktywację receptora muskarynowego i/lub uwalnianie tlenku azotu oraz redukcję adrenaliny, indukowany stres oksydacyjny, uzasadnia jej stosowanie w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

Obecność infekcji Tularemią u pacjentów z japońską gorączką plamistą

W naszym poprzednim badaniu, mierząc poziomy cytokin w surowicy w ostrym i wyleczalnym stadium japońskiej gorączki plamistej (JSF), wykazano, że IFN-ɤ i IL-6 są kluczowymi cytokinami immunologicznymi przeciwko zakażeniu Rickettsia japonica (R. japonica). Tularemia to choroba zakaźna spowodowana ugryzieniem przez kleszcza lub kontakt z zakażonymi zwierzętami, znana również jako   gorączka królika . W ciągu ostatnich dwóch dekad w Japonii nie stwierdzono żadnych potwierdzonych przypadków.
Zmierzyliśmy miano IgG przeciwko Francisella tularensis (F. tularensis) za pomocą zestawu pośredniego testu immunoenzymatycznego (ELISA) w ostrej fazie wyzdrowienia u trzech pacjentów z JSF. Wynik miana IgG porównano ze stężeniami cytokin IFN-ɤ, IL-6, IL-4, IL-5, IL-9 i IL-33, liczbą eozynofili i  CRP  cytowanymi w naszym poprzednim raporcie. Dwa z trzech przypadków miały przeciwciała IgG przeciwko F. tularensis, a poziomy IgG między stadium ostrym a wyzdrowieniem pozostały niezmienione.

Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065614 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1696.80 EUR
 • 693.60 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rabbit CRP(C Reactive Protein) ELISA Kit

ELK2011-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rabbit CRP(C Reactive Protein) ELISA Kit

ELK2011-96T ELK Biotech 96T Ask for price

ELISA kit for Rabbit CRP (C Reactive Protein)

ELK2011 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 631.2 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Rabbit C- reactive protein, CRP ELISA KIT

ELI-02801Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Rabbit C Reactive Protein ELISA Kit (CRP)

RK03396 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DL-CRP-Rb DL Develop 96T 432 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb DL Develop 96T 454 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

4-SEA821Rb Cloud-Clone
 • 5612.40 EUR
 • 2965.20 EUR
 • 752.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKN43938-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKN43938-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKN43938-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKU02827-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKU02827-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

EKU02827-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Active C Reactive Protein (CRP)

4-APA821Hu01 Cloud-Clone
 • 765.12 EUR
 • 328.80 EUR
 • 2539.20 EUR
 • 926.40 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 588.00 EUR
 • 6168.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Native C Reactive Protein (CRP)

4-NPA821Hu02 Cloud-Clone
 • 442.56 EUR
 • 242.40 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 523.20 EUR
 • 926.40 EUR
 • 372.00 EUR
 • 3144.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Active C Reactive Protein (CRP)

RPU55604-100ug Biomatik Corporation 100ug 950.4 EUR

Active C Reactive Protein (CRP)

RPU55604-1mg Biomatik Corporation 1mg 3744 EUR

Active C Reactive Protein (CRP)

RPU55604-50ug Biomatik Corporation 50ug 576 EUR

Native C Reactive Protein (CRP)

RPU56090-100ug Biomatik Corporation 100ug 475.2 EUR

Native C Reactive Protein (CRP)

RPU56090-1mg Biomatik Corporation 1mg 1872 EUR

Native C Reactive Protein (CRP)

RPU56090-50ug Biomatik Corporation 50ug 299.2 EUR

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx104766 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx104840 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1045.20 EUR
 • 543.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101600 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101604 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101605 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101606 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx175634 Abbexa
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx175636 Abbexa
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx175637 Abbexa
 • 1796.40 EUR
 • 844.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx179015 Abbexa
 • 2013.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171487 Abbexa
 • 961.20 EUR
 • 510.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171488 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx171489 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101598 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101599 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101601 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101602 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx128894 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx131816 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 678.00 EUR
 • 184.80 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein Antibody / CRP

RQ5005 NSJ Bioreagents 100ul 356.15 EUR

Cow C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx167834 Abbexa
 • 811.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2498.40 EUR
 • 961.20 EUR
 • 577.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pig C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065615 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065613 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1161.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Eukaryotic C Reactive Protein (CRP)

RPU56443-100ug Biomatik Corporation 100ug 403.2 EUR

Eukaryotic C Reactive Protein (CRP)

RPU56443-1mg Biomatik Corporation 1mg 1872 EUR

Eukaryotic C Reactive Protein (CRP)

RPU56443-50ug Biomatik Corporation 50ug 288 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Bo01 Cloud-Clone
 • 582.34 EUR
 • 279.60 EUR
 • 1853.76 EUR
 • 697.92 EUR
 • 1275.84 EUR
 • 465.60 EUR
 • 4454.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Ca01 Cloud-Clone
 • 335.04 EUR
 • 213.60 EUR
 • 926.40 EUR
 • 388.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 300.00 EUR
 • 2136.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Ga01 Cloud-Clone
 • 560.83 EUR
 • 273.60 EUR
 • 1773.12 EUR
 • 671.04 EUR
 • 1222.08 EUR
 • 451.20 EUR
 • 4252.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Gu01 Cloud-Clone
 • 442.56 EUR
 • 242.40 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 523.20 EUR
 • 926.40 EUR
 • 372.00 EUR
 • 3144.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Hu01 Cloud-Clone
 • 345.79 EUR
 • 216.00 EUR
 • 966.72 EUR
 • 402.24 EUR
 • 684.48 EUR
 • 307.20 EUR
 • 2236.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Mu01 Cloud-Clone
 • 453.31 EUR
 • 244.80 EUR
 • 1369.92 EUR
 • 536.64 EUR
 • 953.28 EUR
 • 379.20 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Po01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Ra01 Cloud-Clone
 • 313.54 EUR
 • 207.60 EUR
 • 845.76 EUR
 • 361.92 EUR
 • 603.84 EUR
 • 285.60 EUR
 • 1934.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

4-RPA821Rb01 Cloud-Clone
 • 421.06 EUR
 • 236.40 EUR
 • 1248.96 EUR
 • 496.32 EUR
 • 872.64 EUR
 • 357.60 EUR
 • 2942.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40530-100ug Biomatik Corporation 100ug 332.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40530-1mg Biomatik Corporation 1mg 1310.4 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40530-50ug Biomatik Corporation 50ug 201.6 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40531-100ug Biomatik Corporation 100ug 284.9 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40531-1mg Biomatik Corporation 1mg 1123.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40531-50ug Biomatik Corporation 50ug 172.8 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40532-100ug Biomatik Corporation 100ug 443.3 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40532-1mg Biomatik Corporation 1mg 1747.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40532-50ug Biomatik Corporation 50ug 268.8 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40533-100ug Biomatik Corporation 100ug 431.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40533-1mg Biomatik Corporation 1mg 1911 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40533-50ug Biomatik Corporation 50ug 346.5 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40534-100ug Biomatik Corporation 100ug 369.6 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40534-1mg Biomatik Corporation 1mg 1638 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40534-50ug Biomatik Corporation 50ug 297 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40535-100ug Biomatik Corporation 100ug 381.7 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40535-1mg Biomatik Corporation 1mg 1692.6 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU40535-50ug Biomatik Corporation 50ug 306.9 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU51748-100ug Biomatik Corporation 100ug 504.9 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU51748-1mg Biomatik Corporation 1mg 2238.6 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU51748-50ug Biomatik Corporation 50ug 405.9 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU52538-100ug Biomatik Corporation 100ug 530.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU52538-1mg Biomatik Corporation 1mg 2347.8 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU52538-50ug Biomatik Corporation 50ug 425.7 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU57861-100ug Biomatik Corporation 100ug 510.8 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU57861-1mg Biomatik Corporation 1mg 2371.2 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU57861-50ug Biomatik Corporation 50ug 418 EUR

Recombinant C Reactive Protein (CRP)

RPU57987-100ug Biomatik Corporation 100ug 537.6 EUR
Te dwa przypadki wykazały niskie stężenie IFN-ɤ i  CRP , ale poziomy IL-4, IL-5, IL-9, IL-33 i eozynofile były wysokie w porównaniu z tymi u pacjenta z ujemnym wynikiem IgG F. tularensis. Stężenie IL-6 nie zmieniło się między trzema pacjentami. Mieszkańcy zamieszkujący endemiczny obszar JSF w prefekturze Mie w Japonii mogą mieć przeciwciała przeciwko F. tularensis, chociaż nigdy nie odnotowano przypadków tularemii. Przypadki posiadania przeciwciała F. tularensis wykazywały łagodną odpowiedź zapalną JSF i mogły skłaniać się do stanu immunologicznego typu 2 nawet w ostrej fazie JSF.

Dodaj komentarz