Ekspresja neoantygenu białka C-reaktywnego (neo-CRP) w zapalnej wątrobie i mięśniu królika.

Donieśliśmy, że ludzkie białko C-reaktywne (huCRP) może występować w dwóch antygenowo odrębnych formach, które obserwuje się jako natywny, pentameryczny, wiążący fosforylocholinę (PC) CRP („natywny antygen huCRP”) oraz jako konformacyjny i fizykochemiczny odrębna podjednostka wolnego huCRP („antygen neo-huCRP”). Wykazaliśmy, że formy huCRP, które preferencyjnie wyrażają antygenowość neo-huCRP, są naturalnie obecne na powierzchni zarówno prawidłowych limfocytów B ludzkiej krwi obwodowej, jak i limfocytów o aktywności komórek NK. Opisaliśmy również, że formy huCRP eksprymujące antygen neo-huCRP wykazują silne aktywności in vitro w testach płytek krwi, leukocytów wielojądrzastych i monocytów.
W tym badaniu wykazujemy, że neoantygen króliczego CRP (raCRP) może ulegać ekspresji, gdy izolowany raCRP wiążący PC jest modyfikowany analogicznie do huCRP. Ten „neo-raCRP” reaguje krzyżowo z antygenem neo-huCRP i występuje naturalnie w ostrej fazie, ale nie w normalnej wątrobie i mięśniach królika. Względna dystrybucja i lokalizacja obu antygenów była porównywalna w skrawkach tkanek pobranych 24 i 48 godzin po zapaleniu wywołanym szczepionką na dur brzuszny. Dane te wspierają koncepcję, że cząsteczki CRP wyrażające strukturę i antygenowość, które są różne od natywnego, pięciokątnego CRP, występują in vivo i że takie cząsteczki gromadzą się w miejscach tkanki zapalnej i martwicy.

Zmiany wywołane stanem zapalnym w  CRP królika   i lipoproteinach osocza.

Zapaleniu towarzyszą zmiany stężeń „odczynników ostrej fazy” w osoczu, w tym białek C-reaktywnych człowieka i innych gatunków. Wcześniejsze wyniki w naszym laboratorium wykazały, że CRP w surowicy królików ostrej fazy może krążyć w połączeniu z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości (VLDL), które wpływają zarówno na pozorną masę ciała, jak i ruchliwość elektroforetyczną CRP. Teraz pokazujemy, że zdolność VLDL do interakcji z CRP zmienia się z czasem podczas odpowiedzi ostrej fazy. Przed wywołaniem zapalenia, czynnik(i) odpowiedzialny(e) za beta-mobilność CRP jest obecny na niskim poziomie w VLDL. Podczas pierwszych 24 godzin odpowiedzi ostrej fazy nie można już wykazać aktywności we frakcji VLDL.
W ciągu 36 do 48 godzin po stymulacji zapalnej znacznie podwyższony poziom tego czynnika(ów) jest mierzalny w VLDL. Ponadto, podczas ostrej fazy odpowiedzi, alfa-lipoproteiny zmniejszają się, a beta- i pre-beta lipoproteiny wzrastają. Wzrost beta- i pre-beta-lipoprotein jest spowodowany akumulacją VLDL wyizolowanego w d poniżej 1,006 g/ml. Zmianom tym towarzyszy znaczna hipertriglicerydemia i znaczny wzrost fosfolipidów zawierających fosfocholinę.
Wydaje się, że apoproteina nie-CRP obecna w małych ilościach w VLDL z normalnego osocza królika wzrasta w VLDL wraz z postępem zapalenia. Ta apoproteina VLDL wzrasta w odpowiedzi na wiele bodźców ostrej fazy i może być nowo rozpoznanym odczynnikiem ostrej fazy u królików.
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)
Rabbit CRP (C-Reactive Protein)

Eksperymentalne badanie ekspresji TNF-α i  CRP  w gruźlicy kręgosłupa po oprzyrządowaniu

Wcześniej w leczeniu gruźlicy kręgosłupa stosowano leki i stabilizację zewnętrzną. Następnie opracowano techniki chirurgiczne w celu oczyszczenia zakażonego odcinka kręgu. Podejście do leczenia gruźlicy opiera się obecnie na immunologii, ponieważ bakteria  Mycobacterium tuberculosis  ma unikalne cechy i wzrasta liczba przypadków gruźlicy MDR (opornej na wiele leków) z powodu procesów mutacji. TNF-α i  CRP  odgrywają główną rolę w aktywności immunologicznej gruźlicy kręgosłupa. Oczekuje się, że energia z urządzeń metalowych składających się z jonów i cząstek, które były wykorzystywane w oprzyrządowaniu, zmniejszy biomolekularną i biokomórkową aktywność zapalenia rdzenia kręgowego. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie TNFα i  CRP wartości jako ewaluator aktywności zapalenia kości w gruźlicy kręgosłupa poprzez badania eksperymentalne w Laboratorium Wydziału Weterynaryjnego, Universitas Brawijaya.

Zbadaliśmy 40 królików nowozelandzkich, którym zakażono trzon kręgu szczepem TB H37Rv. Próbki podzielono na pięć grup, a mianowicie króliki kontrolne, króliki zakażone bez interwencji, króliki zakażone leczone instrumentarium, króliki zakażone, którym podano leki przeciwgruźlicze oraz króliki zakażone leczone instrumentarium i którym podano leki. Oceniono i porównano poziomy cytokin TNF-α i  CRP  jako główny wynik.

Wyniki wykazały znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podano same leki i same instrumenty, w porównaniu z zakażonymi królikami bez interwencji. Wystąpił znaczny spadek TNF-α i  CRP  u zakażonych królików, którym podawano leki i leczono za pomocą oprzyrządowania, w porównaniu z królikami kontrolnymi i królikami, które otrzymywały tylko leki.

Jasminum sambac : potencjalny kandydat do opracowania leku do leczenia dolegliwości sercowo-naczyniowych

Jasminum sambac  (L.) to południowoazjatycka, ludowa roślina lecznicza, tradycyjnie stosowana w leczeniu problemów sercowo-naczyniowych. Obecne dochodzenie zostało skrupulatnie zorganizowane w celu zbadania podstaw farmakologicznych medycznych zastosowań  J. sambac  w dolegliwościach sercowo-naczyniowych oraz zbadania podstawowych mechanizmów.
 • Badania mechanistyczne wykazały, że surowy ekstrakt z liści  J. sambac  powodował ex-vivo działanie rozluźniające naczynia w preparacie nienaruszonego pierścienia aorty śródbłonka, a efekt hipotensyjny rejestrowano za pomocą przetworników ciśnienia i siły połączonych z systemem Power Lab Data Acquisition System.
 • Ponadto; J. sambac  wykazał działanie kardioprotekcyjne przeciwko indukowanemu adrenaliną przerostowi lewej komory u  królików  obserwowanych hemodynamicznie. Wykazano, że poziomy CK-MB, LDH, troponiny,  CRP , ALT, AST, ALP były niższe w modelu zawału mięśnia sercowego, podobnie jak martwica, obrzęk i rekrutacja komórek zapalnych w porównaniu z kontrolą. J. sambac  wykazał dobry potencjał antyoksydacyjny, a także przedłużył adhezję płytek krwi indukowaną noradrenaliną.
 • Działanie wazorelaksacyjne i kardioprotekcyjne w eksperymentach in vivo i ex vivo, które są możliwe poprzez aktywację receptora muskarynowego i/lub uwalnianie tlenku azotu oraz redukcję adrenaliny, indukowany stres oksydacyjny, uzasadnia jej stosowanie w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

Obecność infekcji Tularemią u pacjentów z japońską gorączką plamistą

W naszym poprzednim badaniu, mierząc poziomy cytokin w surowicy w ostrym i wyleczalnym stadium japońskiej gorączki plamistej (JSF), wykazano, że IFN-ɤ i IL-6 są kluczowymi cytokinami immunologicznymi przeciwko zakażeniu Rickettsia japonica (R. japonica). Tularemia to choroba zakaźna spowodowana ugryzieniem przez kleszcza lub kontakt z zakażonymi zwierzętami, znana również jako   gorączka królika . W ciągu ostatnich dwóch dekad w Japonii nie stwierdzono żadnych potwierdzonych przypadków.
Zmierzyliśmy miano IgG przeciwko Francisella tularensis (F. tularensis) za pomocą zestawu pośredniego testu immunoenzymatycznego (ELISA) w ostrej fazie wyzdrowienia u trzech pacjentów z JSF. Wynik miana IgG porównano ze stężeniami cytokin IFN-ɤ, IL-6, IL-4, IL-5, IL-9 i IL-33, liczbą eozynofili i  CRP  cytowanymi w naszym poprzednim raporcie. Dwa z trzech przypadków miały przeciwciała IgG przeciwko F. tularensis, a poziomy IgG między stadium ostrym a wyzdrowieniem pozostały niezmienione.

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-48T DL Develop 48T 508 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Rb-96T DL Develop 96T 661 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-b-48T DL Develop 48T 547 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-b-96T DL Develop 96T 715 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ch-48T DL Develop 48T 508 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ch-96T DL Develop 96T 661 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Hu-48T DL Develop 48T 385 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Hu-96T DL Develop 96T 492 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Mu-48T DL Develop 48T 489 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Mu-96T DL Develop 96T 635 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-p-48T DL Develop 48T 547 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-p-96T DL Develop 96T 715 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ra-48T DL Develop 48T 426 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Ra-96T DL Develop 96T 549 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 555 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 771 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 372 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 510 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 489 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 677 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 555 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 771 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 419 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 577 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 580 EUR

Bovine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 807 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 388 EUR

Human C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 533 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Mouse C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 580 EUR

Porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 807 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 437 EUR

Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 603 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Gu-48T DL Develop 48T 527 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

DLR-CRP-Gu-96T DL Develop 96T 688 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Gu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 533 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RD-CRP-Gu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 740 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Gu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 557 EUR

Guinea pig C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

RDR-CRP-Gu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 774 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065614 Abbexa
 • 495.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 1414.00 EUR
 • 578.00 EUR
 • 356.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Purified Human C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP12-C Alpha Diagnostics 100 ul 286 EUR

Purified Rat C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP16-C Alpha Diagnostics 100 ul 286 EUR

Purified Dog C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP18-C Alpha Diagnostics 100 ul 286 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0061RB-48T GenAsia Biotech 48T 326 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0061RB-96T GenAsia Biotech 96T 524 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0062RB-48T GenAsia Biotech 48T 326 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

GA-E0062RB-96T GenAsia Biotech 96T 524 EUR

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) CLIA Kit

20-abx492087 Abbexa
 • 8569.00 EUR
 • 4560.00 EUR
 • 1052.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

abx256997-96tests Abbexa 96 tests 754 EUR

Rabbit C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

20-abx155044 Abbexa
 • 7237.00 EUR
 • 3855.00 EUR
 • 895.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit C Reactive Protein ELISA Kit (CRP)

RK03396 Abclonal 96 Tests 521 EUR

Rabbit C-Reactive Protein, CRP ELISA Kit

CSB-E06847Rb-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Rabbit C-Reactive Protein, CRP ELISA Kit

1-CSB-E06847Rb Cusabio
 • 967.00 EUR
 • 5925.00 EUR
 • 3134.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4626.78 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 468.68 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 626.68 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

SEA821Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2520.06 EUR

Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit

4-SEA821Rb Cloud-Clone
 • 4677.00 EUR
 • 2471.00 EUR
 • 627.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit CRP(C-reactive protein) ELISA Kit

ERB0032 FN Test 96T 567.6 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

QY-E30238 Qayee Biotechnology 96T 374 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

CN-00741R1 ChemNorm 96T 457 EUR

Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit

CN-00741R2 ChemNorm 48T 306 EUR

Rabbit C- reactive protein, CRP ELISA KIT

ELI-02801Ra Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

TruStrip RDT Dog C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-D10 Alpha Diagnostics 1 pack 171 EUR

TruStrip RDT Human C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-H10 Alpha Diagnostics 1 pack 171 EUR

TruStrip RDT Human C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-H25 Alpha Diagnostics 1 pack 293 EUR

TruStrip RDT Monkey C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-M10 Alpha Diagnostics 1 pack 171 EUR

TruStrip RDT Monkey C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-M25 Alpha Diagnostics 1 pack 293 EUR

TruStrip RDT Rat C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 10 tests/pack

CRP-RDT-R10 Alpha Diagnostics 1 pack 171 EUR

TruStrip RDT Rat C-reactive Protein (CRP) Rapid Test cards, 25 tests/pack

CRP-RDT-R25 Alpha Diagnostics 1 pack 293 EUR

CRP C-Reactive Protein Human

PROTP02741-1 BosterBio Regular: 1mg 317 EUR

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx131816 Abbexa
 • 453.00 EUR
 • 1177.00 EUR
 • 565.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx128894 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 843.00 EUR
 • 439.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx120019-10ml Abbexa 10 ml 398 EUR

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx120038-1mg Abbexa 1 mg 509 EUR

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx120039-1mg Abbexa 1 mg 509 EUR

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx120040-1mg Abbexa 1 mg 342 EUR

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx110552 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx137397 Abbexa
 • 704.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx104766 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1177.00 EUR
 • 578.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx104840 Abbexa
 • 328.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 871.00 EUR
 • 453.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx109675 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101598 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 843.00 EUR
 • 439.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101599 Abbexa
 • 342.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 954.00 EUR
 • 481.00 EUR
 • 286.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101600 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 704.00 EUR
 • 356.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101601 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 704.00 EUR
 • 356.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101602 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1135.00 EUR
 • 551.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101603 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1177.00 EUR
 • 578.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101604 Abbexa
 • 439.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1233.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101605 Abbexa
 • 453.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1288.00 EUR
 • 620.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx101606 Abbexa
 • 356.00 EUR
 • 913.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
Te dwa przypadki wykazały niskie stężenie IFN-ɤ i  CRP , ale poziomy IL-4, IL-5, IL-9, IL-33 i eozynofile były wysokie w porównaniu z tymi u pacjenta z ujemnym wynikiem IgG F. tularensis. Stężenie IL-6 nie zmieniło się między trzema pacjentami. Mieszkańcy zamieszkujący endemiczny obszar JSF w prefekturze Mie w Japonii mogą mieć przeciwciała przeciwko F. tularensis, chociaż nigdy nie odnotowano przypadków tularemii. Przypadki posiadania przeciwciała F. tularensis wykazywały łagodną odpowiedź zapalną JSF i mogły skłaniać się do stanu immunologicznego typu 2 nawet w ostrej fazie JSF.

Leave a Comment